Gå till innehållet

Så här ser kommunsektorns treåriga lösning och det kommande löneprogrammet ut

Fackförbundet JHL, Jyty, FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har nått en uppgörelse om kommunsektorns nya tjänste- och anställningsvillkor. Lösningen baserar sig på förlikningsnämndens medlingsbud från den 6 maj. Det treåriga avtalet innefattar lönehöjningar för varje år samt ett lemårigt löneprogram som är lika stort för alla avtalsområden.

Fackförbundet JHL, Jyty, FOSU och KT har godkänt kommunsektorns nya tjänste- och anställningsvillkor. Godkännandet omfattar alla avtalsområden, dvs. AKTA, SH-avtalet och kollektivavtalen för timavlönade och teknisk personal.  De nya tjänste- och anställningsvillkoren grundar sig på förlikningsnämndens medlingsbud som förföll då det tidigare förkastades av Sote ry (Tehy och Super). JHL, Jyty, FOSU och KT fortsatte emellertid förhandlingarna utgående från medlingsbudet. Förhandlingarna ledde slutligen till en uppgörelse om tjänste- och anställningsvillkor.

Bekanta dig med diaserien som beskriver det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och diaserien som beskriver löneprogrammet

Här är huvudpunkterna i AKTA och löneprogrammet:

Avtalsperiod

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA har (såsom alla andra kollektivavtal inom kommunsektorn) en avtalsperiod på tre år, 1.5.2022−30.4.2025.

Lönehöjningar

Lönerna höjs enligt följande:

År 2022

  • Den 1 juni 2022 höjs de uppgiftsrelaterade eller motsvarande månadslönerna med ett allmän höjning på 46 euro, men minst 2 procent. Lönehöjningen betalas i euro till dem vars lön är under 2 300 euro i månaden. De löner som överstiger 2 300 euro höjs med en procentuell höjning. Även de individuella tilläggen höjs med 2 procent. I deltidsarbete är den uppgiftsrelaterade lönens höjning i samma relation mindre som tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbetstid är mindre än den fulla arbetstiden enligt tjänste- eller kollektivavtalet.
  • Den 1 oktober 2022 betalas en central justeringspott på 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter för familjeledighetsreformens kostnader, varvid potten som fördelas i oktober uppgår till 0,5 procent. Förhandlingarna om justeringspottens fördelning ska vara slutförda senast den 30 september 2022. Om ingen uppgörelse nås betalas potten som allmän lönehöjning till alla. I början av oktober höjs även de individuella tilläggen med 0,5 procent.

År 2023

  • Den 1 juni 2023 höjs lönerna med en allmän lönehöjning på minst 1,5 procent.
  • Den 1 juni 2023 betalas också en lokal justeringspott på 0,4 procent av lönesumman i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Om ingen enighet nås om hur den lokala potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

Potten kan vara större än avtalat

Lönehöjningen år 2023 är på så vis bunden till industri- och exportbranschernas lönehöjningar att om lönehöjningarna och de nya avtalstexternas kostnadseffekter inom dessa referensbranscher är högre än de överenskomna 1,9 procenten i AKTA, läggs skillnaden till även i kommunsektorns lönehöjningpott.

Skillnaden viktas enligt följande:
Om industri- och exportbranschernas löneförhöjningar till exempel är 2,1 procent är skillnaden 0,2 procent. 70 procent av skillnaden läggs till i den allmänna höjningen och 30 procent i den justeringspott som man förhandlar om lokalt.

Om man inte når en uppgörelse om justeringspotten, läggs hälften av den till i den allmänna höjningen och arbetsgivaren beslutar hur resten fördelas.

Det är emellertid säkert att lönehöjningarna i AKTA kommer att vara minst 1,9 procent.

År 2024

Löneförhöjningarna år 2024 är lika stora som 2023.

  • Den 1 juni 2024 höjs lönerna med en allmän lönehöjning på minst 1,5 procent.
  • Den 1 juni 2024 betalas en lokal justeringspott på 0,4 procent av lönesumman i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Om ingen enighet nås om hur den lokala potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen.

Lönehöjningarnas storlek är bunden till exportbranschens lönehöjningar på samma sätt som år 2023. Det betyder att lönehöjningarna även år 2024 kan vara större än 1,9 procent.

