Livsförändringar

Förändringar i din livssituation påverkar ofta också ditt medlemskap. Kontrollera att dina medlemsuppgifter är korrekta och håll ditt medlemskap i skick.

Alterneringsledighet

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena uppbär automatiskt din medlemsavgift av alterneringsersättningen som kassan betalar. Om FPA betalar din alterneringsersättning, ska du betala minimimedlemsavgift. Beställ betalningsreferenser från medlemsservicen för att betala minimimedlemsavgiften.

Mer information om alterneringsledighet finns på a-kassans webbplats, i Handboken om arbetslöshetsskyddet.

Arbetslöshet eller permittering

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i den lokala arbets- och näringsbyrån senast på den första dagen som du är arbetslös eller permitterad.

Skicka en ifylld och undertecknad ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Det lättaste sättet att ansöka om inkomstrelated dagpenning är elektroniskt via Ewertti eTjänst.

Byte av arbetsplats

När du börjar på ett nytt jobb ska du se till att medlemsavgifterna hålls tidsenliga.
Du kan betala medlemsavgiften antingen genom att be arbetsgivaren uppbära den direkt ur lönen eller genom att betala den själv.

Meddela medlemsservicen om att du har bytt arbetsplats, i samma meddelande kan du beställa ett förhandsifyllt uppbördsavtal så att arbetsgivaren kan betala din medlemsavgift direkt ur lönen. Du kan också skriva ut uppbördsavtalet själv.

Anslutningsblankett och avtal om uppbörd av facklig medlemsavgift (pdf, 47 KB)

Eventuellt föreningsbyte kan också skötas med detsamma. Eftersom den lokala intressebevakningen sköts via din förening är det viktigt att du hör till rätt förening. Den rätta föreningen bestäms på basis av arbetsgivare, avtalsbransch och geografiskt läge.

När du betalar medlemsavgiften själv kan du uppdatera dina arbetsgivaruppgifter antingen i mittJHL eller när du beställer betalningsreferenser av medlemsservicen.

Byte av förbund

När du byter fackförbund ska du fråga dem om du kan förvalta dem att göra anmälan om utträde på dina vägnar eller om du måste göra anmälan själv. Medlemmen själv ansvarar för att medlemskapet är i skick fram till det datum som hen utträder ur förbundet.

Byte av förening

Det är lätt för JHL:s medlemmar att byta förening med en elektronisk blankett. Du kan också skriva ut och fylla i blanketten för hand och skicka den antingen till den förening som du vill ansluta dig till eller till JHL:s medlemsservice. Om du inte ännu är medlem i JHL, kan du ansluta dig med denna utskrivbara blankett.

Anslutningsblankett och avtal om uppbörd av facklig medlemsavgift (pdf, 47 KB)

Det är viktigt för den lokala intressebevakningen att du hör till rätt förening. Du kan byta förening om din arbetsgivare omfattas av den nya föreningens organiseringsområde. Om du byter hemort som arbetslös kan du också byta till en förening på samma ort, om du anmäler dig som arbetslös till den lokala arbets- och näringsbyrån.

Se också till att betala medlemsavgiften.

Byte av namn eller kontaktuppgifter

Om du är medlem och har gjort flyttanmälan via Posten, får JHL automatiskt information om den nya adressen. Automatisk uppdatering av uppgifter genom flyttanmälan till Posten gäller dock inte Åland! Om du har förbjudit Posten från att ge ut dina adressuppgifter, ska du själv meddela den nya adressen till JHL.

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen per e-post eller telefon.

JHL skickar inte ett nytt medlemskort om ditt namn ändras.

Deltidspension – Partiell förtida ålderspension

Medlemsavgift tas inte ut av deltidspensionen. Du betalar medlemsavgift endast på förvärvsinkomsterna från ditt deltidsarbete. Kontakta medlemsservicen om du har gått i deltidspension utan att du har ett avlönat arbete.

Deltidspension har inte beviljats efter 1.1.2017 Deltidspension kunde tidigare beviljas så att pensionstiden började senast den 1 januari 2017. Beviljandet av deltidspensioner avslutades på detta datum. Deltidspensioner som beviljats före denna tidpunkt eller som började senast den 1 januari 2017 fortsätter normalt.

Partiell förtida ålderspension togs i bruk i stället för deltidspension, när pensionsreformen trädde i kraft vid början av 2017. Läs mer om partiell förtida ålderspension.

Familjeledighet

Du har rätt till avgiftsbefrielse under en oavlönad familjeledighet.

Ansök om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen per e-post eller telefon. Berätta också om det handlar om moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Kom också ihåg att börja betala medlemsavgift igen när du återvänder till arbetet.

Om du flyttar utomlands

Om du flyttar utomlands utan att ha en studie- eller arbetsplats där, ska du betala minimimedlemsavgift. Minimimedlemsavgiften är 8 €/månad.

Kontakta a-kassan för att kontrollera om ditt arbetslöshetsskydd är i kraft förrän du reser.

Kom ihåg att meddela medlemsservicen om du vistas en längre tid utomlands.

Om du blir företagare

Om du startar eget ska du anmäla det till medlemsservicen. Yrkesutövare kan vara medlemmar i JHL, förutsatt att de arbetar inom JHL:s organiseringsområde och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam utan att sysselsätta någon annan. Medlemsavgiften för en yrkesutövande medlem är 20 euro i månaden.

