Beslutsorgan och organisation

Den beslutsfattande makten tillhör medlemmarna i JHL. Representantskapet väljs bland medlemmarna och beslutar hur förbundet använder sina finansiella resurser och planerar sin verksamhet. Representantskapets beslut verkställs av JHL:s förbundsstyrelse.

Representantskapet väljs bland medlemmarna och är JHL:s högsta beslutsfattande organ

Representantskapet utövar JHL:s högsta beslutanderätt. Representantskapet beslutar bland annat om medlemsavgiftens storlek samt godkänner fackförbundets budget och verksamhetsplan. Som ledamot i representantskapet är du med och bestämmer om i vilken riktning JHL ska gå.

Representantskapet består av 120 ledamöter som utsetts genom val. Representantskapets mandatperiod är fem år. Samorganisationerna har sina egna representanter.

Förbundsstyrelsen

I JHL:s förbundsstyrelse sitter 25 medlemmar. Styrelsen består av ordföranden, branschchefen, 18 representanter för kommunsektorn, 4 representanter för privatsektorn och en representant för statssektorn.

Föreningarna är basen

Fackförbundet JHL består av föreningarna, representantskapet, styrelsen samt förbunds- och regionkontoren. De organisationsanslutna medlemsförbunden är JHL:s förhandlingspartner. JHL:s arbetslöshetskassa och JHL-institutet utgör viktiga delar av JHL:s service.

JHL:s organisation

Förbundskontoret finns i Helsingfors, de tio regionkontorens verksamhetsställen på tolv orter i Finland.

Föreningarna är JHL:s ryggrad. Varje medlem i JHL hör till en JHL-förening.

De organisationsanslutna medlemsförbunden har sammanslagit sin intressebevakning med JHL:s intressebevakning, bland annat förhandlingsverksamheten förs via JHL. De organisationsansluta medlemsförbunden är Fängelsetjänstemännens förbund, Tullförbundet, Gränssäkerhetsunionen och Underofficersförbundet.

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena erbjuder JHL-medlemmarna arbetslöshetsskydd. A-kassan har en egen styrelse och ett eget representantskap.

JHL-institutet finns i Helsingfors på Sörnäs strandväg, på samma adress som förbundskontoret. Institutet erbjuder medlemmarna utbildning för att de ska kunna bevaka medlemmarnas intressen och agera aktivt på arbetsplatserna. Institutet utbildar de aktiva i samverkan och arbetarskydd.

Förbundsledningen

Till förbundets ledning hör ordförande Päivi Niemi-Laine samt branschcheferna Håkan Ekström och Saila Ruuth.

Förbundsledningen valdes för åren 2022–2027 på representantskapets konstituerande möte den 7.6.2022.

Förbundsstyrelsen

JHL:s förbundsstyrelse består av 25 medlemmar (förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine, första branschchefen Håkan Ekström och 23 övriga medlemmar).

JHL:s representantskap valde den nya förbundsstyrelsen på sitt konstituerande möte den 7.6.2022.

Här är JHL:s nya förbundsstyrelse

Representantskapet

JHL:s representantskap sammanträder två gånger per år. Representantskapets mandatperiod är fem år. JHL:s senaste representantskapsval ordnades våren 2022.

Enligt förbundets stadgar är styrelseledamöter inte längre ledamöter i representantskapet. I stället för dem inkallas de personer från samma avtalssektor, samma valdistrikt och samma valförbund som på basis av sitt röstetal är nästa i ordningen.

Representantskapets presidium

Presidiet för JHL:s representantskap: Tiina Liimatainen, Eija Paananen och Satu Rantanen.

Sammansättning för JHL:s representantskap enligt valdistrikt

Representantskapsledamöterna väljs från valdistrikten.

 1. Sydöstra Finlands valdistrikt, 12 mandat
 2. Södra Finlands valdistrikt, 36 mandat
 3. Inre Finlands valdistrikt, 18 mandat
 4. Lapplands valdistrikt, 5 mandat
 5. Östra Finlands valdistrikt,10 mandat
 6. Uleåborgs valdistrikt, 10 mandat
 7. Österbottens valdistrikt, 10 mandat
 8. Satakunta valdistrikt, 8 mandat
 9. Egentliga Finlands valdistrikt, 11 mandat

Representantskapets bildgalleri enligt valdistrikt

Sydöstra Finland

A

 • Suna Kymäläinen, Villmanstrand, kommunsektorn

B

Södra Finland

A

 • Eveliina Heinäluoma, Helsingfors, privata sektorn
 • Eero Heinäluoma, Helsingfors, privata sektorn
 • Heidi Åkerfelt, Karis, kommunsektorn
 • Anette Karlsson, Tolkis, staten
 • Inka Serpola, Esbo, kommunsektorn
 • Ari Huuskonen, Helsingfors, staten
 • Ari Mähönen, Lahtis, kyrkan

B

 • Mai Kivelä, Helsingfors, privata sektorn
 • Ilpo Kari, Helsingfors, privata sektorn

Inre Finland

A

 • Jaana Nieminen-Marttila, Tammerfors, kommunsektorn

B

 • Pirjo Ilomäki, Siuro, kommunsektorn
 • Minna Minkkinen, Tammerfors, kommunsektorn

Lappland

A

 • Harri Hyvärinen, Rovaniemi, kommunsektorn

B

Östra Finland

A

 • Jasmin Hakala, Hamula, privata sektorn

B

Uleåborg

A

 • Kristina Ahl, Uleåborg, kommunsektorn

B

Österbotten

A

 • Taiso Leppälä, Jalasjärvi, kommunsektorn

B

Satakunta

A

B

 • Jaakko Jäntti, Björneborg, kommunsektorn

Egentliga Finland

A

B

 • Mirka Muukkonen, Åbo, kommunsektorn