BESLUTSFATTARBREV 5/2023

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s beslutsfattarbrev skickas till kommundirektörer, kommunala beslutsfattare, riksdagsledamöter, välfärdsområdenas beslutsfattare, JHL-anslutna beslutsfattare och JHL-aktiva.

Vi vill stöda dig i ditt viktiga arbete genom att erbjuda information och synvinklar. Vi hoppas att brevet är till nytta för beslutsfattandet och främjandet av en smidig vardag. Vi tar gärna emot respons.

Givande lässtunder!

Johanna Värmälä, specialsakkunnig

johanna.varmala@jhl.fi

tfn. 050 592 7619

Bästa beslutsfattare!

Året har varit tufft, men vi klarat oss igenom det. Tack till alla funktionärer! Nu är det dags att låta våra fina insatser synas och främja utvecklingsarbetet med hjälp av duktiga chefer och ledare. För det ändamålet finns bland annat portalen Tekojen tori. Det är en del av helheten Tärkeissä töissä, vars syfte är att utveckla arbetslivet och där JHL deltar som en del av Offentliga sektorns union (JAU). Vi gratulerar Limingo som vunnit titeln årets mest påhittiga kommun.

Ett av målen för vårdreformen är att skapa nya verksamhetssätt och till och med nya servicehelheter. Att tygla utgifterna har visat sig innebära en jakt på stora besparingar.

Besparingsidéer får inte ytterligare försvåra tillgången till yrkeskunnig arbetskraft. I en idealisk situation görs besparingar inom social- och hälsovården endast genom ett väl planerat utvecklingsprogram. För att förbättra situationen måste man ta hänsyn till alla yrkesgrupper som är involverade i den övergripande vården och bildar servicekedjan.

Social- och hälsovården och branschens proffs samt välfärdsområdena behöver mer finansiering, inte nedskärningar. Man förbättrar inte branschens attraktivitet och förmåga att hålla kvar arbetstagare genom att öka arbetstagarnas osäkerhet om huruvida de kommer att få behålla sina jobb. Samma gäller för brand- och räddningsväsendet och inom kommunbranschen även småbarnspedagogiken.

Vad kan då hjälpa? Finlands ekonomi kan balanseras endast om statens inkomster ökar, vilket vore möjligt genom till exempel rättvisa skattereformer. Man kunde samla mer inkomster till exempel genom att förnya beskattningen för onoterade företag.

Håkan Ekström, tillfällig ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Att uppmärksamma personalen leder till framgång

Välfärdsområdena utvecklar som bäst sin verksamhet på många olika sätt. Servicenätverket utvecklas och samtidigt borde man också kunna spara.

Det finns en risk att man bland annat för snabbt och vårdslöst lägger ut arbeten, vilket försämrar situationen för de anställda. Överhuvudtaget har personalens välbefinnande och tillgängliga personalresurser en avgörande roll med tanke på hur välfärdsområdenas verksamhet kommer att lyckas. När man utvecklar servicenätverken är det därför viktigt att noga överväga hur förändringarna påverkar personalen.  Visst har ditt välfärdsområde utarbetat en personalstrategi?

Läs mer:

JHL:s utlåtande: En bedömning av servicebehovet ska integreras i kvalitetsrekommendationerna för hållbara tjänster och tjänster för de äldre (på finska) https://www.jhl.fi/uutiset/jhln-lausunto-palvelutarpeen-arviointi-liitettava-osaksi-ikaantymisen-ja-kestavien-palvelujen-laatusuosituksia/

JHL:s utlåtande: Social- och hälsovårdspersonalen måste garanteras minst tre dagars fortbildning varje år (på finska) https://www.jhl.fi/uutiset/jhln-lausunto-sote-alan-henkilostolle-taattava-vahintaan-kolmen-paivan-taydennyskoulutus-joka-vuosi/

Vårdbiträde är framtidens yrke! https://www.jhl.fi/sv/blogg/2023/09/06/vardbitrade-ar-framtidens-yrke/

Regeringen måste ta beslutsfattarnas oro över in house-systemets skrotande på allvar

Ett in house-bolag är ett bolag som ägs av en offentlig aktör. Det ägs ofta av flera kommuner, samkommuner eller välfärdsområden. Flera offentliga aktörer kan också äga ett in house-bolag tillsammans. Dessutom har statens ämbetsverk gemensamma in house-bolag.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL önskar att regeringen ska backa från de planerade användningsbegränsningarna för in house-bolag. Enligt en färsk undersökning utförd av Kustos ry tror två tredjedelar av beslutsfattarna inom kommuner och välfärdsområden att regeringsprogrammets in house-planer snarare kommer att öka utgifterna än att ge utlovade besparingar.

Läs mer: 

Försörjningsberedskapen och krisberedskapen är inte politiska spelpjäser https://www.jhl.fi/sv/blogg/2023/11/16/forsorjningsberedskapen-och-krisberedskapen-ar-inte-politiska-spelpjaser/

Kommer Finland att släpa efter övriga Norden?

Man har talat mycket om den nordiska modellen under den gångna hösten. Den nordiska modellens grundläggande idé är att flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet är i balans. Modellerna skiljer sig från land till land men strävan efter balans är alltid i fokus. De gemensamma nämnarna är starka offentliga tjänster och arbetslöshets- och socialskyddet som främjar människors delaktighet i samhället, betonar JHL:s chef för samhällspåverkan Vesa Mauriala.

Läs mer:
Kommer Finland att släpa efter övriga Norden? (på finska) https://www.jhl.fi/blogi/2023/11/14/putoaako-suomen-tyoelama-pohjoismaiden-kelkasta/

Avslutningsvis vill vi skicka en julhälsning till alla JHL-medlemmar och samarbetspartner! https://youtu.be/yV1FfNsKTFQ