Gå till innehållet

Ny publikation: Upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan

Arbetarskyddscentralen har gett ut publikationen Upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan. Avsikten med handboken är att hjälpa arbetsplatser i att skapa en handlingsmodell för tidigt stödjande av arbetsförmågan och ibruktagande av en sådan modell. Målet är att upptäcka eventuell försvagad arbetsförmåga och planera stödåtgärder i ett så tidigt skede som möjligt.

Med upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan på arbetsplatsen avses skriftlig praxis som arbetsplatsen och företagshälsovården har kommit överens om tillsammans och som utgår från arbetsplatsens behov och med vars hjälp man främjar arbetstagarnas arbetsförmåga och förebygger arbetsoförmåga. Arbetsförmågan kan stödjas på många olika plan. Arbetsförmågan kan stödjas på arbetsplatserna med hjälp av daglig ledning, verksamhetsplanering och framförhållning tillsammans med överenskommen praxis.

JHL har varit med om att utarbeta publikationen.

Länk till publikationen Upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan