KIILA-rehabilitering på svenska för JHL-medlemmar

Hoppande människor på en sportplan.

Har din hälsa försvagats, känner du dig trött eller nertyngd? Vill du hitta metoder för att orka bättre på jobbet? Ansök om plats på JHL:s KIILA-rehabilitering som ordnas för förbundets svenskspråkiga medlemmar. Rehabiliteringen är gratis för dig.

Så här ansöker du om KIILA-rehabilitering

KIILA-rehabiliteringen är ämnad för dig som oroar sig för hur du kommer att orka fysiskt eller psykiskt under de kommande åren. Gör ett klokt val och sök till KIILA-rehabilitering som finansieras av Fpa. Rehabiliteringen är alltså gratis för dig.

JHL och Härmä Rehab ordnade ett webbinarium den 18 januari 2024 där man berättade om allt som gäller rehabiliteringen och hur man ansöker om rehabilitering. Som bilaga finns en inspelning av evenemanget med följande talare: sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa Jessica Havulehto från Härmä Rehab och Mikaela Luoma, sakkunnig för regional verksamhet från JHL.

Inspelning 19 min 22 s.

Diaserie från inspelningen

Rehabiliteringskursens broschyr 90716

Målgruppen är personer i arbete som har en fast anställning eller som har upprepade arbetsavtal på visstid. Du kan delta om du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande. Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja arbetsförmågan så att du kan hållas kvar i arbetslivet. I tidningen Motiivi kan du läsa mer om hur rehabilitering vid rätt tidpunkt stöder orken i arbetslivet och förlänger karriären.

Till rehabiliteringen väljs personer som:

 • har en fastställd sjukdom, skada eller handikapp som har förorsakat personen en väsentligt försvagad arbetsförmåga och försämrade inkomstmöjligheter eller man bedömer att så kommer att ske inom de närmaste åren.
 • Bedömningen av den väsentligt försvagade arbetsförmågan sker helhetsbetonat, där sjukdomen är en del av helheten. Rehabiliteringen ska inledas i tillräckligt god tid.
 • Dessutom är det en förutsättning att rehabiliteringsbehovet och möjligheterna i tillräcklig utsträckning har utretts på arbetsplatsen eller vid företagshälsovården och att arbetsplatsens och företagshälsovårdens åtgärder inte är tillräckliga.

Vid bedömning av personens rehabiliteringsbehov beaktas:

 • De förändringar som den fysiska och psykiska belastningen har förorsakat för hälsotillståndet.
 • Svårigheter som framkommit i yrket och utförandet av arbetsuppgifterna.
 • Symptom i anslutning till hälsoproblem som förvärras i arbetet.
 • Utnyttjandet av hälsotjänster och frånvaro från arbetet.
 • Förändringar i arbetsuppgifter eller arbetsarrangemang.
 • Ringa möjligheter att påverka det egna arbetet.
 • Övriga faktorer som påverkar helhetsbilden.

Vad är KIILA-rehabilitering?

KIILA-rehabilitering

 • är rehabilitering som stöder yrkesrelaterad arbetsförmåga
 • betalas av FPA och är gratis för deltagarna
 • varar 18 dygn under cirka ett år
 • förutsätter frånvaro från arbetet i 14 dygn.
 • I rehabiliteringen ingår samarbete med arbetsgivaren och företagshälsovården.

Så här ansöker du

 1. Ta kontakt med din egen företagshälsovård. Besök din företagsläkare eller din vårdande läkare som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande som innehåller ditt nuvarande hälsotillstånd, avsikten och målet med rehabiliteringen.
 2. Ansök om KIILA-rehabilitering vid FPA. Kursen bekostas av FPA och är kostnadsfri för deltagarna. Ansök här: https://www.kela.fi/web/sv/kiila-rehabilitering. Du behöver fylla i följande två blanketter:
  • FPA KU 200r Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering, fylls i tillsammans med chefen.
  • FPA KU 101r Ansökan till yrkesinriktad rehabilitering.
 3. Egen ansökan med bilagor inlämnas senast 10.5.2024 till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst.

Tidtabell för svenskspråkig KIILA-kurs

Följande tidpunkter gäller för den svenskspråkiga KIILA-kursen nummer 90716.

 • Inledande samtal samt öppenvårdsdag under perioden 29.7-8.9.2024
 • Grupperioden 5 dygn: 9-13.9.2024
 • Grupperioden 5 dygn: 17-21.2.2025
 • Grupperioden 3 dygn 11-13.8.2025

Läs mer om kursen här.

Mer information:

sakkunnig i arbetslivsfrågor Tuula Haavasoja, tfn 040 3101245, e-post tuula.haavasoja@jhl.fi
sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa Jessica Havulehto, tfn 050 516 0360
jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi