JHL:s extra in house-beslutsfattarbrev

Med beslutsfattarbrevet från förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL vill vi stödja dig i ditt utmanande arbete genom att erbjuda information och synvinklar. Vi hoppas att brevet är till nytta för beslutsfattandet och främjandet av en smidig vardag.

JHL:s beslutsfattarbrev skickas till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunala beslutsfattare, JHL-anslutna beslutsfattare och JHL-aktiva. Vi tar gärna emot respons om brevet. Responsen kan skickas direkt till mig.

Med önskan om givande lässtunder

Johanna Värmälä, specialsakkunnig
johanna.varmala@jhl.fi
tfn. 0505927619

En splittring av in house-systemet hotar krisberedskapen.

JHL är djupt oroad över regeringens planer på att försvaga in house-systemets ställning. Det skulle orsaka problem i tillgången till arbetskraft även inom stödtjänster som helt och hållet skulle underkastas marknaden och företagens vinstintresse.

Det lönar sig att komma ihåg att Finlands offentliga tjänster var starka under coronapandemin. Då fick man tag på personal, oberoende av vilken situation man befann sig i. JHL känner oro inför hur äkta de privata aktörers engagemang skulle vara i en krissituation.

Finlands nya beredskapslag är under beredning. Målet är att den ska träda i kraft år 2025. I den gamla beredskapslagen som var i kraft under regeringen Marin tillsattes det en bilaga där man konstaterade de kritiska och samhällsbärande yrkesgrupperna. I och med den nya beredskapslagen kommer vi att övervaka att innehållet i listan genomförs. I den ingår bland annat dagvårdspersonal, transportbranschen, vattenförsörjningen, effektiviserade städningstjänster, kosthåll och säkerhetsbranschen.

I samband med krissituationer behöver personalen inom den offentliga sektorn effektiviserad städning på sina arbetsplatser och vid olika enheter. Kosthållstjänsterna stöder då personalens välbefinnande och ork på arbetsplatsen. För kosthållens del är det viktigt att man ökar den egna matproduktionen.

JHL:s chef för samhällsrelationer
Päivi Niemi-Laine

Offentliga in house-bolag och upphandlingslagen

Kommuner och välfärdsområden kan upphandla tjänster från dotterbolag de äger utan konkurrensutsättning så länge som förutsättningarna i lagen om offentliga upphandlingar uppfylls. Man talar då om in house-upphandling eller upphandling från en anknuten enhet.

För att ett bolag ska anses vara en anknuten enhet krävs inget särskilt antal aktier eller ingen särskild andel beslutsmakt inom bolaget. Den upphandlande enheten ska emellertid ha faktisk beslutsmakt inom in house-bolaget och borde även använda sin beslutsmakt. I praktiken fördelas beslutsmakten med ett aktieägaravtal och i bolagsordningen. Faktisk beslutsmakt innebär att ägaren representeras i den anknutna enhetens beslutande organ, till exempel i bolagsstämman.

Att producera stödtjänster i ett in house-bolag, i synnerhet om alternativet är utläggning på marknaden, säkerställer servicens kvalitet och försörjningsberedskapen som i sista hand är på kommunernas och välfärdsområdenas ansvar.

Powerpoint-presentation om in house-bolag

Positio-publikation där vi ur ett juridiskt perspektiv behandlar in house-bolagen som producenter av offentliga tjänster (på finska)