Coronavirusets inverkningar på arbetet

Coronaviruset har väckt många frågor om coronaskydd och arbete bland JHL:s medlemmar. På denna sida finns svar på många frågor som gäller viruset och dess inverkan på arbetet. Sidans innehåll uppdateras när myndigheternas föreskrifter ändras.

* Uppdaterats 27.1.2022 kl. 13.45

Frågor och svar om coronaskyddet inom social- och hälsovårdsbranscherna

Den tillfälliga ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar (1.1–31.12.2022) innebär även ett krav på skydd mot covid-19 inom social- och hälsovården. Ändringen har väckt många frågor:

 • Vem måste vara skyddad mot covid-19?
 • Vad menas med närkontakt?
 • Varför kan lönebetalningen avbrytas och hur länge kan avbrottet ta?
 • När måste arbetsgivaren erbjuda annat arbete?
 • När kan man återgå till sitt eget arbete?
  På bland annat dessa frågor hittar du svar på sidan Coronaskydd och lagen om smittsamma sjukdomar.*

Läs även andra frågor och svar om corona och anställningsförhållanden

JHL:s ställningstagande om coronavaccin

Fackförbundet JHL: Nej till vaccinationstvång, ja till rekommendation om att ta coronavaccin (15.12.2021)

Bristfälligt coronaskydd kan snart leda till avbrott i lönebetalningen och förlorad arbetslöshetsersättning (10.12.2021)

Permittering

Coronan, skolorna och småbarnspedagogiken

Munskydden avdragsgilla i beskattningen

Arbetssäkerheten

Karantänbestämmelser

Myndighetsanvisningar

Långvarigt arbetsoförmögen och sjukdagpenning hos FPA

FPA: dagpenning vid smittsamma sjukdomar

Följd myndigheternas information

Inreserestriktioner

Inreserestriktioner och arbetsresor till Finland

Kolla upp de senaste inreserestriktionerna och restriktionerna om arbetsresor på Gränsbevakningens sidor.

Gränsbevakningens anvisningar

Permittering

Enligt arbetsavtalslagen förutsätter avbrytande av arbetet och lönebetalningen att arbetsgivaren permitterar personalen enligt de grunder som nämns i arbetsavtalslagen och med iakttagande av kollektivavtalets och lagens bestämmelser.

Permitteringsgrunder

Permittering för viss tid

Permittering för viss tid (max. 90 dagar) är möjligt om arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte kan erbjuda annat arbete eller annan utbildning.

Arbetsplatser som stängs eller minskad efterfrågan på service till följd av coronavirusepidemin kan i många fall utgöra en sådan permitteringrund.

Permittering tills vidare

Permittering tills vidare, dvs. för längre tid än 90 dagar, förutsätter att arbetsgivaren har skäl att säga upp som motsvarar uppsägningsgrunder.

Också tjänstemän och kommunala tjänsteinnehavare kan permitteras på motsvarande förutsättningar.

Permittering av en visstidsanställd arbetstagare

Arbetsgivaren har fått permittera en visstidsanställd arbetstagare endast om arbetstagaren är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren som den visstidsanställda vikarierar för.

Permittering av förtroendeman

Förtroendemannen kan permitteras endast om dennes arbete upphör helt och det inte finns någon möjlighet att erbjuda annat arbete eller utbildnings för andra uppgifter.

Så här går permittering till

 • Innan ett beslut om permittering fattas, krävs att arbetstagaren inleder samarbetsförhandlingar.
 • Då arbetsgivaren fattat beslut om permittering ska arbetsgivaren ge arbetstagaren ett meddelande om permittering.
 • Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om permitteringen senast 5 dagar (arbetsplatser inom privata sektorn) eller 14 dagar (arbetsplatser inom offentliga sektorn) innan permitteringen börjar. Denna så kallade tid för meddelande om permittering har kunnat avtalas på anat sätt än i kollektivavtalet. Inom kommunsektorn har man till exempel kommit överens om en månads tid för meddelande om permittering.
 • Meddelande om permittering ska ges personligen. Om meddelandet inte kan ges arbetstagaren personligen, får det skickas per brev eller elektroniskt med iakttagande av samma tidsgräns.
 • Arbetet och lönebetalningen avbryts från den tidpunkt då permitteringen inleds enligt meddelandet om permittering.
 • Arbetstagaren har rätt att få arbetslöshetsersättning för den tid permitteringen pågår.

