Gå till innehållet

Den oavlönade arbetstidsförlängningen upphävs och semestrarna reformeras – Sådant är hälsovårdsbranschens nya kollektivavtal

Hälsovårdsbranschens nya anställningsvillkor garanterar arbetstagarna lönepåslag enligt den allmänna linjen. Den förlängda arbetstiden upphävs i augusti.

Hälsovårdsbranschen uppnådde den 25 juni ett förhandlingsresultat i sina kollektivavtalsförhandlingar. Nu har förhandlingsparternas beslutande organ godkänt resultatet. Avtalsperioden är 25 månader och avtalet ger arbetstagarna lönepåslag som följer den allmänna linjen, dvs. den nivå som allmänt förekommit under avtalsrörelsen.

JHL företräder arbetstagarna i förhandlingarna som en del av Terveyspalvelualan Unioni. Arbetsgivaren representeras av Hyvinvointiala Hali.

1 Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1.4.2020–30.4.2022 (25 månader).

2 Löneförhöjningar

Under avtalsperioden betalas två allmänna förhöjningar till alla arbetstagare.

1.8.2020

De individuella lönerna och tabellönerna höjs med ett generellt lönepåslag på 1,3 procent.

1.7.2021 

De individuella lönerna och tabellönerna höjs med ett generellt lönepåslag på 2,0 procent.

Löneavtalets bestämmelser preciseras beträffande specialfaktortillägget. I kollektivavtalet sammanslås också löneavtalet med dess tillämpningsanvisning för att underlätta läsbarheten och tillämpningen.

3 Den oavlönade arbetstidsförlängningen upphävs

Konkurrenskraftsavtalets oavlönade arbetstidsförlängning upphävs från och med 31 augusti 2020.  Den ordinarie arbetstiden förkortas då med i genomsnitt 30 minuter i veckan.

Därtill kommer preciseringar i arbetstidsbestämmelserna som närmast beror på ändringar i arbetstidslagen.

Den kollektivavtalsenliga utryckningsersättningen höjs med drygt 10 procent till 18 euro.

4 Stor reform av semesterbestämmelserna

En stor strukturell förändring av semesterbestämmelserna kommer att genomföras.

  • Från och med 1 april 2022 kommer man i intjänandet av semester att övergå från antalet vardagar enligt semesterlagen (6 dagar/vecka) till att räkna semesterdagar (5 dagar/vecka).
  • Man frångår att räkna med lördagen och semestern antecknas endast för vardagar (högst 5 dagar/vecka).  Det nya sättet att räkna passar dagens arbetsliv då arbetet huvudsakligen utförs under fem dagar i veckan.
  • Vardagar från måndag till fredag räknas som arbetsdagar, förutom söckenhelger. Antalet influtna semesterdagar fås i fortsättningen direkt ur tabellen enligt hela semestermånader. Motsvarande system har använts inom den offentliga sektorn redan i många år. Det nya systemet tas i bruk efter en övergångsperiod, från den semester som intjänas från och med 1 april 2022.
  • Semesterpenningen kan i framtiden bytas ut mot ledig tid ifall arbetsgivaren och förtroendemannen kommer överens om saken varje semesterår. Därefter kan den enskilda arbetstagaren komma överens med arbetsgivaren om byte av semesterpenning mot ledig tid.

5 Precisering av familjeledighetsbestämmelserna

I kollektivavtalet tilläggs en precisering enligt vilken en arbetstagare som övergår direkt från vårdledighet till ny moderskapsledighet får normal kollektivavtalsenlig moderskapsledighetslön i 72 vardagar under moderskapsledigheten.

6 Personalrepresentanternas ställning och ersättningar förbättras

Personalrepresentanternas, dvs. förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med cirka 5-10 procent och tiden för att sköta dessa uppgifter utökas.

Avtalsbestämmelserna som gäller arbetarskyddsfullmäktige skrivs dessutom in i en separat bilaga.

Mer information:

Kalle Honkanen, avtalsexpert, 050 406 9313