Mål för mandatperioden 2019–2023

JHL:s mål är att den kommande regeringen förbättrar det finländska arbetslivet genom lagstiftning. Den offentliga sektorn ska fortsättningsvis ha ansvaret för de offentliga tjänsterna, arbetstagarnas fortbildning ska underlättas och kommunernas finansiering tryggas. Läs JHL:s målsättningar för regeringsprogrammet här.

Trygga anställningar är i allas intresse. JHL vill förbättra det finländska arbetslivet. Ett fungerande arbetsliv kräver fungerande lagstiftning.

JHL:s mål för regeringsperioden 2019–2023

Här kan du ladda JHL:s mål för regeringsprogrammet 2019-2023 som pdf-fil.

Allmänna mål

Ekonomi

Arbetsliv

Stärkande av förtroendet

Utvecklingen av det finländska samhället har baserat sig på ömsesidigt förtroende. Regeringen förstärker förtroendet tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna genom att bereda arbetslivets centrala lagar och lagändringar genom trepartssamarbete.

Arbetsmarknadsparternas breda kunnande utnyttjas också vid beredningen av de strategiska målen i regeringsprogrammet.

Gå tillbaka till sidans början.

Utökande av samhällsansvaret

Man fastställer företagens samhällsansvar inom den offentliga serviceproduktionen genom att upprätta och precisera lagstiftningen.  I granskningen tar man ställning till det ekonomiska deltagandet hos företag som fungerar på bl.a. servicemarknaden och informationsspridningen vid utvecklingen av social- och hälsovårdssystemet. Man förhindrar internationella företags skattespekulation inom den offentliga serviceproduktionen.

Man stiftar en förtagsansvarslag som förpliktar företag att iaktta mänskliga rättigheter. Lagen förpliktar företag som verkar i Finland att respektera de mänskliga rättigheterna i sin egen företagsverksamhet och värdekedja, såväl i Finland som utanför Finlands gränser. Lagen baserar sig på den aktsamhetsplikt som fastställs för företag och som iakttar FN:s principer för styrande av företagsverksamhet och mänskliga rättigheter.

Gå tillbaka till sidans början.

Slutförande av vårdreformen

Man fortsätter reformen av social- och hälsovårdstjänster genom att trygga rätt till vård och omsorg i rätt tid för alla. Målet för reformen är minskade välfärds- och hälsoklyftor och kontroll av kostnadsökningen.

Den offentliga sektorn har i egenskap av anordnare och serviceproducent ansvararet för servicen. Ifall man skapar nya aktörer för ordnandet av servicen enligt 121 § i grundlagen, ska de ha beskattningsrätt.

Den privata och tredje sektorn kompletterar den offentliga sektorns tjänster. Den offentliga sektorn ska ha fortsatt rätt att genomföra stödtjänster utan konkurrensutsättning. Kundens valfrihet kan utvecklas så länge som helhetsansvaret för servicen bibehålls hos serviceanordnaren.

Gå tillbaka till sidans början.

Utveckling av kunnandet

Sammanjämkningen av den vuxna befolkningens arbete och utbildning ska förbättras.

Man inrättar ett riksomfattande projekt för att höja de vuxnas kunnandenivå. Arbetsmarknadsparterna ska ha en stark roll i projektet (jämför med kunskapslyftprojektet Noste under 2000-talet).

Man skapar ett öppet yrkesinstitut som möjliggör utvidgande av kunnandet (bl.a. horisontellt framskridande från ett yrke till ett annat) och där man utöver de yrkesinriktade studierna kan fördjupa sig i allmänbildande kunnande.

Gå tillbaka till sidans början.

Tryggande av småbarnspedagogiken

Till daghemmens tradition hör respekt och jämlikhet mellan yrkesgrupper. En arbetstagarmodell där det i varje barngrupp finns en barnträdgårdslärare och två vårdare är resultatrik och ekonomiskt effektiv modell som värdesätts också utomlands. Finland ska också i fortsättningen upprätthålla den framgångsrika 1+2-modellen och utveckla den i brett samförstånd med olika yrkesproffs. Punkten som berör personalstrukturen i lagen och förordningen om småbarnspedagogik ska justeras och de tvingande ändringarna i personalstrukturen som träder i kraft år 2030 annulleras.

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs för alla barn.

Man ska trygga utbildnings- och kunnandenivån hos personalen inom småbarnspedagogiken, ett tillräckligt antal utbildningsplatser samt pedagogiska färdigheter med iakttagande av alla personalgrupper.

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs för alla barn. Relationstalet mellan personalen inom småbarnspedagogik och antalet barn ska för över 3-åringarnas del återgå till nivån år 2014.

Gå tillbaka till sidans början.

De äldres ställning ska förbättras

Man inrättar en tjänst som äldreombud. Ombudsmannens uppgift är att bevaka att de äldres rättigheter uppfylls och lyfta upp frågor som berör deras ställning till beslutsfattandet.

Man utreder förändringsbehoven inom äldreomsorgslagen. Samtidigt förbättras personaldimensioneringen inom äldreomsorgen och dimensioneringen tas i bruk också inom hemvården.

Man utvecklar lösningar  för vårdarbetet inom äldreomsorgen som baserar sig på digitalisering och som är trygga både för kunden och personalen.

Då man fattar vårdbeslut beträffande äldre beaktas den äldres egen och hens närståendes vilja vid ordnandet av vården.

Gå tillbaka till sidans början.

Stärkande av säkerheten

Man stärker ämbetsverkens verksamhetsmöjligheter för upprätthållande av medborgarnas säkerhet och företagens investeringsvilja. Tjänster inom rättsskydd stärks.

Vid granskandet av säkerhetsbranschen iakttas alla säkerhetsmyndigheter och deras resurser. Informationsutbytet och samarbetet mellan säkerhetsmyndigheter utökas inom säkerhetsverksamheten.

Fångvården och hela rättssäkerhetskedjan genomförs som en tätt sammankopplad del av myndighetsverksamheten inom säkerhetsbranschen.

Gå tillbaka till sidans början.

Politiken kring statsägda bolag

Statsbolagen utvecklas på ett ansvarsfullt sätt och deras värde höjs. Bolag som har hand om samhällelig service förblir i statens ägo.
För VR-Group Ab:s del bedöms inverkningarna av de beslut som fattades under den föregående regeringsperioden beträffande inledande av konkurrens.

Gå tillbaka till sidans början.

Finansieringen av den offentliga sektorn och investeringarna

Beskattningen utvecklas genom att behålla en bred och koncis skattebas, varvid man kan undvika en generell höjning av skattesatserna. Eventuella skattelättnader ska inriktas på sänkningar av beskattningen av små- och medelinkomsttagarnas förvärvsinkomster. I beskattningen av ägande går man mot ett måttligt EU-genomsnitt. I utvecklingen av beskattningen beaktas sociala och miljömässiga perspektiv.

Man ser till att med beskattningen trygga finansieringen av de offentliga tjänsterna.

En central utgångspunkt för beskattningen är att företag som verkar i Finland betalar skatt i Finland för verksamhet som sker i Finland. Detta gäller särskilt företag som verkar som producenter inom den offentliga servicen. Med beskattningen vill man slå vakt om finansieringen av offentlig service samt förhindra vinstmaximering med skattemedel.

Finland verkar aktivt för en reform av EU:s företagsbeskattning och förhindrande av aggressiv skatteplanering genom att främja ibruktagande av en gemensam sammansatt skattebas och en minimiskattesats för samfundsskatten inom EU. Finland främjar också internationella företags offentliga landsspecifika rapportering både inom EU och nationellt. I bolag där staten är majoritetsägare uppdateras kraven på skatterapportering att motsvara den landsspecifika rapport som ges till skatteförvaltningen.

Statens budgetpolitik utvecklas genom att utreda möjligheten att ta i bruk separata driftsekonomi- och investeringsbudgeter. Till exempel det 12-åriga infrastrukturprogrammet kan genomföras som en del av investeringsbudgeten.

Gå tillbaka till sidans början.

Stärkande av kommunekonomin

Upphörandet av nedskärningen i semesterpenningen kompenseras kommunerna till sitt fulla belopp genom utökade statsandelar. Sjukförsäkringsavgiften sänktes med cirka en procentenhet åren 2017 – 2019. År 2020 agerar man omvänt genom att det svängrum som uppkommer i statsbudgeten av höjningen av de privata arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter återbetalas till kommunerna i form av höjda statsandelar till dem.

Man tryggar en tillräcklig finansiering för harmonisering av löne- och arbetsvillkor vid överföring av arbetstagare i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Gå tillbaka till sidans början.

Offentliga upphandlingar

Upphandlingslagen utvecklas genom att underlätta uppställandet av sociala och samhälleliga kriterier. Man ska skapa samhälleliga företag med samhälleliga kriterier som partner till den offentliga sektorn. Tillämpandet av lagen ska underlättas, det sociala ansvarets begrepp tydligaregöras och användningen av kriterierna mätas. Man ska upprätta en nationell strategi för inriktning av den offentliga upphandlingens sociala ansvar.

Bestämmelser som gäller upphandlingslagens intressentenhetsverksamhet ändras att motsvara den gräns på 80 % för intressentenhetsverksamhet som EU:s upphandlingsdirektiv möjliggör, varvid intressentenheten kunde idka utförsäljning av under 20 % av sin verksamhet.

Ett program inrättas för utveckling av det strategiska kunnandet.

Gå tillbaka till sidans början.

Forskning, utveckling och innovationer

Finansieringen av offentlig forskning, utveckling och innovationer höjs till fyra procent av bruttonationalprodukten och samtidigt höjs självriskandelen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Uppkomsten av nya innovationer stöds inom industrin samt inom privat och offentlig service.

Kommunernas och regionernas kunnande och innovationsverksamhet stöds med nya program.

Målet för programmet är utökad livskraft i stadsregioner och därmed förbättrade utkomstmöjligheter på olika håll i Finland.

Gå tillbaka till sidans början.

Finansieringen av utvecklingssamarbetet

Att stödja människor i deras hemländer och balanseringen av situationen i olika länder är en långsiktig metod att lösa de globala flyktingproblemen. Också utveckling av ett fritt medborgarsamhälle och förverkligandet av mänskliga rättigheter i utvecklingsländer förutsätter tillräcklig finansiering till medborgarorganisationer som utför utvecklingssamarbete.

Medborgarorganisationernas andel av finansieringen av utvecklingssamarbetet ska återställas till minst den nivå som rådde år 2015, dvs. 15 %.

Regeringen ska ytterligare eftersträva att uppnå målet enligt FN:s mål, dvs. höja anslagen för utvecklingssamarbetet till 0,7 % av BNP.

Gå tillbaka till sidans början.

Förbättrande av jämlikheten i arbetslivet

Man främjar jämlikhet mellan könen i all utbildning bland annat genom att främja att både män och kvinnor söker sig till olika utbildningsområden. Man utreder möjligheten att lagstifta om ett likalönprogram till exempel i enlighet med den isländska modellen. Jämlikhetsplanernas förpliktande verkan förstärks.

Man genomför en reform av familjeledigheterna som möjliggör bägge föräldrarnas jämlika deltagande i arbetslivet och vården av barnen.

Man utreder om det är möjligt att genomföra en modell där pappornas familjeledighet förlängs utan att förkorta mammornas familjeledighet.

Gå tillbaka till sidans början.

Arbetsförmedling och utveckling av arbetslivet

Man säkerställer tillräckliga resurser för arbetslösa som möjliggör personlig närservice för alla kunder. Man iakttar kundernas särbehov genom att förstärka sakkunskapen inom socialvårdens serviceprocess.

Särskilt betonas förbättringen av service till ungdoms- och långtidsarbetslösa samt invandrare, vilket förebygger utslagning och främjar integreringen av invandrare.

Aktiveringsmodellen ska avskaffas. Den förnedrar arbetslösa, försvagar utkomsten och skapar ojämlikhet.

Arbetslivet utvecklas genom att förbjuda ofrivilliga nollavtal samt genom att stadga om fackförbundens talesrätt.

Arbetslivsfärdigheter tas med i läroplanerna vid sidan av företagarutbildning.

Gå tillbaka till sidans början.

Utredande av ett generationsavtal

Man utreder möjligheterna att skapa ett nytt generationsavtal inom ramen för trepartssamarbetet med målsättningen att skapa arbetsplatser för unga genom att möjliggöra större flexibilitet i arbetslivet för personer nära pensionsåldern. I samband med utredningen bekantar man sig bland annat med den motsvarande modell som används i Nederländerna.

Gå tillbaka till sidans början.

Utveckling av statsförvaltningen

Man utökar statsförvaltningens effektivitet genom förstärkande av personalens kunnande och omställningsskydd samt ökande av smidig flexibilitet inom olika uppgifter. Man utvecklar statsrådets principbeslut om personalens omställningsskydd bland annat genom att främja möjligheterna att övergå från en uppgift till en annan.

Statsförvaltningens eventuella regionaliseringsbeslut fattas genom att trygga möjligheter för personalen att arbeta inom sin egen pendlingsregion.

Staten omformas att bli en arbetsgivare. Tillräckliga resurser reserveras för löneharmonisering vid övergången till en enhetlig arbetsgivarmodell som byggs på statsrådets bas.

Gå tillbaka till sidans början.

Reformen av socialskyddet

Man förenklar socialskyddet att bättre motsvara människors behov i olika livssituationer. Ett kausalt och på förtjänstskydd baserat socialskydd häver flit- och inkomstfällor samt minskar ojämlikhet. I reformen utnyttjas det riksomfattande inkomstregistret.

Man underlättar mottagandet av arbete genom att försnabba behandlingstiderna inom socialskyddet och utveckla besluts- och ansökningsprocesserna.

Gå tillbaka till sidans början.

Handikappolitiken

Lagstiftningen utvecklas att identifiera de krav som ställs på arbete som görs för privatpersoner i en annans hem. För den personliga assistansens del utreds möjligheterna att övergå från kommunspecifikt fastställande till nationellt fastställd timtaxa för personlig assistans. Man inleder ett försök med en andelslagsmodell för personlig assistans.

De handikappades möjligheter till sysselsättning och delaktighet utökas och man eftersträvar äkta sysselsättning med rättvisa arbetsvillkor för dem.

Man utreder inverkningarna av vårdreformen och förnyelsen av handikapplagstiftningen bland annat för tillgången och tillräckligheten beträffande handikapptjänster. Åtgärdsförslagen framställs i en arbetsgrupp som inrättas inom handikappsektorn.

Gå tillbaka till sidans början.