Kontakta a-kassan för att kontrollera om ditt arbetslöshetsskydd är i kraft.
Egenföretagare är inte löntagare och får inte höra till en a-kassa för löntagare, förutom för en viss efterskyddsperiod.

Företagarnas arbetslöshetskassa är Företagarkassan, som tidigare gick under namnet SYT.

Grunddagpenning, utbetalas av FPA

Du har rätt till avgiftsbefrielse om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån och lyfter arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning.

Ansök om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen. Ansökan om avgiftsbefrielse ska göras retroaktivt med tre månaders mellanrum. Om till exempel du blir arbetslös den första januari och arbetslösheten fortsätter fram till slutet av mars, ska du ansöka om avgiftsbefrielse för de tre månader i början av april.

Kom ändå ihåg att betala medlemsavgiften, om du har förvärvsinkomster från sporadiska jobb eller ett deltidsarbete.

Närståendevårdare

Som närståendevårdare betalar du bara minimimedlemsavgift. Minimimedlemsavgiften är 8 €/månad och betalas 24 €/kvartal. Beställ betalningsreferenserna för betalning av minimimedlemsavgiften genom att kontakta medlemsservicen.

Om du vårdar en närstående vid sidan av ditt förvärvsarbete, betalar du medlemsavgift endast på förvärvsinkomsterna.

Oavlönad ledighet

Kontrollera om du ska betala minimimedlemsavgift, eller om du har rätt till avgiftsbefrielse. Medlemsavgiften för vanliga löntagare gäller dig om du under din ledighet från arbetet jobbar hos en annan arbetsgivare.

Pension

Meddela fackförbundets medlemsservice när du går i pension, eftersom JHL inte får informationen på något annat sätt. Berätta med samma om du vill behålla ditt medlemskap i förbundet och i a-kassan. Om du har beviljats bestående full pension, kan du inte längre använda arbetslöshetskassans tjänster. Då rekommenderar vi att du utträder ur arbetslöshetskassan.

Medlemsavgiften för en under 70 år gammal pensionärsmedlem är 8 euro för en hel kalendermånad, dvs. 96 euro per år.  Medlemsavgiften betalas 4 gånger om året i rater på 24 euro.  När du betalar medlemsavgiften för en under 70 år gammal pensionärsmedlem behåller du alla förbundets medlemsförmåner även efter att du pensionerat dig.

Medlemsavgiften för pensionärmedlemmar som fyllt 70 år är 5 euro för en hel kalendermånad, dvs. 60 euro i året. Med medlemsavgiften för en pensionärsmedlem som fyllt 70 år behåller du alla medlemsförmåner, utom reseförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för bestående men.

Referensnumren för betalning av medlemsavgiften kan du beställa från medlemstjänsten.

Sjukledighet

Du har rätt till befrielse från medlemsavgiften under oavlönad sjukledighet. Meddela grunden för avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen per e-post eller telefon.

Studier

Som heltidsstuderande är du befriad från förbundets medlemsavgift ifall du inte har förvärvsinkomster eller rätt till förmåner som betalas av arbetslöshetskassan. Ansök om befrielse från medlemsavgift via mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen.

Om du jobbar vid sidan av studierna ska du betala medlemsavgift på dina löneinkomster till JHL och a-kassan.  Medlemsavgiften är 1,38 procent av den inkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen.

Du kan ge arbetsgivaren fullmakt att dra av avgiften från din lön eller betala den själv. Beställ vid behov betalningsreferenser för betalning av medlemsservicen av medlemsservicen. Alternativt kan du beställa ett uppbördsavtal med vilket du kan befullmäktiga din arbetsgivare att uppbära medlemsavgiften direkt från din lön.

Enligt JHL:s tolkning studerar du på heltid om:

  • du erhåller fullt vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden
    eller
  • du i huvudsak går i skola på dagarna
  • du har rätt att lyfta studiestöd
  • du studerar för en examen
  •  dina studier inte är läroavtalsutbildning eller flerformstudier
  • du inte har ett dagsjobb

Studerandemedlemskap

Du är befriad från JHL:s medlemsavgift under den tid du har meddelat att dina studier pågår, ifall du anslutit dig till JHL som studerandemedlem. Ditt medlemskap i förbundet fortsätter automatiskt efter utexaminering. Det lönar sig också för dig att ansluta dig till arbetslöshetskassan om du jobbar vid sidan av studierna.

Som medlem i a-kassan intjänar du arbetsvillkor, som ger dig rätt till inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet. Om du vill ansluta dig till a-kassan under studietiden, ta kontakt med medlemsservicen.

Du kan också meddela om ändringar i ditt studerandemedlemskap med medlemsservicens kontaktblankett.

Utträde ur förbundet och arbetslöshetskassan

Utträde ur förbundet och kassan kräver en skriftlig anmälan. Kontakta medlemsservicen och berätta om du vill utträda ur både förbundet och kassan eller bara någondera. Dagen för utträdet är det datum som du anger i din anmälan eller det datum då du skickar den elektroniska anmälan om utträde. Man kan inte utträda i efterhand.

Skicka blanketten för återkallande av uppbördsfullmakt till ditt lönekontor/din löneräknare, om du fortsätter att jobba hos samma arbetsgivare efter utträdet.

Värnplikt

Du har rätt till avgiftsbefrielse från förbundets medlemsavgift när du fullgör värnplikt eller civiltjänst. Meddela grunden för avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen per e-post eller telefon.