Arbete i hetta

Höga lufttemperaturer, värme och solstrålningen höjer människans värmebelastning. Om lufttemperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överstiger +28 °C på grund av värmebölja ska arbetsgivaren begränsa den tid under vilken arbetstagarna arbetar i sådana förhållanden.

När man arbetar i höga temperaturer bör man beakta en del arbetarskyddsfrågor och andra faktorer som gäller arbetsförhållandena. En av de viktigaste frågorna gäller hälsoeffekterna från arbete i höga temperaturer.

I arbetarskyddslagstiftningen krävs att arbetsgivaren känner till hälsoriskerna som följer av arbetet och ägnar dem tillräcklig uppmärksamhet när hen låter utföra arbetet. Arbetsgivaren ska genomföra en helhetsbedömning av hälsorisker och risker för olycksfall som arbetet medför för en enskild arbetstagare.

Höga lufttemperaturer, värme och solstrålningen höjer människans värmebelastning. Om arbetsmiljöns temperatur stiger för högt, kan det leda till att de inre organens temperatur stiger för högt varvid regleringen av kroppstemperaturen rubbas.

Temperatur som stiger över normal rumstemperatur får också hjärtat att slå snabbare för att få blodet att cirkulera till huden och sänker kroppstemperaturen. Detta leder till att musklerna tröttnar och tappar sin normala kraft. Riklig svettning gör det svårare att upprätthålla en lämplig vätske- och saltbalans. Om vätskeförlusten inte rättas till genom att dricka mer, leder det till att de inre organens temperatur stiger ytterligare och uttorkningen belastar blodcirkulationen. Utan skyddsåtgärder kan arbete i höga temperaturer, så kallat hetarbete, leda till värmekramper, värmesvimning och till och med värmeslag.

Hettan belastar andnings- och cirkulationsorganen och försämrar muskelstyrkan, vilket ökar arbetets fysiska belastning. Hettan och dess konsekvenser kan orsaka större problem hos personer med sänkt funktionsförmåga än hos helt friska individer.

Arbetsgivarens skyldigheter

I arbetarskyddslagen finns en bestämmelse om pauser i arbetet. I paragrafen föreskrivs att

  • om arbetet kräver ständig närvaro eller medför oavbruten belastning, ska det vid behov ordnas möjlighet till pauser i arbetet. Då ska arbetstagaren också tillåtas att kortvarigt avlägsna sig från den plats där arbetet utförs.

Arbetsgivaren är skyldig att genom tekniska åtgärder sörja för att temperaturen på arbetsplatsen inte överstiger +28º C när temperaturen ute är under +25º C

Om lufttemperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överstiger +28 °C på grund av värmebölja ska arbetsgivaren begränsa den tid under vilken arbetstagarna arbetar i sådana förhållanden.

Enligt etablerad praxis får längden på en arbetsperiod vara högst 50 minuter per timme, om arbetstagaren utför lätt eller medeltungt arbete i maskinberoende tempo i en temperatur på under 33 °C och högst 45 minuter per timme om temperaturen överstiger +33º C. I dessa situationer borde arbetstagarna kunna arbeta 10–15 minuter per timme i svalare arbetslokaler.

Rekommenderade lufttemperaturer:

lätt sittande arbete 21–25 °C
annat lätt arbete 19–23 °C
medeltungt arbete 17–21 °C
tungt arbete 12–17 °C

Vid högre temperaturer än så och i fysiskt tungt kroppsarbete ska man vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom att utreda arbetstagarens risk för värmesjukdomar, behov av extra skyddsutrustning och upprepade pauser. De främsta åtgärderna är tekniska och hänför sig till ventilation och värmeisolering.

Arbetstagaren ska själv minska på värmebelastningen genom att klä sig i lätt och löst sittande klädsel.

Arbetskläder

Arbetsklädseln ska anpassas till arbete i höga temperaturer. Genom att klä sig lätt kan man också lätta på värmebelastningen. Arbetsgivaren har dock rätt att kräva att arbetstagaren klär sig enligt vad som är lämpligt för arbetsplatsen.

Arbetarskyddet ska också beaktas.

Olika arbetsskeden kan kräva användning av skyddsklädsel, t.ex. när man arbetar med kemikalier ska man skydda sig med lämpliga personliga skyddsutrustning och skyddsklädsel. Vid byggarbete krävs t.ex. hjälm och skyddsskor.

I sista hand avgörs klädseln av arbetets natur. Arbetsgivare såsom polisen och militären eller ett företag med en strikt image kan kräva att arbetstagarna klär sig i en uniform eller i annars skötsam klädsel.

Övriga länkar om arbetstemperaturer

Arbetshälsoinstitutet – Fakta om arbete i heta förhållanden

Arbetshälsoinstitutet – Hantering av olägenheter orsakade av värme

Arbetshälsoinstitutet – Skyddskläder i värme

Arbetarskyddsförvaltningen – Temperaturförhållanden