Gå till innehållet

Ändringarna som rör permitteringar och arbetslagstiftningen i övrigt upphör vid årsskiftet

Ändringarna som rör permitteringar och arbetslagstiftningen i övrigt inom den privata sektorn upphör vid årsskiftet. Detsamma gäller ett flertal tillfälliga ändringar av arbetslöshetsskyddet.

Det påskyndade permitteringsförfarandet inom den privata sektorn och övriga tillfälliga ändringar av arbetslagstiftningen förlängs inte efter årsskiftet. Ändringarna har inte omfattat staten, kommunerna eller församlingarna, som hela tiden följt den normala lagstiftningen.

Från och med 1.1.2021 återgår den privata sektorn till den normala lagstiftningen vad gäller samarbetsförhandlingarnas längd, rätten att permittera visstidsanställda, varseltiden för permittering och återanställningsskyldigheten.

  • Varseltiden för permittering återgår till 14 dagar.
  • Möjligheten att permittera visstidsanställda avskaffas.
  • Möjligheten till hävning av anställningsavtal under prövotiden av ekonomiska eller produktionsorsaker upphör.
  • Skyldigheten att återanställa uppsagda arbetstagare återgår till fyra månader, eller om anställningsförhållandet pågått oavbrutet i 12 år till sex månader.
  • Minimilängden för samarbetsförhandlingar vid permittering enligt lagen om samarbete i företag återgår till 14 dagar och sex veckor.

Vad gäller permitteringsvarsel som lämnats eller samarbetsförhandlingar som inletts innan lagändringarna upphör 31.12 är minimitiden fem dagar även om varseltiden eller förhandlingarna fortsätter efter att lagändringarna upphört att gälla.

Det samma gäller permitteringar av visstidsanställda som börjat innan ändringarna upphör att gälla, liksom återanställningsskyldigheten på nio månader.

Även de tillfälliga ändringarna av arbetslöshetsskyddet upphör 1.1.2021.

  • Dagpenning kan inte längre betalas ut till permitterade eller uppsagda arbetstagare under självrisktiden på fem dagar.
  • Maximitiden för utbetalning av arbetslöshetspenning börjar återigen att åtgå vid permittering eller arbetslöshet.
  • Det förkortade arbets- och medlemskapsvillkoret på 13 veckor upphör.
  • TE-byråerna börjar återigen granska om företagsverksamheten för permitterade utgör huvuds- eller bisyssla.

Läs mer om arbetslöshetsskyddet i en nyhet som publicerats av JHL:s arbetslöshetskassa.