Gå till innehållet

Storundersökning avslöjar: En klar majoritet av finländarna vill att de offentliga tjänsterna förblir hos kommunerna eller staten, utläggning har risker

Nästan tre av fyra finländare önskar att kommunen, regionen eller staten anordnar de offentliga tjänsterna också i framtiden. Utläggning skulle höja tjänsternas pris och försämra kvaliteten. Uppgifterna framkommer i JHL:s färska utredning, som besvarades av över 2 000 finländare.

Finländarna är kraftigt av den åsikten att de offentliga tjänsterna ska finansieras med skattemedel och den offentliga sektorn passar bäst som anordnare av dem. Uppgifterna framkommer i Barometern över offentliga tjänster som fackförbundet JHL har beställt och som besvarades av över 2 000 personer.

Mer än fyra av fem finländare (83 %) anser att tjänsterna ska finansieras med skattemedel. Drygt 70 procent (71 %) anser att det är viktigt att tjänsterna produceras av kommunerna eller regionerna.

Utläggning av tjänster gör mer skada än nytta. En majoritet av svarandena (56 %) förmodar att utläggning skulle höja tjänsternas pris. Cirka en tredjedel (32 %) säger att tjänsternas kvalitet skulle sjunka.

Beslutsfattarna ska ta finländarnas åsikter på allvar, säger Päivi Niemi Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

– Många kommuner försöker uppnå inbesparingar med utläggningar, men det här lyckas aldrig. Däremot framkommer hela tiden förfärliga brister till exempel inom den privatiserade äldreomsorgen.

Finländarna är beredda på att återta utlagda tjänster tillbaka till kommunens egen verksamhet, ifall de fungerar dåligt. Så här resonerar 77 % av de svarande.

Många svarande är beredda på skattehöjningar ifall man annars blir tvungen att pruta på tjänsternas nivå. Över en fjärdedel (27 %) anser att skatterna ska höjas om kommunen inte klarar av att upprätthålla sin servicenivå. Endast 14 % skulle göra nedskärningar för att korrigera ekonomin.

Enligt barometern vill en överväldigande majoritet av finländarna (82 %) bo i en kommun som erbjuder goda offentliga tjänster.

– Många överväger var de ska bo, då distansarbetet blir vanligare. Fungerande tjänster lockar nya invånare till kommunerna. I kommunalvalet i juni framkommer hur väl de kommande beslutsfattarna förstår detta, betonar Niemi-Laine.

Det finns efterfrågan på offentliga tjänster. Hälften av de svarande utnyttjar dem minst en gång i veckan.

Allra flitigast utnyttjar finländarna kommunernas hälsovårdstjänster. Fyra av fem svarande (79 %) uppgav att de utnyttjat dem under de senaste två åren. Två tredjedelar (69%) hade besökt biblioteket, nästan lika många (66 %) hade tagit sig fram med kollektivtrafiken.

De offentliga tjänsterna fungerar väl, anser svarandena. Mest beröm får biblioteken. Hela 88 % ansåg att biblioteken är mycket bra eller ganska bra. Också den specialiserade sjukvården (81 % anser den är bra), den grundläggande utbildningen (79 %) och småbarnpedagogiken (78 %) får uppskattning.

Rum för förbättring finns bland annat inom äldreomsorgen, som endast 42 procent anser att är god.

– Branschen har en skriande brist på yrkeskunniga arbetstagare, men utbildning av vårdbiträden är till stor hjälp i situationen. Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är ett steg i rätt riktning. Därefter ska hemvårdens problem lösas. De äldre förtjänar tjänster av hög kvalitet, sammanfattar Niemi-Laine.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Kantar TNS Oy utredde på uppdrag av JHL utnyttjandet av offentliga tjänster och finländarnas uppfattning om dem. Undersökningens material insamlades vid Gallup Forum -panelen i januari-februari 2021. Totalt 2 133 intervjuer gjordes. Svarandena representerar 18-79-åringar i Finland med undantag av Åland. Resultatens konfidensintervall är i genomsnitt +/- 2,1 procentenheter. 

Texten korrigerad 13.4.2021 kl. 13: Termen vårdardimensionering ändrad till personaldimensionering.