Beslutsorgan och organisation

Den beslutsfattande makten tillhör medlemmarna i JHL. Representantskapet väljs bland medlemmarna och beslutar hur förbundet använder sina finansiella resurser och planerar sin verksamhet. Representantskapets beslut genomförs av JHL:s styrelse.

Representantskapet väljs bland medlemmarna och är JHL:s högsta beslutsfattande organ

Representantskapet utövar JHL:s högsta beslutanderätt. Representantskapet beslutar bland annat om medlemsavgiftens storlek samt godkänner fackförbundets budget och verksamhetsplan. Som ledamot i representantskapet är du med och bestämmer om i vilken riktning JHL ska gå.

Representantskapet består av 120 ledamöter som utsetts genom val. Representantskapets mandatperiod är fem år. Samorganisationerna har sina egna representanter.

JHL:s styrelse

I JHL:s styrelse sitter 25 medlemmar. Styrelsen består av ordföranden, branschchefen, 18 representanter för kommunsektorn, 4 representanter för privatsektorn och en representant för statssektorn.

Föreningarna är basen

Fackförbundet JHL består av föreningarna, representantskapet, styrelsen samt förbunds- och regionkontoren. De organisationsanslutna medlemsförbunden är JHL:s förhandlingspartner. JHL:s arbetslöshetskassa och JHL-institutet utgör viktiga delar av JHL:s service.

JHL:s organisation

Förbundskontoret finns i Helsingfors, de tio regionkontorens verksamhetsställen på tolv orter i Finland.

Föreningarna är JHL:s ryggrad. Varje medlem i JHL hör till en JHL-förening.

De organisationsanslutna medlemsförbunden har sammanslagit sin intressebevakning med JHL:s intressebevakning, bland annat förhandlingsverksamheten förs via JHL. De organisationsansluta medlemsförbunden är Fängelsetjänstemännens förbund, Tullförbundet, Gränssäkerhetsunionen och Underofficersförbundet.

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena erbjuder JHL-medlemmarna arbetslöshetsskydd. A-kassan har en egen styrelse och ett eget representantskap.

JHL-institutet finns i Helsingfors på Sörnäs strandväg, på samma adress som förbundskontoret. Institutet erbjuder medlemmarna utbildning för att de ska kunna bevaka medlemmarnas intressen och agera aktivt på arbetsplatserna. Institutet utbildar de aktiva i samverkan och arbetarskydd.

Förbundsledningen

Till förbundets ledning hör ordförande Päivi Niemi-Laine samt branschcheferna Håkan Ekström och Saila Ruuth.

Förbundsledningen valdes för åren 2022–2027 på representantskapets konstituerande möte den 7.6.2022.

JHL:s styrelse

JHL:s styrelse består av 25 medlemmar (förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine, första branschchefen Håkan Ekström och 23 övriga medlemmar).

JHL:s representantskap valde den nya styrelsen på sitt konstituerande möte den 7.6.2022.

Här är JHL:s nya styrelse

Representantskapet

JHL:s representantskap sammanträder två gånger per år. Representantskapets mandatperiod är fem år. JHL:s senaste representantskapsval ordnades våren 2022.

Enligt förbundets stadgar är styrelseledamöter inte längre ledamöter i representantskapet. I stället för dem inkallas de personer från samma avtalssektor, samma valdistrikt och samma valförbund som på basis av sitt röstetal är nästa i ordningen.

Representantskapets presidium

Presidiet för JHL:s representantskap: Tiina Liimatainen, Eija Paananen och Satu Rantanen.

Sammansättning för JHL:s representantskap enligt valdistrikt

Representantskapsledamöterna väljs från valdistrikten.

  1. Sydöstra Finlands valdistrikt, 12 mandat
  2. Södra Finlands valdistrikt, 36 mandat
  3. Inre Finlands valdistrikt, 18 mandat
  4. Lapplands valdistrikt, 5 mandat
  5. Östra Finlands valdistrikt,10 mandat
  6. Uleåborgs valdistrikt, 10 mandat
  7. Österbottens valdistrikt, 10 mandat
  8. Satakunta valdistrikt, 8 mandat
  9. Egentliga Finlands valdistrikt, 11 mandat

Valresultat 2022 (pdf, 54 kt)