Gå till innehållet

Så här ser fackförbundet JHL:s ekonomi ut år 2022: Placeringarna och inbesparingarna är viktigare än förr, uppmärksamheten riktas på medlemsrekryteringen

Intäkterna från medlemsavgifterna räcker inte till för att täcka kostnaderna för JHL:s verksamhet. För att finansiera verksamheten används intäkter från placeringsverksamheten och influtna besparingar. Fackförbundets intäkter sjunker rejält i jämförelse med år 2021 till följd av den kännbara sänkningen av medlemsavgifterna.

Fackförbundet JHL:s utgifter stiger något och intäkterna sjunker klart i jämförelse med år 2021. Resultatet uppvisar plus tack vare placeringsverksamheten. Så här ser JHL:s budget för år 2022 ut. Representantskapet har precis godkänt budgeten vid sitt höstmöte.

Intäkterna från medlemsavgifterna som JHL uppbär sjunker rejält i jämförelse med år 2021 eftersom representantskapet beslutade sänka fackets medlemsavgift.  

– En lägre medlemsavgift gör medlemskap i fackförbundet JHL klart attraktivare än förut. De sänkta inkomsterna kompenseras med den förmögenhet som flutit in hos förbundet under flera årtionden. Vi utnyttjar JHL:s förmögenhet till fördel för dem som den tillhör, motiverar JHL:s ekonomidirektör Jan Saarinen. 

Nästa år uppgår den sammanlagda medlemsavgiften till förbundet och a-kassan till endast en procent av inkomsterna. I år har avgiften varit 1,38 procent. 

Medlemsavgifterna är JHL:s viktigaste inkomstkälla. I budgeten för år 2022 är intäkterna från medlemsavgifterna avsevärt mindre än i budgeten för år 2021. 

Intäkterna från medlemsavgifterna sjunker också eftersom det finns färre medlemmar som betalar full medlemsavgift nu än för ett år sedan. Också i fortsättningen måste fackförbundet satsa stort på medlemsrekryteringen för att inte intäkterna från medlemsavgifterna ska sjunka dramatiskt. 

Placeringar och besparingar är ännu viktigare än förr

År 2022 räcker fackförbundet JHL:s intäkter utan placeringsintäkter inte till för att täcka kostnaderna. I praktiken betyder det att JHL använder mer pengar än vad man lyckas få in i form av intäkter från medlemsavgifter. 

JHL:s resultat blir ändå positivt också nästa år eftersom fackförbundet har förvaltat sin egendom väl. Räkenskapsperiodens resultat är miljontals euro på plus då man räknar med intäkterna från placeringsverksamheten. 

Intäkterna från placeringsverksamheten används för att täcka kostnaderna. Dessutom används vid behov sparade medel som flutit in under årens lopp.  

– Även om placeringarna under de senaste åren har avkastat väl, ser framtiden för placeringsintäkternas del allt mer osäker ut.  JHL måste också i framtiden se till att inte använda sina besparingar i för snabb takt. Utgående ifrån de nuvarande kalkylerna kan man uppskatta att även om den genomsnittliga avkastningen på förbundets placeringar på lång sikt förblir på en måttlig nivå, kan den sänkta medlemsavgiften vid behov kompenseras i årtionden framöver, betonar Jan Saarinen. 

JHL:s placeringar gav en betydande avkastning år 2021. En del av intäkterna är av engångsnatur: fackförbundet sålde planenligt aktier i Kojamo. God förvaltning av placeringarna är i fortsättningen allt viktigare för att JHL ska kunna hålla sin ekonomi i rullning.