Gå till innehållet

JHL begär att polisen utreder om HST bröt mot lagen: Avgörande information om bakgrunden till bolagiseringen hemlighölls för arbetstagarna

HST:s ledning gav i månader sina arbetstagare en felaktig bild av vad övergången från affärsverk till bolag i praktiken innebär. Under samarbetsförhandlingarna gavs ingen information om att hela metrons verksamhet i praktiken förblir utanför bolaget.

Två medlemsföreningar i fackförbundet JHL vill att polisen utreder om HST brutit mot lagen i samband med samarbetsförhandlingarna. Föreningarna har söndagen den 19 september lämnat in en begäran om utredning till polisen.

Frågan anknyter till Helsingfors avsikter att omvandla HST från affärsverk till bolag. Affärsverket förde samarbetsförhandlingar med personalen om bolagiseringen under vårvintern 2021. Förhandlingarna slutfördes i april. Arbetstagarna fick först i augusti veta att bolagiseringen inte alls berör HST:s metrotrafik.

– Att lämna metrotrafiken utanför bolaget har oundvikligen inverkningar på personalen. Den här sortens lurendrejeri ökar inte arbetstagarnas förtroende för projektet eller arbetsgivaren, säger Petri Lillqvist, ordförande för Spårvagns- och metropersonalens förening JHL rf.

Också Helsingfors spårarbetare JHL rf är med på begäran om utredning. Enligt föreningarna är de planer och övriga handlingar som presenterats vid samarbetsförhandlingarna inte giltiga. Arbetsgivaren har underlåtit att berätta om en avsevärd förändring som har stora inverkningar på arbetstagarna.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine förstår att HST:s arbetstagare är mycket besvikna på arbetsgivarens agerande. Hemlighållandet naggar förtroendet i kanterna och försämrar arbetshälsan. HST fungerar bäst i sin nuvarande form, säger Niemi-Laine.

– HST fungerar bra som affärsverk och med den nuvarande organisationsformen kan man också samarbeta med grannkommunerna hur bra som helst. Jag vädjar fortfarande till fullmäktigeledamöterna i Helsingfors: Bolagiseringen medför stora risker, överväg dem noga när ni röstar om HST:s öde.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772