Samarbetsförhandlingar i permitteringssituationer

Permittering förutsätter alltid samarbetsförfarande innan beslut om permittering kan fattas.

 • Samarbetsförfarandet för företag, föreningar och stiftelser finns beskrivet i samarbetslagen (lagen om samarbete inom företag), 8 kapitlet.
 • Inom statens ämbetsverk iakttas statens samarbetslag (lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013)
 • inom kommunerna den kommunala samarbetslagen (lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 449/2007) och
 • inom kyrkan den kyrkans samarbetsavtalet (Bilaga 10 – Kyrkans samarbetsavtal)

Arbetsgivaren ska senast fem dagar innan förhandlingarna inleds ge ett skriftligt förslag om förhandlingar till arbetstagarnas representanter.

Förhandlingarna ska behandla permitteringsgrunderna, alternativa lösningar och inverkningar. Se mer om förhandlingsförfarande här.

Skatteförvaltningens beslut beträffande rätt att dra av kostnader för anskaffning av munskydd i beskattningen

Arbetstagarna har rätt att dra av kostnaderna för anskaffning av munskydd för resor med kollektivtrafik mellan hemmet och arbetsplatsen. (20.8.2020)

Coronaviruset, skolorna och småbarnspedagogiken

JHL är inne på samma linje som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd THL: barn med symtom ska inte gå till skolan eller dagis.

Coronaviruset och arbetssäkerheten

JHL utmanar arbetsgivarna i förhindrandet av en andra våg av coronaviruset – ansiktsskydd åt arbetstagarna också för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen (12.8.2020)

Se också:

Frågor och svar om coronavirus, anställningsförhållanden och arbetarskydd

Långvarigt arbetsoförmögen och sjukdagpenning hos FPA

Den som blir långvarigt arbetsoförmögen på grund av coronavirusinfektion (COVID-19) kan ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Du kan få rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om du har försatts i obligatorisk karantän och därför inte kan arbeta. I bilden nedan framkommer i vilka situationer du är berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

Hur ska du göra om du misstänker att du fått cornavirussmitta i ditt arbete?

Insjuknande i coronavirussmitta kan i vissa situationer fastställas som yrkessjukdom som ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Vad ska arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården göra då man misstänker att smittan förirsakats i arbetet? Läs mer på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats (på finska).

Frågor och svar om coronavirusets inverkningar på arbetet

Se alla frågor och svar här

Dessa frågor har ställts:

Frågor i anknytning till coronatest och coronavaccin

Frågor i anknytning till samarbetsförfarande

Frågor i anknytning till arbetsavtal och anställningsvillkor

Frågor i anslutning till säkerheten i arbetet

Frågor i anslutning till utkomst

Se också

Vilka åtgärder bör arbetsgivaren vidta mot coronaviruset på arbetsplatserna?

 • Arbetsgivaren har enligt arbetarskyddslagen en skyldighet att säkerställa att arbetet inte äventyrar arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
 • Alla arbetsplatser ska vidta förberedelser utifrån arbetets och arbetsplatsens karaktär och omständigheter för att hindra potentiell smittspridning i stor skala.
 • Förebyggande åtgärder på arbetsplatserna är till exempel ökad städning, uppdaterade rese- och mötesrutiner, förändrade rutiner för egenanmälan av sjukfrånvaro under epidemitiden, nya rutiner för distansarbete med mera. Det är även oerhört viktigt att uppmana personalen till god handhygien och att hosta på rätt sätt, samt att se till att det finns tillräckligt med handsprit och tvål på arbetsplatsen. Det är viktigt att poängtera för alla att ingen ska komma sjuk till jobbet.
 • Landets regering har uppmanat alla medborgare att inte resa till utlandet och att också undvika resande inom landet. Arbetsplatserna ska iaktta detta i sitt eget arbete.