Arbetsplatshandledning ska beaktas i lönesättningen

Anställningsvillkoren får en ny skrivning om arbetsplatshandledning, vilket påverkar lönerna. När lönen fastställs för dem som fungerar som arbetsplatshandledare, måste handledningsuppgiftens inverkan på arbetets svårighetsgrad beaktas.

Man måste beakta både dimensionering och användning av arbetstid. De som fungerar som arbetsplatshandledare ska också få behövlig utbildning. JHL kommer att följa upp hur denna skrivning efterlevs och hur det påverkar avlöningen.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade familjeledighet förlängs avsevärt i AKTA. Istället för de tidigare 12 avlönade dagarna kan den andra föräldern få 32 vardagar avlönad familjeledighet.  Den andra föräldern får rätt till längre avlönad familjeledighet om barnets beräknade födelsedag är 4.9.2022 eller därefter eller om den dag som adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller därefter.

Fyra arbetsgrupper

Lönesystemarbetsgruppen
Arbetsgruppen fortsätter förhandlingarna om ett nytt system, vars avsikt är att ersätta det nuvarande systemet som baserar sig på bedömning av arbetets svårighetsgrad. Arbetsgruppen har också i uppdrag att eventuellt göra ändringar i bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägg och individuella tillägg.

Arbetsgrupp som främjar könsneutrala beteckningar
Arbetsgruppen kartlägger yrkesbeteckningar och motsvarande som finns i AKTA och omvandlar dem till könsneutrala i den utsträckning det är möjligt. Till uppdraget hör också ersättande av beteckningen förtroendeman med en ny beteckning.

Anvisningar för Arbetstidslagen 1 kap. 5 §
Arbetsgruppen har för avsikt att upprätta anvisningar för de vanligaste situationerna, där ett avbrott mellan anställningsförhållandena kan påverka de kollektivavtalsenliga villkoren (t.ex. semester). Arbetsgruppens mandatperiod är 1.6.−28.2.2023

Arbetsgruppen som granskar kostnadsersättningar
Arbetsgruppen har i uppdrag att utvärdera ändringsbehov i AKTA VI kapitlet (Kostnadsersättningar och skyddskläder) samt framföra behövliga förslag i god tid före följande förhandlingsomgång.  Arbetsgruppens mandatperiod är 1.6.2022−28.2.2023.

Femårigt löneprogram

Målet för det femåriga löneprogrammet 2023−2027 är, utöver utveckling av lönesystemet, också att förbättra tillgången till arbetskraft särskilt inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Utöver AKTA kommer också alla de övriga kommunala avtalsområdena att få ett lika långt och lika stort löneprogram. Löneprogrammet är ett separat program. Höjningarna i programmet betalas utöver de årliga lönehöjningarna åren 2023−2027. Höjningarna uppgår totalt till fem procent.

År 2023
År 2023 förs förhandlingar om nivålönemodellen, inklusive nivålönetillägg, i enlighet med AKTA:s underteckningsprotokoll.  Nivålönemodellen ersätter systemet för bedömning av arbetets svårighetsgrad. I det inledande skedet är det möjligt att pröva nivålönemodellen inom ramen för AKTA och ett lokalt avtal.
Det är ändamålsenligt att komma överens om de slutgiltiga bestämmelserna före 1.2.2024.

1.6.2023 betalas en lokal justeringspott på 1,2 procent med vilken man främjar tillgången till arbetskraft genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen.

År 2024
1.2.2024 betalas en centraliserad rat på 0,4 procent för kostnaderna i nivålönesystemets riksomfattande nivå. Ifall man inte når enhällighet om raten, överförs den outnyttjade delen till år 2025. Meddelande om förverkligandet av raten ska ges senast 1.3.2024.

1.6.2024 betalas en lokal justeringspott på 0,6 procent med vilken man bl.a. främjar tillgången till arbetskraft genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen.

År 2025
1.6.2023 betalas en lokal justeringspott på 0,8 procent med vilken man främjar tillgången till arbetskraft genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen.

År 2026−2027
År 2026 är den lokala ratens storlek 0,8 procent och år 2027 1,2 procent. Raternas användningsändamål preciseras senare.

Mer information:
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046