Beslutsfattarbrev 1/2024

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s beslutsfattarbrev skickas till kommundirektörer, kommunala beslutsfattare, riksdagsledamöter, välfärdsområdenas beslutsfattare, JHL-anslutna beslutsfattare och JHL-aktiva.

Vi vill stöda dig i ditt viktiga arbete genom att erbjuda information och synvinklar. Vi hoppas att brevet är till nytta för beslutsfattandet och främjandet av en smidig vardag. Vi tar gärna emot respons.

Givande lässtunder!

Johanna Värmälä, specialsakkunnig

johanna.varmala@jhl.fi

tfn. 050 592 7619

Bästa beslutsfattare,

Under de senaste månaderna har vi sett atmosfären på den inhemska arbetsmarknaden mörkna på ett exceptionellt vis. Utvecklingen är synnerligen oroväckande för arbetstagare, arbetslösa, studerande, invandrare, pensionärer och den med låga inkomster.

Som ett fackförbund är vi i första hand en förhandlings- och avtalsorganisation och eftersträvar alltid att förhandla. Alltid tycks det inte finnas förutsättningar för det, men med tiden ser vi vad framtiden för med sig för arbetsmarknaden. I något skede måste vi emellertid finna vår väg tillbaka till en förnuftig dialog mellan parterna.

Vårt förbund vill även fästa uppmärksamhet vid välfärdssamhällets framtid, uppföljning av nationalekonomin och den offentliga ekonomin, frågor som gäller arbetslivet inom den offentliga sektorn, förhållandet mellan den offentliga och den privata sektorn samt omvälvningarna i det ekonomiska systemet. Trender som påverkar dessa frågor är bland annat klimatförändringen, befolkingsstrukturen, invandring och digitalisering. Vi hoppas att JHL:s utredningar om dessa ämnen ska vara till hjälp för beslutsfattare.

Vi har också utrett vad JHL-medlemmarna anser om regeringens planerade reformer. Vår enkät fick närmare 5 200 svar. Arbetsmarknads- och socialskyddsreformerna sågades av medlemmarna.

Välfärdsområdenas utveckling fortsätter under 2024. JHL anser det viktigt att personalen aktivt och planmässigt tas med i planeringen och implementeringen av ändringarna redan i ett tidigt skede. Samarbetet kunde förbättras. Det är värt det, eftersom en engagerad personal får till stånd de bästa ändringarna och är även en strategisk resurs för arbetsgivaren.

I år är det även EU-val, vilket påverkar Europas framtid. Vi kommer att kommunicera mer om valet under vårens gång.

Med samarbetshälsningar

Håkan Ekström

Ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Hur ser år 2024 ut för social- och hälsovården?

Året präglas av nedskärningar, avskaffningar och försämringar. Det finns dock även vackra tankar om att underlätta situationen för social- och hälsovårdspersonal.

Till skillnad från vad som ofta påstås i den offentliga debatten, har även många arbetstagare behov av socialskydd. Ett exempel är bostadsstödet. Av dem som får bostadsstöd är över 64 000 (2021) arbetstagare (länken på finska).  Nedskärningar i socialskyddet betyder alltså inte automatiskt fler arbetstagare, utan ännu sämre försörjning för människor som redan arbetar men får låg lön. Bostadsstödet försämras på flera olika sätt från och med 1.4.2024.

Det planerade avskaffandet av vuxenutbildningsstödet och alterneringsledigheten (länken på finska) påverkar arbetstagarnas utbildningsmöjligheter och välbefinnande i synnerhet inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken.

Även arbetslöshetsskyddet försämras på flera olika sätt, och merparten av Fpa-förmånerna fryses fram till 2027.  Maximisumman för social- och hälsovårdens klientavgifter höjs med 10 procent och de maximala avgiftstaken både för social- och hälsovårdstjänster och för läkemedelsutgifter höjs likaså. Dessa försämringar kommer att öka fattigdomen i Finland. JHL och FFC verkar för att stoppa detta.

Tack får regeringen för de åtgärder den riktar direkt till att trygga tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen, bland annat genom social- och hälsovårdsministeriets Program för gott arbete.

Läs specialsakkunnig i social- och hälsovårdspolitik Miranna Seppäläs blogg om förändringarna inom social- och hälsovården (på finska)

EU-valet kommer – var beredd att använda din röst

Juni kan ännu kännas avlägsen, men är en viktig månad, eftersom det är då EU-valet förrättas.

I Finland är den egentliga valdagen söndagen den 9 juni 2024. Förhandsröstningen sker 29.5–4.6.2024.

Europaparlamentet väljs med direkta folkval. Parlamentet använder mycket makt tillsammans med Europeiska rådet. Rådet består av EU:s medlemsländers ministrar.

Att rösta i valet är mycket viktigt: Vi som européer beslutar om Europa fortsätter med sin solidaritetslinje, som drog oss ur coronakrisen och stöttade både arbetstagare och företag. Eller rör vi oss mot en tuff besparingslinje?

JHL kommunicerar mer om EU-valet under våren.

Läs specialsakkunnig Merja Launis-Ahtiainens blogg om EU-valet (på finska)

Att utrota rasismen i Finland är allas ansvar

Det är en sorg att erfarenheter av rasism i genomsnitt är vanligare i Finland än i många andra EU-länder.  Det är livsviktigt att ingripa i situationen från flera håll – i lagstiftningen, men också inom familjer och på arbetsplatser. Vi behöver mer arbetskraftsinvandring, eftersom det föds allt färre barn i Finland och stora mängder pensioneras bl.a. inom social- och hälsovårdsbranscherna. Antirasistiskt arbete måste göras varenda dag, inte enbart på temadagar. Finland ska vara ett bra land att leva i för alla, oavsett om man är född här eller har flyttat hit senare i livet.

Läs sakkunnig i arbetslivsfrågor Merja Hyvärinens blogg om att utrota rasismen i Finland (på finska)