Gå till innehållet

Avtalsperiod drygt 1,5 år, höjningsprocent över den allmänna linjen: här är den privata undervisningsbranschens och de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralernas pinfärska kollektivavtal

Branscherna betalas en löneförhöjning på 2,55 procent genast på hösten. Båda kollektivavtalen gäller fram till utgången av mars 2024.

Fackförbundet JHL:s förhandlingsrunda är så gott som avklarad i och med den privata undervisningsbranschens och de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralernas godkända kollektivavtal.

Avtalen i kraft till utgången av mars 2024

I förhandlingarna deltar JHL, Jyty, OAJ och arbetsgivarens representant Bildningsarbetsgivarna (Sivista). Avtalsperioden börjar den XX augusti 2022.

Båda kollektivavtalen är i kraft till 31 mars 2024 och kan inte sägas upp före det.

Högre löner, huvudsakligen genom allmänna höjningar

De nya avtalen höjer lönerna med 2,55 procent, den första höjningen betalas den 1 september 2022. 2 procent av höjningen är en allmän höjning och 0,55 betalas som en lokal pott. Ett beslut om fördelningen av den lokala potten fattas senast den 30 september. Om ingen enighet nås i tid fördelas också denna del som allmän höjning.

Förtroendemäns och arbetarskyddsfullmäktigas arvoden höjs med 2,55 procent från och med 1 september 2022.

Före 30.4.2023 förhandlas även om en refrensbranschhöjning för avtalen. Den betalas den 1 augusti 2023 om det inte avtalas om annat.

Familjeledigheterna blir mer jämlika

Avtalen fick också paragrafer som uppdaterar familjeledigheterna att motsvara den nuvarande lagstiftningen. Under graviditetsledigheten betalas lön i 40 vardagar, och föräldraledigheten är avlönad i 32 dagar för båda föräldrarna. De avlönade ledigheterna kan hållas i högst två perioder. Syftet var att formulera paragrafen så att jämlikheten och jämställdheten förverkligas så väl som möjligt.

Viktiga mål uppnåddes

När det gäller JHL:s medlemmar uppnåddes viktiga mål: Bestämmelserna gällande förvaltnings- och stödpersonal förnyades äntligen. Lönesättningens innehåll och struktur förblir desamma, men de nya texterna innehåller en stramare förhandlingsskyldighet än tidigare. Detta främjar en förståelse av lönesättningen och fördjupar samarbetet och interaktionen vid läroinrättningarna.

Avtalslösningen innehåller också mer gedigna lokala förhandlingar. När man förhandlar oftare om lönesättningen med förtroendemännen kan man även i fortsättningen komma överens om vissa lönedelar lokalt (=med förtroendemännen). En del av höstens löneförhöjningar är redan en lokal lönepott.  Förhandlingar om den ska föras och beslut fattas före utgången av september tillsammans med förtroendemännen. Om ingen enighet nås om fördelningen betalas potten som en allmän höjning till alla arbetstagare.