Rättshjälp

JHL:s medlemmar kan ansöka om rättshjälp och juristtjänster hos förbundet. Rättshjälp är dock alltid sista alternativet. Innan man ansöker om rättshjälp ska man först försöka lösa tvisten genom förhandlingar.

JHLn jäsenenä sunulla on mahdollisuus saada oikeusapua.

Om dina egna försök att lösa tvisten på arbetsplatsen inte ger resultat, kan du söka hjälp hos förtroendemannen, huvudförtroendemannen och sin egen förening. Förtroendepersonerna förhandlar på medlemmens vägnar och får vid behov hjälp från förbundskontoret och förbundets juridiska avdelning.

I vissa fall är det dock omöjligt att lösa problemet genom förhandlingar på arbetsplatsen. I sådana fall kan JHL:s medlemmar kan ansöka om rättshjälp och juristtjänster hos förbundet.

Förmånen gäller endast medlemmar i fackförbundet JHL. Läs mer och anslut dig!

Lösningen av meningsskiljaktigheter framskrider enligt JHL:s intressebevakningskedja.

Läs mer: Vem har rätt till rättshjälp?

Innan du ansöker om rättshjälp

 • Allra först ska medlemmen försöka lösa tvisten på arbetsplatsen med sin chef eller arbetsgivarens representant.
 • Om detta inte ger resultat, kan medlemmen be att förtroendemannen eller huvudförtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren.
 • Om arbetsgivaren inte går med på att sköta ärendet enligt lagar och avtal, tar förtroendemannen kontakt med JHL:s regionkontor för att diskutera hur ärendet ska tas vidare.
 • Förberedelserna för ansökning av rättshjälp kan inledas om arbetsgivaren, trots ovan nämnda utredningsförsök och förhandlingar inte går med på att rätta till missförhållandet fastän det står klart att arbetsgivarens handlingar strider mot lagar och avtal.

Rättshjälp kan således ansökas först efter att ärendet som tvisten gäller har behandlats på arbetsplatsen men utan resultat.

Vi avråder från att söka rättshjälp på egen hand, ta alltid kontakt med förtroendemannen eller föreningen.

Rättshjälp – vem kan söka och hur?

Som medlem i JHL kan du söka rättshjälp i ärenden som gäller ditt arbets- eller tjänsteförhållande och i ärenden som gäller din verksamhet i en medlemsförening. Rättshjälp kan endast sökas via förtroendemannen och medlemsföreningen. Förbundet är aldrig den första instansen som det lönar sig att söka rättshjälp hos.

Du kan beviljas rättshjälp i en rättegång som gäller

 • din verksamhet i förbundet
 • din verksamhet i förbundets medlemsförening

… samt i rättegångar som gäller

 • ditt arbets- eller tjänsteförhållande.

Innan man söker rättshjälp i ett tvistemål ska man alltid försöka lösa ärendet i förhandlingar på arbetsplatsen. I de ärenden som förbundet beviljar rättslig hjälp för, bistås medlemmen av förbundets verksamhetsområde för juridiska ärenden som utreder och handlägger ärendet.

Vem har rätt till rättshjälp?

Grundförutsättningar

 • Minst sex månaders medlemskap i JHL.
 • Betalda medlemsavgifter för minst sex månader.
 • Medlemskapet är annars i ordning.
 • Medlemsavgifterna är betalda för det tjänsteförhållandets del som tvisten gäller.

För vilka slags ärenden beviljar förbundet rättshjälp?

 • Rättshjälp beviljas för rättsliga tvister som gäller arbets- eller tjänsteförhållandet. Tvistemålets motpart ska i regel vara en arbetsgivare, till exempel en kommun, församling eller staten – inte kollegor eller förmän. Typiska ärenden för vilka rättshjälp beviljas är olagliga uppsägningar och tvister som gäller lönerna.

Får jag rättshjälp om jag hör till JHL, men inte längre arbetar inom JHL:s organisationsområde? (t.ex. som expedit i en butik)

Om du på ett bestående sätt övergått till ett arbete utanför JHL:s organisationsområde och begäran om rättshjälp gäller en meningsskiljaktighet i detta arbete, beviljas rättshjälp endast av särskilda skäl.

Jag anställde redan en jurist – kan jag fortfarande söka rättshjälp?

Om du anställer en jurist som ska sköta ditt ärende innan du har fått ett beslut om rättshjälp av förbundet, beviljas rättshjälp endast i undantagsfall. I sådana fall krävs också att sökandet av rättshjälp har försenats på grund av orsaker som du inte själv har kunnat påverka.

Rättshjälp beviljas i regel inte vid brottmål

Med brottmål avses ett rättsfall där man på basis av en polisundersökning och åklagarens bedömning åtalar någon för ett brott. I sådana fall beviljas rättshjälp endast av mycket exceptionella och särskilda skäl.

Hur ansöker jag om rättshjälp?

Du kan söka rättshjälp hos förbundet först efter att ärendet som tvisten gäller har behandlats på arbetsplatsen men utan resultat.

Processen framskrider enligt följande:

Försök reda ut tvisten med din chef eller den person som representerar arbetsgivaren i ärendet.
Om diskussionerna inte leder någon vart, ska du be att förtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren.
Om arbetsgivaren inte går med på att sköta ärendet enligt lagar och avtal, ska förtroendemannen kontakta JHL:s regionkontor för att diskutera hur ärendet ska tas vidare.

Förberedelserna för ansökning av rättshjälp kan inledas om arbetsgivaren, trots ovan nämnda utredningsförsök och förhandlingar inte går med på att rätta till missförhållandet fastän det står klart att arbetsgivarens handlingar strider mot lagar och avtal.

Senast i detta skede ska förtroendemannen kontakta JHL:s verksamhetsområde för juridiska ärenden.

Ärenden där rättshjälp inte behövs

 • Medlemmen behöver inte söka rättshjälp för tvistemål som gäller kollektivavtal och som handläggs av arbetsdomstolen. Ärenden som handläggs av arbetsdomstolen vidarebefordras till området för juridiska ärenden via lokala och centrala förhandlingar.
 • Rättshjälp behövs i regel inte i kommunala besvär eller andra besvärsärenden. Sådana ärenden handläggs i allmänhet i skriftliga förfaranden och området för juridiska ärenden kan vid behov ge råd i beredningen av besvären.

Rättshjälp beviljas inte i….

 • civilrättsliga tvistemål, såsom vid skilsmässor, arvstvister eller hyrestvister.