Usein kysytyt henkilökohtainen apu, työnantajamalli ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

JHL aloittaa useimmilla sopimusaloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 1.10.2018 kello 00.00 alkaen. Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee kaikkia aloja, joita ei erikseen ole mainittu jätettävän ulkopuolelle. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi.

JHL aloittaa useimmilla sopimusaloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 1.10.2018 kello 00.00 alkaen. Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee kaikkia aloja, joita ei erikseen ole mainittu jätettävän ulkopuolelle. Toimet eivät koske viranhaltijoita tai virkasuhteessa työskenteleviä. Kielto koskee henkilökohtaisia avustajia ja työsopimussuhteessa työskenteleviä JHL:n jäseniä.

Tältä sivulta löydät vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat työantajamallissa työskenteleviä henkilökohtaisia avustajia.

Katso myös Usein kysytyt yleiskysymykset, sillä sieltä löytyy vastauksia yleisimpiin ja suurinta osaa sopimusaloja koskeviin kysymyksiin.

Työnantajamallilla tarkoitetaan sitä, että henkilökohtaisen avustajan työnatajana toimii vammainen henkilö itse tai hänen omaisensa.  Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, kysy ensisijaisesti lisää osoitteesta www.henkilökohtaisetavustajat.fi tai ota yhteys omaan aluetoimistoosi.

Tarkista, että omat jäsentietosi Jäsenpalvelu 24h:ssa ovat ajan tasalla. Otathan huomioon, että tätä sivua voidaan päivittää uusilla kysymys-vastaus -osilla ja täsmennyksillä.

Miksi JHL on päättänyt ryhtyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon poliittisena työtaistelukeinona?

Mikäli laki muutos menee läpi, niin vaikutukset olisivat merkittävät henkilökohtaisen avustajan ammatissa. Lähes kaikki työnantajamallin mukaiset henkilökohtaiset avustat, joutuisivat huonomman irtisanomissuojan piiriin, koska he työskentelevät sellaisen työnantajan palveluksessa, joilla on alle 10 työntekijää.

Maan hallituksen toimet palkansaajien ja työttömien kurittamiseksi ovat saaneet sellaiset mittasuhteet, että JHL on yhteisrintamassa vaatimassa kolmikantaisen sopimiskulttuurin palauttamista sekä vaatimassa hallitusta vetämään takaisin esitystä, jolla irtisanomissuojaa heikennettäisiin 10 henkeä tai alle työllistävissä yrityksissä. Nykymeno ei voi eikä saa jatkua! Riittää jo!

Yleisohjeet kiellon piirissä oleville JHL:n henkilökohtaisille avustajille

  • Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta.
  • Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta, etkä sen seurauksista.
  • Jos sinua pyydetään jatkamaan työvuoroa, vaihtamaan sellainen tai tekemään ylimääräinen työvuoro, ilmoita ettet vaihda työvuoroa vedoten liiton asettamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.Jos työnantaja tästä huolimatta määrää vuoronvaihdosta, toimi jäljempänä tällä sivulla olevan ohjeen mukaisesti.
  • Jos koet työnantajan taholta painostusta tai uhkailua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä lähimpään liiton aluetoimistoon.
  • Myös alalla toimivat muut työntekijäliitot ovat päättäneet vastaavanalaisista toimista. Niiden kesto ja toimintaohjeet voivat poiketa toisistaan ja JHL:n linjauksista. Jokaisen liiton jäsen noudattaa oman liittonsa antamia ohjeita.

Pitääkö minun suostua työnantajan määräämään työvuoroluettelon muutokseen?

Jos sinua pyydetään vaihtamaan tai jatkamaan työvuoroa, kerro työnantajalle ettet voi vaihtaa vuoroa liiton asettaman ylityö- ja vuoronvaihtokiellon perusteella. Järjestäytynyt työnantaja saattaa kuitenkin määrätä työvuoron muutoksesta vedoten Henkilökohtaisten avustajien valtakunnalliseen työehtosopimuksen (Heta-TES) 6 §:n 5 momenttiin, jonka mukaan työvuoroluetteloa voidaan muuttaa ”työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen” takia. Työnantajat ovat saaneet ilmoituksen liiton ylityökiellosta hyvissä ajoin, joten ylityökielto ei sellaisenaan aiheuta tällaista työn teettämisedellytyksissä tapahtuvaa ennalta arvaamatonta muutosta. Huomaathan myös, että työnantaja ei voi edellä mainitun TES-määräyksen perusteella muuttaa jo alkanutta työvuoroa pidentämällä sitä sen enempää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana kuin normaalistikaan.

Jos olet ilmoittanut, ettet voi vaihtaa työvuoroa, mutta työnantaja siitä huolimatta määrää vuoron muutoksen, on suositeltavaa noudattaa työnantajan määräystä. Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi, pyydä työnantajaa täyttämään ohessa oleva tulostettava lomake.

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti.

Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen.

Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms. niin silloin sinulla ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta. Toimita lomake tai työnantajan muu määräys työvuoroluettelon muuttamisesta JHL:n aluetoimistoon.

Vaikka työnantajan määräys olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa sitä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Olenko velvollinen tekemään suojelutyötä?

Suojelutyö koskee vain viranhaltijoita, joten asia ei koske henkilökohtaisen avustajina työskenteleviä JHL:n jäseniä.

Entä jos työnantaja teettää hätätyötä?

On odotettavissa, että jotkut työnantajat saattavat soveltaa työaikalain (TAL 4:21 §) hätätyötä koskevia säännöksiä reagoidessaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikkien hätätyön edellytysten tulee täyttyä jos sitä teetetään.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei muodosta työaikalain tarkoittamaa ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Siten hätätyön edellytykset eivät mitä ilmeisimmin täyty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Työnantajilla on aikaa varautua kieltoon, koska tieto on saavuttanut heidät hyvissä ajoin.

Jos työnantaja teettää hätätyötä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, työntekijän on suositeltavaa toimia työnantajan määräyksen mukaisesti, mikäli työnantaja vetoaa työaikalain hätätyötä koskeviin määräyksiin. Ota kuitenkin yhteyttä JHL:n aluetoimistoon ja ilmoita myös työnantajalle toimivasi näin. Varmistamme, että työsuojeluviranomaiselle on tehty hätätyöstä laissa vaaditut ilmoitukset. Vaikka työnantajan tulkinta hätätyöstä olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa määräystä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Lisää tietoa hätätyöstä työsuojeluhallinnon sivuilla.

Teen töitä osa-aikaisesti. Työsopimuksella on sovittu 30 tunnin työviikosta. Voinko tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Kyllä voit. Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka (säännöllisen työajan pituudesta ks. JHL:n sivut). Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Huomaa kuitenkin, että ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Työntekijällä on velvollisuus tehdä jo vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty lisätyö. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Huomaathan että silloinkin kun olet sopinut lisätöiden tekemisestä työsopimuksessa, sinulla on oikeus perustellusta henkilökohtaisesta syystä kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä. Jos olet sopinut työsopimuslain 1 luvun 11 §:ssä tarkoittamasta vaihtelevasta työajasta, työnantaja saa työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi teettää lisätyötä vain työntekijän kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antaman suostumuksen perusteella. (Työaikalaki, 4 luku, 18 §)

Minulla on ns. nollasopimus. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto myös minua?

Kielto koskee kaikkia JHL:n jäseniä, jotka työskentelevät henkilökohtaisessa avussa. Nollasopimus on osa-aikainen työsopimus, joten samat periaatteet kuin edellä pätevät myös näissä tapauksissa.

Voinko vaihtaa työvuoroni työkaverin kanssa vuoronvaihto- ja ylityökiellosta huolimatta?

Minulla on henkilökohtainen meno, jonka takia työvuoro pitäisi vaihtaa.

Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa. On mahdollista, että työnantaja estää työntekijöiden oma-aloitteisen vuoronvaihdon vastatoimena ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Ota tällöin yhteys luottamusmieheen ja/tai omaan aluetoimistoon.*

Olen työvuorossa ja työnantajan toinen avustaja on sairastunut. Jos jään vielä töihin, venyy työvuoroni yli 8 tunnin pituiseksi ja syntyy ylityötä. Mitä teen?

