Gå till innehållet

JHL kräver rim och reson i småbarnspedagogernas skiftbyten: Det eviga flexandet måste ta slut!

Det råder skriande brist på kunniga småbarnspedagoger på många håll i landet. Eftersom det inte heller finns tillräckligt med vikarier har man drivits in i en situation där arbetsgivaren ständigt ändrar de fastställda arbetsskiften. Så görs för att den personaldimensionering som fastställs i lagen om småbarnspedagogik ska uppfyllas.

Alltför många arbetstagare inom småbarnspedagogiken upplever för tillfället psykosocial belastning. Utöver den ständiga brådskan har ändringar och förlängningar av arbetsdagen ökat märkbart.

De överraskande och plötsliga skiftbytena försvårar ofta kombinationen av arbetet och privatlivet och äter alltid upp arbetstagarens egen tid och återhämtning från arbetet. Det ständiga kravet på flexande är utmattande.

– För att upprätthålla arbetsförmågan behöver varje arbetstagare tid för vila och återhämtning. Det måste finnas tid för annat i livet än bara arbete, konstaterar Sanna Pihakivi, som är JHL:s sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet inom yrkesteamet för pedagogik och handledning.

Inom de branscher som redan nu lider av konstant brist på arbetskraft är det särskilt viktigt att stödja arbetstagarnas arbetsförmåga.

Samtycke eller tungt vägande skäl måste föreligga

De ständiga ändringarna i arbetsskiften är belastande och strider dessutom mot arbetstidslagen och arbetskollektivavtalet. Arbetsskiftsförteckningen ska delges arbetstagarna skriftligen i god tid, senast en vecka före den tidsperiod som förteckningen avser börjar. Man kan göra ändringar i en fastställd förteckning endast av vägande skäl.

– Efter att arbetsskiftsförteckningen bekräftats kan den ändras endast med arbetstagarens samtycke eller av synnerligen vägande skäl som beror på ordnandet av arbetet, säger Pihakivi.

Hon påpekar också att utgångspunkten är att en upprättad arbetsskiftsförteckning binder både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Välmående arbetstagare garanterar god småbarnspedagogik

JHL anser att personalbristen inom småbarnspedagogiken måste kunna lösas på annat sätt än genom ständiga ändringar i arbetsskiften.

Fackförbundet JHL har under det här året flera gånger påtalat krisen inom dagvården. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine har bland annat konstaterat att den finländska småbarnspedagogiken är högklassig men situationen har snabbt försämrats eftersom man inte lyckats lösa personalbristen på ett långsiktigt sätt.

Hon har också krävt snabba tag för att förhindra att branschen går in i en ännu djupare kris och för att garantera trygg dagvård för barnen. För att öka dragningskraften för arbetet inom småbarnspedagogik behövs dessutom ett klart löneprogram.

– Arbetstagarna inom småbarnspedagogiken har tänjt sig långt nog. Istället för att släcka eldsvådor borde man genast lösa problemet med den skriande bristen på personal. Uppskattningen för småbarnspedagogernas arbete, välbefinnandet i arbetet och branschens arbetsförhållanden måste snarast sättas i skick, betonar Niemi-Laine.

Mer information
ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Sanna Pihakivi, 050 439 7541