Gå till innehållet

Lärare inom småbarnspedagogik, ditt kollektivavtal byts på hösten – JHL bevakar fortsättningsvis dina intressen

Lärarna inom småbarnspedagogik överförs den 1 september från kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. JHL är också i fortsättningen det bästa fackförbundet för lärarna inom småbarnspedagogik.

Lärarna, speciallärarna och cheferna inom småbarnspedagogik överförs den 1 september 2021 att omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). Hittills har lärarna inom småbarnspedagogik omfattats av allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Överföringen berör inte handledarna inom familjedagvården eller dem med en motsvarande yrkesbeteckning. Överföringen påverkar inte i det här skedet anställningsvillkoren.

Överföringen gäller både universitetsutbildade lärare inom småbarnspedagogik och högskoleutbildade lärare inom småbarnspedagogik med socionombakgrund. Även om avtalet byts, betjänar och bevakar JHL lärarna inom småbarnspedagogiks intressen lika kraftfullt som förut. JHL och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har nämligen kommit överens om hur meningsskiljaktigheter ska lösas.  FOSU representerar arbetstagarna inom UKTA-avtalet.

Om det uppkommer meningsskiljaktigheter mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, löser JHL och FOSU dem.

I praktiken innebär detta att FOSU:s förtroendemän för förhandlingar för att lösa meningsskiljaktigheter som gäller kollektivavtalet på begäran av JHL:s förtroendemän. JHL är avtalspart som en del av Offentliga sektorns union JAU.

Meningsskiljaktigheter behandlas i samarbete

Om det uppkommer meningsskiljaktigheter mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, löser JHL och FOSU dem i samarbete.

  1. Det är bäst att arbetstagaren först diskuterar med sin chef.
  2. Vid behov för FOSU:s förtroendeman lokala förhandlingar i medlemmens ärende. De här förhandlingarna förs på begäran av JHL:s förtroendeman inom branschen.
  3. Om samförstånd inte uppnås förs förhandlar på central nivå, dvs. FOSU förhandlar med Kommunala arbetsmarknadsverket (KT) på JHL:s begäran.
  4. Ifall ärendet fortfarande inte når en lösning, förs ärendet vid behov till arbetsdomstolen.

I övriga konfliktsituationer som gäller anställningsförhållandet fungerar JHL:s rättshjälp och praxis i anknytning till den som förut.

Samarbetsavtalet finns tillgängligt för förtroendemännen (på finska) på de aktivas sidor under Edunvalvonnan työkaluja.

Parterna inrättade en samarbetsgrupp

Kommunala arbetsmarknadsverket KT och kommunbranschens huvudavtalsorganisationer har inrättat en samarbetsgrupp. I samarbetsgruppen ingår parterna i AKTA och UKTA – JHL medräknad – och gruppen utvecklar och jämkar anställningsvillkoren för de här två avtalen med iakttagande av hela arbetsgemenskapen.

Arbetstagarsidan representeras i huvudavtalsparterna av Offentliga sektorns union JAU (som består av JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt social- och hälsovårdsfackens förhandlingsorganisation SOTE. Arbetsgivarna representeras av KT Kommunarbetsgivarna.