Verksamhetens mål och JHL:s strategi

JHL:s grunduppgift är att tillsammans med medlemmar främja arbetsförhållanden, utkomst och arbetsvillkor.

Medlemmen är A och O, rättvisa och mod. Dessa är utgångspunkterna för all JHL:s verksamhet. Förbundet främjar medlemmarnas intressen genom intressebevakning och förhandlingar på förbundsnivå, men också genom att sörja för att arbetstagarna har tillgång till kompetent och sakkunnig intressebevakning direkt på arbetsplatsen.

Medlemmarna och deras välmående är orsaken till att förbundet ständigt utvecklar föreningsverksamheten. Syftet är att stödja rekryteringen av nya medlemmar och uppmuntra medlemmar att gå med i föreningarnas verksamhet.

JHL:s mål är att vara en stark och skicklig intressebevakare och expert inom arbetslivet och på alla dess nivåer.

JHL strävar efter att ge medlemmarna tillgång till den bästa intressebevakningen på arbetsplatserna, i regionerna och på riksnivå.

Förbundsstrategin 2022

Enligt förbundets vision är JHL en samlande kraft och det starkaste fackförbundet på arbetsplatser och i samhället. Strategin uppdaterdes på basis av en medlemsenkät. Förbundsstrategin 2022 är koncisare, klarare och mer engagerande och målinriktad.

Förbundet har tre värderingar: medlemmen är A och O, rättvisa och mod. Medlemmarna först och rättvisa är värderingar som den nya strategin ärvt från den gamla, men enligt den nya strategin är vi också modiga.

JHL:s grunduppgift är att tillsammans med sina medlemmar främja medlemskårens arbetsförhållanden, arbetsvillkor och utkomst samt ställning i arbetslivet och samhället.

De strategiska målen är höjande av organiseringsgraden samt förbättrande av medlemmarnas utkomst och arbetsvillkor. Dessutom vill JHL stärka den lokala intressebevakningen och det fackliga arbetets inflytelse. Strävan är också att samarbeta tätare med andra organisationer och bilda nya samarbetskoalitioner.

Förbundet har planerat fler åtgärder och projekt för att nå de strategiska målen under den påbörjade representantskapsperioden.

Videon nedanför sammanfattar JHL:s strategi

JHL:s Förbundsstrategi 2022