Rättshjälp

JHL:s medlemmar kan ansöka om rättshjälp och juristtjänster hos förbundet. Rättshjälp är dock alltid sista alternativet. Innan man ansöker om rättshjälp ska man först försöka lösa tvisten genom förhandlingar.

JHLn jäsenenä sunulla on mahdollisuus saada oikeusapua.

Om dina egna försök att lösa tvisten på arbetsplatsen inte ger resultat, kan du söka hjälp hos förtroendemannen, huvudförtroendemannen och sin egen förening. Förtroendepersonerna förhandlar på medlemmens vägnar och får vid behov hjälp från förbundskontoret och förbundets juridiska avdelning.

I vissa fall är det dock omöjligt att lösa problemet genom förhandlingar på arbetsplatsen. I sådana fall kan JHL:s medlemmar kan ansöka om rättshjälp och juristtjänster hos förbundet.

Förmånen gäller endast medlemmar i fackförbundet JHL. Läs mer och anslut dig!

Lösningen av meningsskiljaktigheter framskrider enligt JHL:s intressebevakningskedja.

Läs mer: Vem har rätt till rättshjälp?

Innan du ansöker om rättshjälp

 • Allra först ska medlemmen försöka lösa tvisten på arbetsplatsen med sin chef eller arbetsgivarens representant.
 • Om detta inte ger resultat, kan medlemmen be att förtroendemannen eller huvudförtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren.
 • Om arbetsgivaren inte går med på att sköta ärendet enligt lagar och avtal, tar förtroendemannen kontakt med JHL:s regionkontor för att diskutera hur ärendet ska tas vidare.
 • Förberedelserna för ansökning av rättshjälp kan inledas om arbetsgivaren, trots ovan nämnda utredningsförsök och förhandlingar inte går med på att rätta till missförhållandet fastän det står klart att arbetsgivarens handlingar strider mot lagar och avtal.

Rättshjälp kan således ansökas först efter att ärendet som tvisten gäller har behandlats på arbetsplatsen men utan resultat.

Vi avråder från att söka rättshjälp på egen hand, ta alltid kontakt med förtroendemannen eller föreningen.

Beviljande av rättshjälp till medlemmar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

JHL:s anvisning om rättshjälp också i pdf-format nedan

Utgångspunkter

 • De här anvisningarna kompletterar 21 paragrafen i förbundets stadgar (Rättshjälp)
 • Rättshjälp kan beviljas för tviste- och brottsfrågor i anknytning till arbets- eller
  tjänsteförhållande och i frågor som gäller förbundets eller medlemsföreningens verksamhet.
 •  Rättshjälp kan ansökas först efter att ärendet som tvisten gäller har behandlats på
  arbetsplatsen men utan resultat i enlighet med intressebevakningskedjan.
 • Området för juridiska ärenden gör en bedömning av förutsättningarna att bevilja rättshjälp. Det slutgiltiga beslutet om beviljande eller avslående av rättshjälp fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott.
 • Rättshjälp som beviljats av förbundsstyrelsens arbetsutskott täcker endast handläggning i underrätten. När det gäller besvär och ansökan om besvärstillstånd till hovrätten samt ansökan om besvärsrätt till högsta domstolen, fattar området för juridiska ärenden alltid separat beslut. Detta gäller också eventuella internationella rättsprocesser.

Basförutsättningar / Allmänna förutsättningar

 • En förutsättning för att få rättshjälp är att medlemskapet varat i minst 6 månader (innan händelsen, som ligger till grund för ansökan om rättshjälp) och att medlemskapet är i kraft hela den tid som handläggningen av ärendet varar.
 • Händelsen som ligger till grund för ansökan om rättshjälp ska infalla under tiden som medlemskapet är i kraft.
 • Medlemsavgifterna ska i sin helhet vara betalda.
 • Rätt att erhålla rättshjälp föreligger inte om medlemmen anlitat en utomstående advokat eller jurist att ta hand om ärendet innan ärendet kommer till området för juridiska ärendens kännedom för bedömning.
 • Arbetsutskottet kan i enskilda fall göra undantag från ovan nämnda förutsättningar om särskilda skäl föreligger.

Annat som ska beaktas

Området för juridiska ärenden framställer ett förslag om beviljande av rättshjälp baserat på en helhetsbedömning. Bedömningen innefattar en uppskattning om:

 • de juridiska möjligheterna att vinna målet (finns det på basis av de uppgifter som
  angivits tillräckligt stora möjligheter att vinna målet i domstol)
 • ekonomiska intressen i anknytning till målet, till exempel om målsägande i
  brottmålet har privaträttsliga krav (rättshjälp beviljas inte om den ekonomiska
  vinning som eventuellt uppnås är oproportionerligt liten i förhållande till risken och
  eventuella kostnader)
 • målets principiella betydelse för medlemskåren (man vill ha ett prejudikat i ärendet
  som är riktgivande för kommande mål)
 • om medlemmen är misstänkt för uppsåtligt brott, beviljas rättshjälp i allmänhet inte

Rättegångskostnader

 • Rättshjälpen täcker medlemmens rättegångskostnader utan självrisk. Rättegångskostnader som ersätts är advokatarvoden, rättegångsavgifter och bevisföring.
 • Ifall medlemmen förlorar målet, betalar förbundet de utdömda rättegångskostnaderna för medlemmens del.
 • Ifall domstolen förpliktar motparten att ersätta medlemmens rättegångskostnader, tillfaller de förbundet som ersättning för rättshjälpen.
 • Ifall man bestämmer sig för förlikning, kommer man överens om kostnader och ersättningar i förlikningsavtalet.

Bekräftelse av anvisningar

De här anvisningarna har fastställts vid förbundsstyrelsens arbetsutskotts möte den 8.12.2021.

Anvisningarnas ikraftträdande och tillämpning av dem

De här anvisningarna träder i kraft från och med dagen för fastställandet och tillämpas på alla ansökningar om rättshjälp som handläggs efter dagens för fastställandet