Lisätyö ja ylityö

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla lisätyö on työtä, jota osa-aikainen työntekijä tekee sovitun työajan lisäksi työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan asti. Ylityötä saa teettää työntekijän suostumuksella lain sallimissa rajoissa.

Lisätyö

Lisätyöksi luetaan työ, jota osa-aikainen työntekijä tekee sovitun työajan lisäksi työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan asti.

Arkipyhät alentavat osa-aikatyössä lisätyökynnystä. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka tehdyltä työtunnilta.

Lisätyön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta.

Ylityö

Ylityötä saadaan teettää työntekijän suostumuksella lain sallimissa rajoissa. Ylityön edellytyksenä on se, että sen tekemisestä on sovittu yhdessä työnantajan kanssa.

Ylityö yleis- ja toimistotyössä

Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään yleistyöajassa yli 8 tuntia vuorokaudessa ja toimistotyössä yli 7 tuntia 40 minuuttia vuorokaudessa tai keskimäärin yli edellä mainittujen määrien vuorokaudessa. Siitä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään yleistyöajassa yli 38 tuntia 50 minuuttia viikossa ja toimistotyössä yli 37 tuntia 40 minuuttia viikossa ja joka ei ole vuorokautista ylityötä. Siitä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

Työvuoroluetteloa käytettäessä viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään yli työvuoroluetteloon merkityn edellä mainitun keskimääräisen viikoittaisen enimmäistyöajan ja joka ei ole vuorokautista ylityötä. Siitä maksetaan kultakin kolmen viikon ajanjaksolta kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

Ylityö jaksotyössä

Ylityötä on työ, jota tehdään yli työvuoroluetteloon merkityn työehtosopimuksen mukaisen keskimääräisen viikoittaisen enimmäistyöajan. Siitä maksetaan kultakin kolmen viikon ajanjaksolta kahdeksaltatoista ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

Esimerkki:
Työntekijän 6 viikon työvuoroluetteloon oli ensimmäisen 3 viikon työajaksi suunniteltu 123 tuntia ja jälkimmäisen 3 viikon työajaksi 110 tutntia, yhteensä 233 tuntia.

Työtä kuitenkin tehtiin ensimmäisen 3 viikon aikana 140 tuntia ja jälkimmäisen 3 viikon aikana 115 tuntaia, yhteensä 255 tuntia.

Ylityötä syntyy ensimmäisen 3 viikon ajalta 17 tuntia 50 % korotettuna ja jälkimmäisen 3 viikon ajalta 5 tuntia 50 % korotettuna, yhteensä 22 ylityötuntia.