Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare ca 2–4 gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar.

Bästa beslutsfattare                               21.3.2018

Vi vill stödja dig i ditt utmanande arbete genom att erbjuda information och synvinklar. Jag önskar att du kan utnyttja innehållet i detta brev i ditt beslutsfattande och för att främja medborgarnas välfärd.

Brevet är riktat till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunala beslutsfattare och JHL-anslutna beslutsfattare. Vi tar gärna emot feedback om brevet. Du kan till exempel kontakta mig direkt.

Med en önskan om givande lässtunder

Johanna Värmälä, specialsakkunnig
johanna.varmala@jhl.fi
tfn 0505927619

Ordförandens hälsning

Kommunerna och landskapen bereder sig för den eventuellt kommande landskaps- och vårdreformen. Också vi i JHL bereder oss för reformerna. Enligt våra aktiva har en del landskap också tagit med personalens representanter i arbetsgruppsarbetet. Tyvärr så är situationen inte densamma i alla landskapsarbetsgrupper. JHL anser det viktigt att personalens företrädare har en möjlighet att delta i att arbetet för att utveckla landskapen och social- och hälsovården. Vi vill också tacka dig för din arbetsinsats.

Arbetstakten i landskapen ökar, men tämligen få kommuner har inlett börja bereda sig inför landskaps- och vårdreformen. Vi är speciellt oroade över hurdana verksamhetsförutsättningar bolag som erbjuder bland annat kostservice eller fastighetsservice kommer att ha när en stor del av funktionerna överflyttas till en ny arbetsgivare. Det är också viktigt att säkerställa att kommunen inte behöver konkurrensutsätta de nödvändiga stödtjänsterna, såsom kostservicen. Det finns stödtjänster där kommunernas och landskapens behov ligger nära varandra, till exempel när det gäller kostservice. I sådana fall kan lösningen vara att landskapet och kommunen bildar ett gemensamt stödtjänstbolag. Gemensamma bolag är dock inte en realistisk lösning för alla stödtjänstbehov, till exempel instrumentskötsel.

Vår önskan är att kommunala och interkommunala bolag i fortsättningen försätts i situationer där de är tvingade att delta i konkurrensutsättningar. På detta påverkar om man beslutar att stödtjänsterna produceras via landskapets affärsverk eller genom att bolagisera verksamheten i ett in house-bolag. Sättet på vilket serviceproduktionen organiseras i landskapen är inte en obetydlig fråga.

JHL föredrar smidiga servicekedjor, samarbete mellan proffs på olika nivåer och fungerande informationsflöde. På landskapsnivå tryggas dessa faktorer bästa genom att landskapet producerar de nödvändiga stödtjänsterna som eget arbete. Tjänsteproduktion där eget arbete är det bästa alternativet är till exempel instrumentskötsel och receptions- och vaktmästartjänster.  Bolagisering är bara sällan ett måste. När det krävs, anser vi att ett in house-bolag är den bästa lösningen.

Invånarna ska ha tillgång till de nödvändiga bastjänsterna och samhällets stöd. Tillgången till dem äventyras om kommunerna är tvungna att hitta besparingar år 2018–2019, innan landskapen tar över. Åtminstone i Nylands landskap har kommuner uppmanats att göra det. Det kommer att föras diskussioner om hurdan servicenivå som kan produceras med den finansiering som reserverats för vårdsektorn. Om ett landskap måste anpassa utgifterna, och det leder till nedskärningar, kan man inte tala om jämlik tillgång till tjänster.

Våren kommer att bli mycket intressant. Vi här på JHL att beredda på att föra en fortsatt diskussion om ovannämnda teman, liksom om andra frågor som är viktiga för oss.

Päivi Niemi-Laine

JHL:s ordförande

Beredningen av den nya lagen om småbarnspedagogik måste avbrytas. Till och med 8 000 arbetsplatser kan försvinna

JHL kräver att undervisnings- och kulturministeriet lägger beredning av den nya lagen om småbarnspedagogik på is. Lagen måste beredas på nytt, eftersom den i sin nuvarande form grundar sig på felaktiga beräkningar, exempelvis har arbetsmängden inom småbarnspedagogiken beräknats i underkant. I värsta fall kan tusentals proffs på småbarnspedagogik tappa behörighet att göra sitt jobb. En reform av lagen om småbarnspedagogik kan inte göras utgående från den senaste propositionen. (på finska)

Bifogat finns JHL:s utlåtande om lagpropositionen (på finska).

Läs mer om JHL:s ståndpunkter: Balans mellan vårdnad, skötsel och undervisning uppnås genom att stärka alla yrkesgruppers pedagogiska kompetens.

Mer information om JHL:s ståndpunkter inom småbarnspedagogiken: Minna Pirttijärvi, avtalsombudsman minna.pirttijarvi@jhl.fi

Vårdreformen grundar sig på blind tro, valfrihetens konsekvenser fortfarande oklara

Vårdreformen hotar att skrota den finländska grundhälsovårdens kvalitet genom upprepade nedskärningar. JHL anser att riksdagen senast nu borde lyssna på experterna och ta time out i beredningen av vårdreformen. I synnerhet valfrihetsfrågan innehåller fortfarande mycket stora problem. Reformen skulle överflytta ansvaret för grundlagstryggade social- och hälsovårdstjänster från den offentliga makten till den fria marknaden. Samtidigt skulle reformen överföra en enorm summa skattepengar till privata företag.

JHL anser dock att det fortfarande finns hopp för vårdreformen. Den nu föreslagna formen garanterar dock inte jämlik tillgång till tjänster. Det finns en risk att man på detta sätt skapar ett vårdsystem som är indelat i två samhällsklasser. Bifogat finns JHL:s ståndpunkter om valfrihetslagstiftningen.

Privat monopol tar över kommunernas social- och hälsovård – långt ifrån valfrihet

Staten försöker hindra privatiseringen av kommunernas social- och hälsovård med en begränsningslag, men vad gör vårdbolagen? De använder allt aggressivare åtgärder för att försöka göra vinst på social- och hälsovården. Om områdets enda serviceproducent är ett stort företag, reduceras den prisade valfriheten till bara ett vackert ord.

Läs mer: JHL:s specialsakkunnig Sari Bäcklunds blogginlägg ”Privat monopol tar över kommunernas social- och hälsovård – långt ifrån valfrihet”.

Nyckelord:

JHL