Gå till innehållet

JHL-valets dataskydd, säkerhet och hantering av rösterna

Vi har fått några förfrågningar om JHL-valets dataskydd, säkerhet och hantering av rösterna. Nedan svarar vi på frågorna. JHL-valet förrättas på ett utomordentligt datasäkert sätt och med samma system som andra motsvarande stora organisationers val.

JHL:s personal varken ser eller hanterar de röster som avgivits i valet. Poströsterna styrs direkt till valets tekniska operatör, vars verksamhetsställe inte finns i JHL:s lokaliteter.

Materialet för postvalet har framställts i den tekniska operatörens låsta säkerhetsutrymme. Sammanförandet av röstningsbrevet och det personifierade omröstningskuvertet har skett under kameraövervakning. Hela brevproduktionen dokumenteras, så att eventuella störningar också i efterhand kan identifieras.

Dataskyddsbeskrivningarna för kandidatnomineringen, valkompassen och röstningsskedet har upprättats av JHL:s dataskyddsansvariga. Beskrivningarna finns publicerade i respektive datasystem som länkar.

För att rösta över nätet krävs stark autentisering med användning av personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. I samband med autentiseringen säkerställer systemet personens rösträtt. Väljarna har möjlighet att rösta endast på en kandidat i sitt eget valdistrikt. Väljaren kan rösta blankt. Väljaren kan inte rösta på ett kandidatnummer som inte finns i hens eget valdistrikt. Röstningstiden löper ut den 1 mars 2022 klockan 12.00. Då stängs systemet för väljarna. De sessioner som inletts innan stängningstiden måste slutföras inom 10 minuter.

Hantering av poströster: Valets tekniska operatör hanterar poströsterna i den takt de inkommer till rösträkning. Poströsterna är individualiserade med hjälp av ett väljarspecifikt signum som skrivits ut på svarskuvertet. Signumet innehåller inte personuppgifter, så det är inte möjligt att av kuvertet identifiera vilken person som skickat röstkuvertet. Kopplingen mellan signumet och väljaren finns endast i valdatabasen. Ingen av de personer som hanterar poströsterna har tillgång till den. Av ovannämnda orsak äventyrar inte det kandidatnummer eller det signum som antecknats i röstkuvertet valhemligheten.

Det är på väljarens ansvar att fylla i valsedeln i enlighet med anvisningarna i valordningen på ett sådant sätt att valhemligheten inte äventyras.

Rösternas behörighetsordning: Om väljaren röstar både elektroniskt och per post, blir den elektroniska rösten i kraft. Vid rösträkningen iakttas den valordning som representantskapet har godkänt oberoende av att saken beklagligtvis i vissa dokument har framställts på annat sätt.

Rapportering under valet: Valets tekniska operatör framställer en nätrapport, med hjälp av vilken JHL kan följa med hur röstningen framskrider. I online-rapporten visas endast valdeltagandet i valet samt antal avgivna elektroniska röster och poströster enligt valdistrikt. Rapporten innehåller inte information om väljarna eller antal röster som kandidaterna eller valförbunden erhållit.

Rösträkningen sker då alla röster har sparats. Rösträkning sker således inte under röstningstiden. Rösträkningen genomförs med hjälp av ett rösträkningsprogram.

Med valhälsningar, önskan om framgång för alla kandidater och med hopp om röstiver!

Å JHL:s centralvalnämnds vägnar,
Keijo Karhumaa     Kalle Hyötynen
ordförande                vice ordförande