Gå till innehållet

Senatfastigheterna och Försvarsfastigheterna får ett 1+1 år långt avtal: beredskapstiden förtydligas och arbetsvillkor för krigsövningar skrivs in i kollektivavtalet

Den allmänna höjningen betalas 1.6.2022 och är till sin storlek 1,8 procent. Kollektivavtalet tillämpas vid Senatfastigheter och Försvarsfastigheter.

Statens fastighets- och lokalitetspartner Senatkoncernen har fått ett nytt kollektivavtal. Till Senatkoncernen hör Affärsverket Senatfastigheter och dess dotterbolag Försvarsfastigheter.

Avtalsperioden är 1+1 år

Senatkoncernens kollektivavtalslösning anknyter också till avtalet för Servicearbetsgivarnas specialbranscher, det så kallade EPA-avtalet. Det här syns också i Senatfastigheters avtalsperiod. Senatfastigheters och Försvarsfastigheters avtalsperiod löper ut 29.2.2024 om inte EPA-kollektivavtalet har sagts upp vid Servicearbetsgivarnas EPA-huvudbord att upphöra redan 28.2.2023.

Lönehöjningarna för år 2022 kommer till betalning 1.6.2022. Höjningen är 1,8 procent och betalas som en allmän höjning till alla.

Lönelösningen år 2023 fastställs utgående ifrån det som parterna kommer överens om vid EPA-huvudbordet före 15.1.2023.

Noggranna paragrafer om beredskapstid

Senatfastigheters och Försvarsfastigheters kollektivavtal innehåller noggranna bestämmelser om på vilka villkor och för hurudan ersättning så kallad beredskapstid ingår i arbetstagarnas uppgifter. Beredskap baserar sig antingen på underteckning av arbetsavtalet eller en separat blankett om åtagande.  Arbetsgivaren ser till att det finns tillräckligt många i beredskap, så att inte beredskapsskyldighetens längd och upprepade förekomst oskäligt mycket stör arbetstagarens fritid.

Beredskap är inte arbetstid. För beredskapen betalas i utgångsläget en ersättning på 35 % av den enkla grundlönen, då svarstiden är en timme. Om svarstiden är fastställd till två timmar, är beredskapsersättningen 30 % av den enkla grundlönen.

Resor mellan hemmet eller bostaden och arbetsstället som baserar sig på beredskap räknas som arbetstid. Arbete som utförs på arbetsstället är arbetstid, för vilken arbetstidsersättning enligt EPA-kollektivavtalet betalas ut.

Parterna har i avtalet också kommit överens om hur arbetstid och ersättningar fastställs under krigsövningar. Ersättningarna består av bland annat ersättning för krigsövning och dagtraktamente.

Dessutom har man i avtalet kommit överens om bland annat telefonjour, varvid svarstiden är 45 minuter och som ersättning betalas en fast ersättning om 350 euro/vecka samt om tillägg för smutsigt arbete, 50 % eller 100 % av enkel timlön.

Avtalsparter är Senatfastigheter och Försvarsfastigheter (Servicearbetsgivarna), Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen YTN.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget.