Collective agreements

Ammattiliitto JHL:n tärkein tehtävä on toimia jäsentensä etujen valvojana työpaikoilla ja neuvotella heille työehdot.

Kollaasikuva JHL:n jäsenistä erilaisissa ammateissa ja slogan #1001ammattia

Työehtosopimus eli tes on sopimus kyseisen alan työehdoista. Julkisilla aloilla solmitaan myös virkaehtosopimuksia. Nämä sopimukset takavaat JHL:n jäsenille lakia paremmat työehdot. Työ- ja virkaehtosopimuksissa päätetään esimerkiksi palkka, työaika, oikeus vuosilomaan ja sairausajan palkkaan sekä sovitaan erilaisista työelämän pelisäännöistä ja työntekijöiden oikeuksista, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan.

Ammattiliitto JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Julkisten alojen virka- ja työehtosopimukset koskevat henkilöitä, jotka ovat töissä kunnissa, valtiolla tai kirkon alalla. 

JHL:n solmimat yksityisten alojen työehtosopimukset määrittävät työehdot kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä muun muassa useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö, kuten henkilökohtaisen avustajan työnantaja.

Työehtosopimukset aakkosjärjestyksessä

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Amatillisten aikuiskoulutuskeskusten tes 9.8.2022-31.3.2024


Avaintes

Avaintes 1.5.2022–30.4.2025, luvut 1–8, liite 1 vähimmäisperuspalkat sekä henkilöstön edustajien korvaukset

Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjä koskeva työehtosopimus tunnetaan lyhenteellä Avaintes. Työehtosopimusta sovelletaan Avaintan jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

Avaintesiä noudatetaan

 • kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä
 • kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevissa säätiöissä
 • muissa kuntien tai kuntayhtymien yhteisöissä tai säätiöissä
 • yksityisillä palvelujentuottajilla.

Alan tyypillisimpiä työnantajia ovat ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja tarjoavat, kuntaomisteiset yhtiöt.

Aloja, joilla sopimusta noudatetaan

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • opetus- ja sivistysala
 • ravitsemis- ja puhtausala
 • työvoiman vuokrausala
 • satamat
 • IT-yritykset
 • toimistot.

Energia-alan työehtosopimukset

Työntekijöiden tes: Sähköalan tes–energia–ict–verkostot 1.4.2022–31.3.2024

Toimihenkilöiden tes: Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 1.3.2022 – 29.2.2024


Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247 työehtosopimus

Tähän tulee tes-linkki


Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien tes 9.5.2022–30.4.2023

Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta noudatetaan pääasiallisesti silloin, kun avustajan työnantajana toimii vammainen avun käyttäjä itse tai hänen edustajansa ja hän on järjestäytynyt Heta-liittoon.

Työehtosopimusta ei noudateta

 • palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin avustajiin
 • kuntien palveluksessa oleviin avustajiin
 • niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, Avaintesiä tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta KVTESiä.
 • Työnantajana toimii joku muu henkilö kuin vammainen itse, ja vammaiselle on myönnetty korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta muun, kuin vammaispalvelulain perusteella.
 • Kun työnantaja, joka on vammainen tai joku muu henkilö, vastaa itse henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista.

Kansallisgallerian työehtosopimus

Kansallisgallerian tes 21.4.2022–31.3.2024

Kansallisgallerian palkkataulukot 1.6.2022 alkaen


Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES

Kirkon virka- ja työehtosopimus 1.3.2022–29.2.2024


Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 1.5.2022–30.4.2025. Sopimus sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman. (linkki KT:n sivuille)

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot (KVTES-liite 12) (linkki KT:n sivuille)

Uuden sopimuksen myötä perhepäivähoitajat siirtyviät lokakuussa 2022 kuukausipalkalle. Katso video, mitä tapahtuu ja milloin.


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 1.5.2022–30.4.2025


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 1.5.2022–30.4.2025 (KT:n sivuilla)


Merimiespalvelutoimiston työehtosopimus

Merimiespalvelutoimiston työehtosopimus 1.3.2022–28.2.2023


Meritaidon työehtosopimukset

Tähän työntekijöiden ja toimihenkilöiden tessit


Metsähallituksen työehtosopimus

Tähän tes


Neuvonta-alan runkosopimus

tähän tes-linkki


Palvelutyönantajat Paltan työehtosopimus

Tähän EPA-tes

Yritys- ja talokohtaiset työehtosopimukset

Airpro

Campusta

Cleanosol

Finavia

Finnvera

Lauttaliikenne (lossit)

Raskone

Satama-ala


Rautatiealan työehtosopimus

Rautatiealan tes

Kaupunkiraideliikenteen tes 1.3.2022–29.2.2024

Tähän linkit palkkaliitteisiin


Seure työehtosopimus

Seure-tes


SOTE-sopimus

SOTE-sopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025 ja se sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman. Sopimus koskee sinua, jos teet sosiaali- tai terveydenhuollon töitä kunnassa tai kuntayhtymässä, ja siirryt vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden alaisuuteen.


Terveyspalvelualan työehtosopimus

Yksityisen terveyspalvelualan tes


Työkeskusten ja sosiaalisten yritysten työehtosopimus


Työterveyslaitoksen työehtosopimus


Työväenperinnelaitos

tes-linkki


Urheilujärjestöjen työehtosopimus

Urheilujärjestöjen tes

Urheiluseurojen liityntäpöytäkirja

Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 1.3.2022–29.2.2024


Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Yksityisen opetusalan tes 9.8.2022–31.3.2024


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.5.2022–30.4.2024

Kaksivuotinen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2024. Sitä noudatetaan Hyvinvointiala HALIn jäsenyritysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin.

JHL:n luottamusmies on tukenasi

Työpaikkasi järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies ja varaluottamusmies toimimaan asioissa, jotka koskevat työehtosopimuksen tulkintaa tai muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. JHL:n jäseniä edustaa JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies neuvottelee paikalliset sopimukset, mm. paikallisesti jaettavat palkankorotukset. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella työpaikalla on JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies tuntee työehtosopimuksen ja on kaikissa kysymyksissä tukenasi. Kysy aina ensin apua luottamusmieheltä. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.


Yliopistojen työehtosopimus

Yliopistojen tes 8.4.-31.3.2024 (sivista.fi)

Yliopistojen palkkataulukot (sivista.fi)