Medlemsavgiften

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s totala medlemsavgift är 1,38 % av löneinkomsten före skatter. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Du kan betala medlemsavgiften antingen genom att be arbetsgivaren uppbära den direkt från lönen eller genom att betala den själv.

Använd kalkylatorn nedan för att räkna ut din medlemsavgift. Du kan också räkna ut medlemsavgiften med formel 1,38 x lönen/100.

Du kan räkna ut lönen per månad genom att dividera helhetslönen med antalet arbetsdagar. Med den kan du räkna ut medlemsavgiften med ovanstående formel eller medlemsavgiftskalkylatorn. Medlemsavgiften betalas på alla förskottsinnehållspliktiga förtjänstinkomster. Medlemsavgiften betalas också på naturaförmåner, semesterpeng och semesterersättning.

€/månad

Arbetsgivaruppbörd

För att arbetsgivaren ska kunna ta ut medlemsavgiften direkt från lönen krävs att du fyller i ett uppbördsavtal. Du kan beställa ett förhandsifyllt uppbördsavtal av medlemsservicen. Medlemsservicen fyller i dina uppgifter och skicker uppbördsavtalet till dig per post. Fyll i de resterande uppgifterna, underteckna blanketten och skicka den till din arbetsgivare.

Du kan också skriva ut uppbördsavtalet själv. Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till din arbetsgivare.

Anvisningar för löneräknaren

Om du betalar medlemsavgiften själv

Du kan också betala medlemsavgiften själv via mittJHL om du har ett konto i Nordea, Danske Bank, Andelsbanken, eller så kan du beställa betalningsreferenser av medlemsservicen för att betala medlemsavgiften i din nätbank.

Betalningsreferenserna för självbetalande medlemmar sänds till de som betalar medlemsavgiften själv senast i december.

Minimimedlemsavgift

Minimimedlemsavgiften tas ut av medlemmar som inte har löneinkomst eller därmed jämförbar inkomst, men som inte heller har rätt till avgiftsbefrielse. Minimimedlemsavgiften är 8 euro per månad, dvs. 96 euro per år.

Minimimedlemsavgift betalas av medlemmar som inte har löneinkomst eller som

  • är pensionerade eller på permanent invalidpension/sjukpension
  • flyttar utomlands
  • är arbetslediga
  • är tjänstlediga
  • arbetar som au pair
  • avtjänar frihetsstraff
  • har ett ”sabbatsår”
  • arbetar som närståendevårdare.

Beställ betalningsreferenserna för betalning av minimimedlemsavgiften genom att kontakta medlemsservicen. Betalningsreferenser skickas automatiskt till alla som betalar minimimedlemsavgift i januari.

Pensionärsmedlemmar betalar hela årets medlemsavgift i en eller två rater. Förfallodag för den första raten är den 30 april, för den andra den 30 september. Övriga medlemmar som betalar minimimedlemsavgift betalar medlemsavgiften en gång per kvartal.