Muistuta työantajaa ylityökiellosta. Työantajan on pitänyt varautua tällaiseen tilanteeseen vuoronvaihto ja ylityökiellon tultua voimaan. Älä jätä kuitenkaan avustettavaa yksin, mikäli hänen terveys tai henki on vaarassa ilman avustajaa.

Poikkeuksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon noudattamiselle muodostavat tilanteet, joissa terveys tai henki on välittömässä vaarassa. Myös sellaiset tilanteet, joissa kiellon noudattaminen voisi vaarantaa omaisuuden, muodostavat vastaavanlaisen poikkeuksen. Työnantajan on kuitenkin varauduttava ennalta tällaisiin tilanteisiin. Mikäli tällaisia tilanteita tulee, niin ilmoita tilanteista liiton aluetoimistolle. Myös tässä tilanteessa kannattaa käyttää liiton lomaketta ja pyytää työnantajan edustajaa täyttämään se jälkikäteen.

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Saan soiton illalla/aamulla työkaveriltani, että hän on sairastunut eikä pääse aamuiseen työvuoroonsa. Hän pyytää minua tulemaan aikaisemmin vuoroonsa. Mitä vastaan?

Ohjeista työkaveria olemaan yhteydessä työnantajaan. Sano työkaverillesi, ettet voi vaihtaa vuoroa hänen kanssaan johtuen kiellosta. Mikäli työnantaja soittaa sinulle, kerro sama asia. Et voi vaihtaa työvuoroa liiton ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Työvuorojärjestelyt ovat työnantajan vastuulla.

Työntekijällä ei ole ylipäätään velvollisuutta ottaa vastaan työhön liittyviä puheluja ja siten pyyntöjä vuoronvaihdosta vapaa-aikanaan, ellei ole nimenomaisesti sovittu varallaolosta. Tähän ei ole velvollisuutta sen enempää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kuin normaalitilanteenkaan aikana kiellon aikana. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana on pidättäydyttävä tällaisesta toimintamallista. Työvuoroluettelojen laatiminen on työnantajan vastuulla ja työvuoroluettelo annetaan tiedoksi työpaikalla työaikana.

Työantaja päättää lähteä matkalle päivänä, jota ei ole suunniteltu työvuorolistaan. Onko minun suostuttava?

Työnantaja perustelee tätä vammaisen itsemääräämisoikeudella ja syyttää sinua lain rikkomisesta jos et lähde. Työntekijä on sitoutunut tekemään työtä vain suunnittelun työvuoroluettelon mukaisesti, eikä sinulla ole velvollisuutta tehdä ylityötä tai vaihtaa työvuoroa. Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta ja laillisesta poliittisesta työtaistelusta.

Jos olet ilmoittanut, ettet voi vaihtaa työvuoroa, mutta työnantaja siitä huolimatta määrää vuoron muutoksen, on suositeltavaa noudattaa työnantajan määräystä. Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi, pyydä työnantajaa täyttämään ohessa oleva tulostettava lomake

Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta (pdf, 70 KB)

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti. Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen. Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms. niin silloin sinulla ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta. Toimita lomake tai työnantajan muu määräys työvuoroluettelon muuttamisesta JHL:n aluetoimistoon. Vaikka työnantajan määräys olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa sitä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Huom! Jos olet osa-aikainen ja työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Työantaja päättää lähteä kotimaan tai ulkomaan matkalle ja haluaa sopia pidemmästä vuorokautisesta työajasta tai lepoaikojen poikkeamisesta matkojen aikana.

Työntekijä ja työnantaja voivat Heta-TES:in 5§ mukaisesti sopia matkan ajaksi pidemmistä työvuoroista tai lepoajoista poikkeamisesta. Työntekijällä ei ole kuitenkaan pakko suostua matkan ajan työaikajoustoihin. Mikäli matka aiheuttaa ylityötä tai vuoronvaihdon, niin ilmoita ettet voi tehdä ylitöitä tai vaihtaa työvuoroa vedoten liiton asettamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

*) Kysymyksen vastausta on tarkennettu 26.9. klo 8.48