Arbetsgivaren har ingen bestämmanderätt över personalens fritid och kan därför inte förbjuda resor under fritiden.

I ärenden som gäller resenärsförsäkringar, ta kontakt direkt med försäkringsbolaget Turva! (webbplatsen är på finska). Turvas verksamhetsställen är för närvarande stängda men telefonbetjäningen är öppen och man kan ta kontakt på nätet.

Det riksomfattande servicenumret för JHL-medlemmat betjänar på numret 010 195 109 och är öppet kl. 8.00-18.00.
Telefonnumret för ersättningar är 010 195 108 och det är öppet måndagar till fredagar klockan 9.00-16.00. Du betalar lokalsamtalsavgift i hela Finland för att ringa till servicenumren.

Se också:

Coronaviruset är en allmänfarlig sjukdom

Coronaviruset har lagts till i förteckningen över allmänfarliga sjukdomar i lagen om smittsamma sjukdomar. Av detta följer att en person som insjuknat, misstänks ha insjuknat eller som utsatts för smitta av sjukdomen på myndigheternas beslut kan försättas:

 • att hålla sig borta från arbete, dagvård eller läroanstalt
 • i karantän
 • i isolering i en verksamhetsenhet som förordnas av hälsovårdsmyndigheterna.

En person kan försättas i karantän också MOT SIN VILJA.

Isolering = isolering av en patient som insjuknat i sjukdomen. Isolering kan genomföras i hemmet eller på sjukhus.

Karantän = begränsning av en frisk persons rörelsefrihet.

 • En person som insjuknat eller som på goda grunden misstänks ha insjuknat i en allmänfarlig sjukdom kan försattas i karantän/isolering.
 • Karantän genomförs vanligen hemma.

Beslut om försättande i isolering eller karantän fattas av kommunens/sjukvårdsdistriktets läkare i tjänsteförhållande som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Karantänpraxisen ändras för personer som fått coronavaccin och personer som haft sjukdomen covid-19

Coronans karantänpraxis ändras för dem som fått coronavaccin eller haft sjukdomen.

Om du har exponerats för coronaviruset ordineras du inte karantän i följande fall, om inte smittskyddsläkaren beslutar något annat i sin bedömning:

 • Du har fått två vaccindoser och det har gått minst en vecka sedan den andra dosen.
 • Du har fått en vaccindos inom 6 månader efter att du har konstaterats vara smittad av coronaviruset och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen.
 • Du har ett läkarintyg över att du har konstaterats vara smittad av coronaviruset högst sex månader tidigare.

Smittskyddsläkaren gör en riskbedömning av exponeringen för coronaviruset och beaktar faktorer som kan påverka vaccinets effekt. Sådana faktorer är bland annat den lokala situationen vad gäller virusvarianter samt ålder och eventuell grundsjukdom.

De ändrade anvisningarna om karantänpraxis gäller också yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Åtgärdsanvisningen för coronavirusinfektioner och anvisningen för verksamhetsenheter för långtidsvård och omsorg har också uppdaterats enligt detta.  Det finns separata anvisningar för sjukhuspatienter och personer som bor på vårdhem.

Den som försätts i karantän ska stanna hemma

Den som försatts i karantän får inte bjuda hem gäster och får inte heller gästa någon annans hem. Den som är försatt i karantän får INTE gå till affären, apoteket, hälsostationen, arbetsplatsen, daghemmet, skolan, ungdomslokalen, biblioteket, restauranger, publikevenemang osv.

Om de övriga familjemedlemmarna inte är försatta i karantän kan de verka som normalt. Anvisningarna gäller inte dem.

Den som är försatt i karantän får röra sig ute men ska vidta försiktighetsåtgärder till exempel i trappuppgången. Utomhus ska man hålla minst två meters avstånd till andra människor.

Karantänbestämmelser

Följ aktivt med myndigheternas webbplatser

OBS! På grund av det stora antalet besökare kan det tidvis vara svårt att nå eller gå långsamt att öppna myndigheternas webbplatser.

Information finns även på bland annat Social- och hälsovårdsministeriets (www.stm.fi) och Arbetshälsoinstitutets (www.ttl.fi) webbplatser: