Gå till innehållet

Så här ser det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS-22) och det kommande löneprogrammet ut

Kommunernas tekniska personal fick ett nytt kollektivavtal då fackförbundet JHL, Jyty, FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT nådde en uppgörelse om alla kommunsektorns tjänste- och anställningsvillkor. Det treåriga avtalet innehåller lönehöjningar för varje år och ett femårigt löneprogram.

JHL, Jyty, FOSU och KT har godkänt kommunsektorns alla tjänste- och anställningsvillkor. Det här innebär att också det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS-22) har godkänts. De nya anställningsvillkoren grundar sig på förlikningsnämndens medlingsbud, som förföll då det förkastades av Tehy och Super. JHL, Jyty, FOSU och KT fortsatte emellertid förhandlingarna utgående från medlingsbudet.

Bekanta dig med diaserien som beskriver tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal

Här är huvudpunkterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och löneprogrammet:

Avtalsperiod

Avtalsperioden varar i tre år, 1.5.2022−30.4.2025.

Lönehöjningar

Lönerna höjs enligt följande:

År 2022

  • Allmän höjning från och med 1.6.2022. Höjningens storlek är 46 euro, men ändå minst 2,0 procent. Det individuella tillägget enligt 12 § och det särskilda tillägget enligt 14 § i TS-22 höjs med 2,0 procent.
  • Central justeringsrat 1.10.2022. Justeringsratens storlek är 0,53 procent. Av raten används 0,03 procentenheter till kostnaderna för familjeledighetsreformen. Förhandlingarna om justeringspottens centrala fördelning ska vara slutförda senast den 30 september 2022. Om ingen uppgörelse om fördelningen nås höjs tjänsteinnehavarens/arbetstagarens uppgiftsbaserade lön eller därmed jämförbara månadslön med en allmän höjning fr.o.m. 1.10.2022. Höjningens storlek är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt 12 § och det särskilda tillägget enligt 14 § i TS-22 höjs med 0,5 procent.
Lönegrupp Uppgiftsrelaterade minimilöner
Från och med 1.4.2021 Från och med 1.6.2022 Höjning
I 1 759,70 euro 1805,70 46 euro
II 1 941,78 euro 1987,78 46 euro
III 3 192,89 euro 3256,75 63,86 euro

År 2023

  • Den 1 juni 2023 höjs lönerna med ett generellt lönepåslag på minst 1,5 procent. Även de individuella och särskilda tilläggen höjs med 1,5 procent.
  • Lokal justeringsrat från och med 1.6.2023. Den lokala justeringsraten är 0,4 procent av tjänste- och arbetskollektivavtalets lönesumma. Om man inte når enhällighet i frågan om fördelning av den lokala justeringsraten, beslutar arbetsgivaren om fördelningen av den genom höjningar av de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller höjningar av de individuella tilläggen eller motsvarande höjningar.

Lönehöjningarna under de kommande åren kan vara större än vad som överenskommits

De avtalsenliga lönehöjningarna åren 2023–2024  är på så vis bundna till industri- och exportbranschernas lönehöjningar att om lönehöjningarna och de nya avtalstexternas kostnadseffekter inom dessa branscher är högre än de överenskomna 1,9 procenten i TS-avtalet, läggs skillnaden till även i TS-avtalets lönehöjningspott.

Skillnaden viktas enligt följande:
Om industri- och exportbranschernas lönehöjningar till exempel är 2,1 procent är skillnaden 0,2 procent. 70 procent av den överskridande andelen läggs till i den allmänna höjningen och 30 procent i den justeringspott som man förhandlar om lokalt.

Om man inte når en uppgörelse om justeringsraten, läggs hälften av den till i den allmänna höjningen och arbetsgivaren beslutar hur resten fördelas.

Det är ändå säkert att de kommunala lönehöjningarna kommer att vara minst 1,9 procent.

År 2024

Lönehöjningarna år 2024 är lika stora som 2023.

  • Höjningarna år 2024 är en allmän höjning från och med 1.6.2024. Tjänsteinnehavarens/arbetstagarens uppgiftsrelaterade lön eller därmed jämförbara månadslön höjs med en allmän höjning på 1,5 procent. Det individuella tillägget enligt 12 § och det särskilda tillägget enligt 14 § i TS-22 höjs i enlighet med den allmänna höjningen.
  • Lokal justeringsrat från och med 1.6.2024. Den lokala justeringsraten är 0,4 procent av tjänste- och arbetskollektivavtalets lönesumma. Om man inte når enhällighet i frågan om fördelning av den lokala justeringsraten, beslutar arbetsgivaren om fördelningen av den genom höjningar av de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller höjningar av de individuella tilläggen eller motsvarande höjningar.

Lönehöjningarna under de kommande åren kan vara större än vad som överenskommits

De avtalsenliga lönehöjningarna åren 2023–2024 är på så vis bundna till industri- och exportbranschernas lönehöjningar att om lönehöjningarna och de nya avtalstexternas kostnadseffekter inom dessa branscher är högre än de överenskomna 1,9 procenten i TS-avtalet, läggs skillnaden till även i TS-avtalets lönehöjningspott.

Skillnaden viktas enligt följande:
Om industri- och exportbranschernas lönehöjningar till exempel är 2,1 procent är skillnaden 0,2 procent. 70 procent av den överskridande andelen läggs till i den allmänna höjningen och 30 procent i den justeringspott som man förhandlar om lokalt.

Om man inte når en uppgörelse om justeringsraten, läggs hälften av den till i den allmänna höjningen och arbetsgivaren beslutar hur resten fördelas.

Det är ändå säkert att de kommunala lönehöjningarna kommer att vara minst 1,9 procent.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade familjeledighet förlängs avsevärt i kommunsektorns avtal. Istället för de tidigare 12 avlönade dagarna kan den andra föräldern få 32 vardagar avlönad familjeledighet.  Den andra föräldern får rätt till längre avlönad familjeledighet om barnets beräknade födelsedag är 4.9.2022 eller därefter eller om den dag som adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller därefter.

Arbetsgrupper

En arbetsgrupp som kartlägger arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet

Arbetsgruppen har i uppgift att kartlägga ett arbetstidssystem som baserar sig på tjänste- och arbetskollektivavtalet och som passar för brand- och räddningsväsendet. Det ska möjliggöra också långa arbetsskift inom ramen för arbetstidslagstiftningen och betjäna brand- och räddningsväsendets olika behov beträffande arbetstidsarrangemang.

Arbetsgruppen har också i uppdrag att utreda vilka kostnadseffekter och ersättningstyper som ingår i förslaget.

Arbetsgruppen granskar i sitt arbete också de försöksbestämmelser som ingår i TS-18, bilaga 8.

Mandatperioden är 1.6.2022 – 28.2.2023.

TS-arbetsgruppen

Avtalsparterna för TS-avtalet tillämpar under avtalsperioden principen om fortlöpande förhandlingar i de tjänste- och arbetskollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. TS-arbetsgruppen som TS-avtalsparterna grundat främjar de lokala lönesystemens funktionsduglighet.

Löneprogrammet

Målet för det femåriga löneprogrammet 2023–2027 är att utveckla lönesystemet och övriga avtalsbestämmelser.

År 2023
Den 1.6.2023 används en 1,2 procents lokal justeringsrat, som kan fördelas till exempel för åtgärder som främjar tillgången till personal.

År 2024
Den 1.2.2024 används en central rat på 0,4 procent för kostnader på nationell nivå. Ifall man inte når enhällighet om raten, överförs den outnyttjade delen till år 2025. Meddelande om förverkligandet av raten ska ges senast 1.3.2024.

Den 1.6.2024 används en lokal justeringsrat på 0,6 procent med vilken man bl.a. främjar tillgången till arbetskraft.

År 2025
Den 1.6.2025 används en 0,8 procents lokal justeringsrat för åtgärder som främjar tillgången till personal.

Åren 2026−2027
År 2026 är den lokala ratens storlek 0,8 procent och år 2027 1,2 procent. Raternas användningsändamål preciseras senare.

Utöver löneprogrammets lokala rater kan man dessutom på central nivå förhandla om en lokal rat om det finns sådana behov och om man når samförstånd om det. Raten kan vara vilken som helst av de lokala raterna. Utöver den finns en central rat år 2024.

Mer information:
juridiskt sakkunnig, avtalsexpert Hannu Moilanen 040 3101 255