Gå till innehållet

Vad händer om skolor/dagis stänger – får en förälder som stannar hemma med barnet lön?

Det har förekommit frågor om huruvida en arbetstagare får lön eller dagpenning vid smittsam sjukdom om kommunen börjar stänga skolor eller daghem i syfte att hindra coronaviruset från att spridas.

Får en arbetstagare lön eller dagpenning vid smittsam sjukdom om kommunens ansvariga organ för smittsamma sjukdomar eller regionförvaltningsverken börjar stänga skolor eller daghem i syfte att hindra coronaviruset från att spridas.

Denna fråga har aktualiserats runtom i Finland.

Om arbetstagren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av orsaker som är oberoende av både arbetstagaren och arbetsgivaren, har arbetstagaren enligt 2 kap. 12 § i arbetsavtalslagen rätt att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar.

En sådan orsak är till exempel det att det organ i kommunen som ansvarar för skydd mot smittsamma sjukdomar (oftast hälsovårdsnämnden) fattar beslut om att stänga skolor och daghem för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom.

Om arbetsgivaren själv fattar beslut om att stänga arbetsplatsen, förblir arbetsgivarens plikt att betala lön i kraft under hela den tid som stängningen varar. Arbetsgivaren kan också ge ett permitteringsmeddelande, vilket ska ges 14 dygn innan permitteringen inleds om arbetet har minskat. Efter det har arbetstagarna rätt till arbetslöshetsdagpenning.

En stängning leder sannolikt till permitteringar. Den permitterade arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassan ger råd i dessa frågor.

För tjänsteinnehavare och tjänstemän är situationen en annan än för personer i arbetsavtalsförhållande. I lagstiftningen om tjänstemän finns ingen motsvarande paragraf som i arbetsavtalslagens 2 kap. 12 §. Tjänstemän/tjänsteinnehavare har både rätt och skyldighet att utöva sin tjänst. Om arbetsgivaren av en eller annan orsak förbjuder dem att komma till platsen för utövande av tjänsten, ska arbetsgivaren ändå betala lön till dem som normalt.

Vem får dagpenning vid smittsamma sjukdomar?

Och vem har då rätt att få FPAs dagpenning vid smittsam sjukdom? Kommunarbetsgivarna KT har fått följande svar av FPA. Också FFC:s Kari Haring bekräftar detsamma. För närvarande gäller tolkningen att:

  • Om en skola eller ett daghem stängs utan att elever eller daghemsbarn försätts i karantän, betalas inte dagpenning vid smittsam sjukdom.
  • Om till exempel lärarna och en del av eleverna i en skola försätts i karantän och därefter hela skolan stängs, är endast de som försätts i karantän berättigade till dagpenning vid smittsam sjukdom.

→ Inte heller arbetsgivaren har i denna situation någon skyldighet att betala lön till arbetstagaren, ifall inte arbetstagaren har möjlighet att jobba på distans. Det är givetvis möjligt att försöka komma överens om att ta ut semester, utnyttja timmar i arbetstidsbanken eller andra lösningar. Arbetstagaren har ändå rätt att lovligen vara borta från arbetet utan att arbetsavtalet kan avslutas om det är frågan om små barn som inte kan lämnas hemma ensamma.

  •  Om det inte finns möjlighet att utnyttja semester eller annan betald ledighet, ska arbetstagaren vända sig till kommunens socialmyndigheter för att säkra sin utkomst.

Läs mer på JHL:s svenskspråkiga coronatemasida: Coronaviruset sprids – Så påverkar det arbetet.