Gå till innehållet

Lagen om höjning av den yrkesrelaterade pensionsåldern måste upphävas – talan väcks vid Europadomstolen

Lagändringen tvingar arbetstagarna att avstå från den pensionsålder som lovats dem.

JHL bestrider höjningen av den yrkesrelaterade pensionsåldern. Förbundet förbereder sig för att väcka talan vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. I praktiken kräver JHL en lagändring som häver lagen om höjning av yrkesrelaterad pensionsålder. Lagen trädde i kraft 2017 som en följd av pensionsreformen.

JHL förbereder talan tillsammans med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) och vårdfacket Tehy.

– Om vi vinner rättegången drar också alla andra JHL-medlemmar, vars yrkesrelaterade pensionsålder stigit till följd av lagändringen, nytta av det, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Strider lagen mot grundlagen?

Lagändringen försätter statens och kommunernas arbetstagare i en orättvis ställning eftersom staten tidigare garanterat pension vid en viss ålder. Den nya lagen strider mot förbindelser som redan ingåtts och tvingar arbetstagare att senarelägga sina pensioneringar.

De yrkesrelaterade pensionsåldrarna slopades redan år 1989. Fram till dess hade en del av de statligt och kommunalt anställda arbetstagarna lägre pensionsålder än den dåvarande allmänna pensionsåldern på 65 år.

Då den yrkesrelaterade pensionsåldern slopades fick personer som omfattades av den välja mellan att bevara den yrkesrelaterade pensionsåldern eller att övergå till den allmänna pensionsåldern. Staten uppmuntrade den senare lösningen bland annat med olika alternativ för förtidspension.

Europadomstolen tar ställning till om lagen som höjer den yrkesrelaterade pensionsåldern bryter mot det egendomsskydd som tryggas i grundlagen. På europeisk nivå kan egendomsskydd tolkas snävare än på nationell nivå.

Motiveringen är att statsmakten gav sina arbetstagare en uttrycklig och personlig förbindelse om pensionsålder och ändrade den sedan ensidigt.

Avsikten med talan som nu väcks är att få ett prejudikat i frågan. Kärande vid Europadomstolen är en JHL-medlem.

”JHL löper linan ut”

Väckande av talan har fördröjts av att Europadomstolen behandlar tvistefrågan först efter att de nationella rättsinstanserna har behandlat frågan till slut. Talan har behandlats av Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden i Finland och i Försäkringsdomstolen, som JHL överklagade till för två medlemmars del. Vid bägge rättsinstanserna blev det förväntad förlust eftersom besvären gällde gällande lagstiftning.

JHL motsatte sig kraftigt höjningen av den yrkesrelaterade pensionsåldern, då förhandlingarna om pensionsreformen pågick. JHL lovade då att i sista hand anföra ärendet vid Europadomstolen.

Enligt JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine är det beklagligt att behandlingen i Europadomstolen kan ta åratal.

– Det oaktat löper JHL linan ut för att strida mot höjningen av den yrkesrelaterade pensionsåldern.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Ledningens rådgivare Keijo Karhunmaa 040 525 7852