Gå till innehållet

Hur ska arbetarskyddssamarbetet ordnas i kommunerna och välfärdsområdena efter 1.1.2023?

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. En arbetarskyddsorganisation ska byggas upp i den nya organisationen. Arbetarskyddssamarbetet ska organiseras så fort som möjligt efter årsskiftet. Välfärdsområdena ska ordna arbetarskyddsval så fort som möjligt. I valet utser personalen sina egna representanter i arbetarskyddssamarbetet. Men vad händer i kommunernas arbetarskydd?

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet vid ingången av januari 2023 och det innebär att kommunernas arbetarskyddsorganisationer fortsätter som förut och välfärdsområdena inrättar sina egna organisationer. De i november 2022 uppdaterade arbets- och tjänstekollektivavtalen om arbetarskyddssamarbete inom kommunerna och välfärdsområdena och om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig tillämpas både inom kommunerna och välfärdsområdena.

Välfärdsområdenas arbetarskyddssamarbete ska byggas upp nu

Representanter för arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna eller deras registrerade medlemsföreningar kommer lokalt överens om arbetarskyddssamarbetet som helhet. Man måste nå samförstånd i förhandlingarna:

  • Samarbetsorganisationens struktur och arbetsplatsbegreppet
  • Arbetarskyddsfullmäktigens eller arbetarskyddsfullmäktigas verksamhetsområde
  • Antalet arbetarskyddsfullmäktige och deras tidsanvändning
  • Antalet ledamöter som väljs in i arbetarskyddskommissionen
  • Hur många representanter de olika parterna får i kommissionen.

Som bas för förhandlingarna används den uppskattning som den nuvarande personalen inom arbetarskyddssamarbetet har upprättat om

  • Arbetarskyddssamarbetsorganisationens struktur
  • Arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar med beräkningar av tidsanvändningen
  • Samarbetsorganets/arbetarskyddskommissionens sammansättning och val av eventuella extra ledamöter
  • Behov av personer med beteckningen arbetarskyddskontaktperson eller motsvarande och valförfarande samt lokalt överenskomna uppgifter och verksamhetsförutsättningar.

Mandatperioden för välfärdsområdenas arbetarskyddspersonal är densamma som inom kommunsektorn. Den löper ut den 31 december 2025.

Välfärdsområdenas arbetarskyddsval

Då arbetarskyddets samorganisation har fastställts är det dags att ordna arbetarskyddsval. Valet förrättas i enlighet med Arbetarskyddscentralens valanvisning.

Val behöver inte ordnas om servicen, arbetarskyddsfullmäktiges anställningsförhållanden och arbetarskyddets samarbetsorganisation i sin helhet överförs som en oförändrad helhet till välfärdsområdet. Då kan man lokalt komma överens om att de fullmäktiga fortsätter i sitt arbetarskyddsuppdrag mandatperioden ut (till 31.12.2025).

Kommunernas arbetarskyddssamarbete förblir oförändrat

I kommunerna och samkommunerna granskar man efter förändringen arbetarskyddskommissionens sammansättning och antal arbetarskyddsfullmäktiga och deras tidsanvändning. De arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige som valdes i kommunerna i arbetarskyddsvalet hösten 2021 fortsätter i sitt uppdrag mandatperioden ut, till 31 december 2025. Vid behov ordnas kompletteringsval.

Läs mer:

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas KT:s cirkulär om arbetarskyddssamarbete och om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall.