Paikallinen sopiminen työajasta

Työnantaja ja työntekijöiden edustaja voivat sopia työaikajoustoista. Joustojen soveltaminen edellyttää, että työnantajan ja työntekijän välillä sovitaan joustojen käytöstä ja laaditaan työaikasuunnitelma työajan sijoittumisen periaatteista.

Työnantaja ja työntekijöiden edustaja – pääsääntöisesti luottamusmies – tekevät paikallisen sopimuksen työaikajoustoista, jos molemmat osapuolet pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. Tämän jälkeen jokainen yksittäinen työntekijä voi harkita, haluaako hän alkaa tekemään paikallisen työaikasopimuksen mukaisia työaikoja. Jos työntekijä haluaa ottaa käyttöön paikallisen sopimuksen mukaiset työaikajoustot, hän tekee työnantajan kanssa kirjallisen, yksilötason sopimuksen työaikajoustoista. Tämän lisäksi laaditaan vielä yksittäistä työntekijää koskeva, kirjallinen työaikasuunnitelma.

Paikallisen sopimisen menettelytapojen mukaisesti työnantaja ja luottamusmies tai muu työntekijöiden edustaja voivat sopia siitä, että tietyssä yrityksessä tai työyksikössä voidaan soveltaa osaa tai kaikkia seuraavista työaikajoustoista.

1) Työaika voidaan tasoittaa usean työvuoroluettelon kuluessa. Kukin työvuoroluettelo tulee laatia ja antaa tiedoksi viikkoa ennen kyseisen luettelon alkua. Tasoittumisjakson pituus voi olla enintään viisi (5) kolmiviikkoisjaksoa tai erityisistä syistä enintään 17 kolmiviikkoisjaksoa.

2) Vuorokautinen enimmäistyöaika yleis- ja toimistotyöajassa päivä- ja iltavuorossa voidaan pidentää 12 tuntiin, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.

3)  Työvuoron enimmäispituus jaksotyössä voidaan pidentää 15 tuntiin, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.

4) Jaksotyössä 6 viikon työvuoroluetteloa käytettäessä voidaan poiketa 126 tunnin enimmäisrajoituksesta kolmen viikon ajanjaksolla, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.

Yritykseen tai työyksikköön sovittujen työaikajoustojen soveltaminen edellyttää lisäksi,että yksittäisen työnantajan ja työntekijän välillä sovitaan työaikajoustojen käytöstä ja laaditaan työaikasuunnitelma työajan sijoittumisen keskeisistä periaatteista. Tällöin voidaan sopia esimerkiksi säännöllisesti toistuvista vapaapäivistä, milloin tehdään normaalia pidempää työaikaa, ja mihin sijoittuu mahdollinen pidempi vapaajakso.