Gå till innehållet

Mellanutvärdering av JHL:s förbundsstrategi – strategin har genomförts bäst inom kommunikationen och utbildningen för medlemmarna

JHL:s representantskap fick vid sitt möte 26.8 ta del av mellanutvärderingen av JHL:s förbundsstrategi. Mellanutvärderingen av JHL:s förbundsstrategi påvisar att vissa strategiska funktioner har genomförts bättra än andra. Förväntningarna har varit större än resultaten.

När representantskapsperioden nått halvvägs genomförde JHL en mellanutvärdering av sin förbundsstrategi. Enkäten skickades i början av året till ledamöterna i representantskapet och styrelsen samt till personalen.  I enkäten ombads respondenterna bedöma hur väl förbundsstrategin i praktiken har genomförts under de senaste två åren.

JHL:s forskningschef Pertti Mäkelä föredrar resultaten av mellanutvärderingen av förbundsstrategin för representantskapet.

Helhetsbilden av genomförandet av strategin så här långt är positiv även om mycket återstår att göra inom många funktioner. Enligt dem som besvarade enkäten är den externa kommunikationen, utbildningen för medlemmarna och uppföljningen av verksamheten och ekonomin de delområden som lyckats bäst i genomförandet.

JHL agerar rätt bra enligt sina värderingar

JHL:s värderingar är: medlemmen är A och O, rättvisa och mod. Som helhet kan man bedöma att JHL lyckats rätt så väl i att uppfylla sina värderingar. Av värderingarna är det medlemmen är A och O som man lyckats bäst med och modet sämst. När det gäller trovärdigheten är det JHL:s kommunikation som har lyckats bäst.

Genomförandet av kommunikationen ännu på hälft

Enligt förbundets vision är JHL ”en samlande kraft och det starkaste fackförbundet på arbetsplatser och i samhället”. Respondenterna tillfrågades hur väl JHL har lyckats i att genomföra sin vision inom olika delområden. Delområdena består av förklaringar och preciseringar till de visioner som nämns i strategin.

I uppnåendet av visionen har JHL lyckats bäst i att aktivt och initiativrikt delta i samhällsdebatten och få omfattande erkännande för sin samarbetsförmåga. Det JHL lyckats sämst med är att bygga upp ett nytt verksamhetssätt som baserar sig på samarbete och nätverk med fackförbund inom andra organiseringsbranscher, både på nationell och internationell nivå.

Framåt med små steg

I mellanutvärderingen tillfrågades respondenterna om hur väl JHL lyckats med att genomföra de strategiska målen och hur viktiga målen är i framtiden.

Inget av de strategiska målen har enligt respondenterna framskridit med jättekliv men beträffande många mål har små framsteg skett i en positiv riktning. Allra bäst har JHL lyckats med att förbättra sina medlemmars anställningsförhållanden och i stärkandet av den lokala organiseringskraften och kraften att påverka.

Höjandet av organiseringsgraden inom förbundets avtalsbranscher är det område som JHL lyckats sämst med enligt respondenterna. De beslut som fattats har säkert positiva inverkningar på organiseringsgraden, som inte längre sjunker lika fort, men det är lång väg kvar för att få organiseringsgraden att öka.  Eftersträvad ökning i organiseringsgraden upplevs fortfarande som det viktigaste strategiska målet också i framtiden.

Respondenterna ombads utvärdera sätten att höja organiseringsgraden och hur väl de lyckats hittills samt deras betydelse i framtiden.

Respondenterna ansåg att JHL lyckats bäst inom kommunikationsfunktionerna, dvs. utnyttjandet av sociala medier samt i det målmedvetna uppbyggandet av en attraktiv bild av fackförbundet. I genomsnitt har det också skett framsteg i förbättrandet av täckningsgraden av aktiva medlemmar samt i befästandet av det aktiva organiseringsarbetet som en del av hela förbundets verksamhet.

Respondenterna ansåg att JHL lyckats sämst i att hålla kvar medlemmarna och i att utveckla nya servicemodeller. JHL har lyckats rätt så dåligt med att stödja bevarandet av medlemskapet vid byte av arbetsgivare eller yrke. JHL har också framskridit rätt långsamt i utvecklingen av servicemodeller för olika yrkesgrupper samt utvecklingen av nätbaserade förenings- och verksamhetsmodeller.

Förändringens vindar har en stor inverkan på förbundets verksamhet

En central tanke vid mellanutvärderingen av strategin är att granska om det skett sådana förändringar i verksamhetsomgivningen och faktorerna som påverkar den som skulle förutsätta så starka reaktioner att förbundsstrategin på något sätt borde ändras.

Under kommande år ökar betydelsen allra mest beträffande arbetsgivarnas kollektivavtalsshopping, nedgången i arbetstagarnas organiseringsgrad samt inverkningarna av de åtgärder som regeringen vid respektive tidpunkt vidtar.

Fortsättningsvis bedömer respondenterna att fenomen som anknyter till arbetslivets omvälvning väsentligen kommer att påverka JHL:s verksamhet. Förändringar i näringslivets struktur och sätten att producera service, förändringar i den offentliga sektorns förvaltnings- och servicestruktur samt nya sätt att arbeta och låta utföra arbete kommer också i fortsättningen att ha en betydande inverkan på JHL:s verksamhet.