Gå till innehållet

Hamnbranschen fick nytt kollektivavtal – så här ser det ut

Fackförbundet JHL och Palta har godkänt förhandlingsresultatet om det nya kollektivavtalet för hamnbranschen. Avtalet gäller i 1+1 år. Lönehöjningarna det första året följer den så kallade allmänna linjen. En arbetsgrupp tar ställning till familjeledighetsreformens inverkningar.

Fackförbundet JHL:s och Paltas beslutande organ har godkänt ett villkorligt tvåårigt avtal för hamnbranschen.  Kollektivavtalet tillämpas för arbetstagare som arbetar för hamnar och hamnservicesammanslutningar som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf

Avtalsperiod

Det nya kollektivavtalet gäller i 1+1 år och löper ut 31.3.2024. Avtalsperioden är villkorlig. Ifall ingen överenskommelse om lönehöjningarna år 2023 uppnås före 27.1.2023, kan bägge parterna säga upp avtalet att upphöra den 31.3.2023.

Lönehöjningar

Lönerna höjs den 1.7.2022 eller från ingången av den närmast påföljande lönebetalningsperioden med en 1,8 procents allmän höjning och en 0,2 procents företagsspecifik rat vars fördelning arbetsgivaren beslutar om.

Senast den 27 januari 2023 ska parterna komma överens om lönehöjningarna för år 2023.

Övriga tillägg och arvoden

Utryckningspenningen höjs till 10 euro den 1.7.2022.
Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med 2 procent den 1.7.2022.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning från och med 1.7.2022:

Arbetstagare Befrielse timmar/vecka Ersättning/månad
0–20 4 81,60
2–40 6 96,90
41–60 8 122,40
61–80 16 142,80
81–100 24 183,60
101–140 32 204,00
141–40 I huvudsyssla och fastställs separat.

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen som har i uppgift att utreda familjeledighetsreformens inverkningar ska före 1.8.2022 utreda vilka inverkningar arbetslagstiftningens familjeledighetsreform har på kollektivavtalet.  För familjeledighetsreformens del konstaterar förbunden att de ändringar i lagstiftningen som berör familjeledigheter inte påverkar de avlönade perioder för moderskaps- och faderskapsledigheter som fastställs i kollektivavtalet. Lönen för moderskaps- och eventuell faderskapsledighet betalas i enlighet med kollektivavtalet oberoende av de beteckningar på ledigheter som fastställs i lagen. Arbetsgruppen iakttar på ett sätt som parterna gemensamt kommer överens om de kostnadsneutrala förändringsbehov angående utvecklingen av anställningsvillkoren som reformen föranleder.  Man kan under avtalsperiodens lopp komma överens om ibruktagande av de förändringar som parterna kommit överens om i arbetsgruppen.

Mer information:
avtalsexpert Hannu Mattila, 040 582 3631
avtalsexpert Jussi Päiviö, 040 578 5916

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan Förhandlingsläget.