Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s representantskap har samlats i Vanda: Trots utmaningarna står vi starka!

JHL:s representantskap med 120 ledamöter har sammankallats till stadgeenligt höstmöte onsdagen och torsdagen den 26–27 oktober i Vanda. På agendan för representantskapets höstmöte står traditionellt bland annat medlemsavgifterna, verksamhetsplanen och budgeten för inkommande år.

Vid mötet får vi också ta del av de motioner som föreningarna lämnat in och förbundets svar på dem. De nya ledamöterna i representantskapet och förbundsstyrelsen utses också vid mötet.

Fötterna stadigt på jorden också i svåra lägen

Representantskapets ordförande Eija Paananen lyfte i sitt öppningsanförande fram den offentliga ekonomins svaga framtidsutsikter. Hon hänvisade också till depressionsåren på 1990-talet, då man talade om massarbetslöshet. Nuläget ser annorlunda ut, det verkar inte finnas tillräckligt med arbetstagare.

– Olika dimensioneringar som skrivs in i lagstiftningen känns onödiga om man inte samtidigt tänker på var man hittar de arbetstagare som behövs. Det finns ingen enkel lösning, konstaterade Paananen.

Hon fortsatte med att tryggande av god och fungerande intressebevakning förutsätter noggrant avvägda beslut som fattats gemensamt.

– Vi har goda, värdefulla och nödvändiga utvecklingstankar, men det är viktigt att vi håller fötterna stadigt på jorden. Med gemensamma ansträngningar uppnår vi värdefull intressebevakning.

Goda avtal

Förbundsordförande Päivi Niemi-Laine tackade JHL:s medlemmar för det arbete de utfört under exceptionella förhållanden, tack vare vilket den finländska försörjningsbalansen och en trygg vardag kunnat upprätthållas.

Hon lyfte i sitt tal också upp de olika kollektivavtalslösningar som uppnåddes under våren inom olika avtalsområden. De kommunala avtalen och social- och hälsovårdsavtalet fick ett särskilt omnämnande. Samtidigt påminde hon om att nu – om någonsin – är det dags för de traditionella mansdominerade branscherna att stödja de kvinnodominerade branschernas löneutveckling.

– I de kommunala avtalen ingår pengarna för en reform av lönesystemet. Nu kan vi skapa ett nytt, uppmuntrande lönesystem som beaktar olika personalgruppers behov. Jag är nöjd över att vi lyckades förhandla fram ett sådant kollektivavtal för kommunsektorn och social- och hälsovården som på alla sätt gör det möjligt att uppnå bättre löner inom de kvinnodominerade branscherna, säger Niemi-Laine.

Hon påminde dessutom om att den sex procentenheters lönehöjning som ingår i det avtal som vårdfackens (Tehy och Super) förhandlingsorganisation Sote ry också i offentligheten gjort reklam för i verkligheten är en lagenlig harmoniseringspeng. Den måste genomföras i samband med vårdreformen för att harmonisera lönerna så att alla arbetstagare som utför samma arbete har en jämlik lönenivå.

– Harmoniseringen gäller således alla välfärdsområdenas arbetstagare. Den är på inget sätt Tehys och Supers egen höjning.

Riksdagsvalet står för dörren

Päivi Niemi-Laine redogjorde för JHL:s ställningstaganden inför riksdagsvalet 2023 och målsättningarna för det kommande regeringsprogrammet. Enligt henne är befolkningens åldrande en av de största frågorna.

– Man måste svara mot en försvagad försörjningsbalans genom att förlänga arbetskarriärerna och den genomsnittliga pensionsåldern. Det är mycket viktigt att programmen för arbetshälsa får understöd på arbetsplatserna, konstaterade Niemi-Laine.

JHL vill med sitt eget riksdagsvals- och regeringsprogram erbjuda den kommande regeringen lösningar och inte bara en uppräkning av problem.

I programmet erbjuder JHL verktyg för att förbättra försörjningsbalansen då finländarna åldras och antalet löntagare minskar samt förslag på hur arbetslivet kan förbättras genom lagstiftning och hur arbetskraftsorienterad invandring kan underlättas.

Fackförbundet JHL är starkt också på välfärdsområdena

Finland och samtidigt JHL övergår till välfärdsområdeseran vid ingången av år 2023. Därför betonade Niemi-Laine vikten av lokalt kunnande inom intressebevakning särskilt eftersom en del av lönehöjningarna nästa år förhandlas om på arbetsplatsnivå.

Föreningarna på välfärdsområdet måste vara i utomordentligt skick för att intressebevakningen ska vara jämnstark med arbetsgivaren.

Hon fortsatte med att det är viktigt att man i de lokala förhandlingarna betonar medlemmarnas välbefinnande och stärker deras inkomster. Det här för med sig att vi både får nya medlemmar och lyckas hålla kvar dem.

– Vi är fortsättningsvis ett starkt fackförbund också på välfärdsområdena och det måste vi göra klart för medlemmarna!

Följ med mötets förlopp på nätet

Du kan följa med JHL:s höstmöte på jhl.fi/sv samt på JHL:s svenska Facebook-konto