Lepoajat

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu lepoajoista. Niitä ovat muun muassa viikkolepo ja arkipyhät.

Ruokatauko

Vuorokauden säännöllinen työaika järjestetään 30 minuutin ruokataukoa lukuun ottamatta yhdenjaksoiseksi, ellei muuhun menettelyyn ole perusteltua syytä. Ruokatauko voidaan paikallisesti sopia tunnin pituiseksi.

Mikäli toimihenkilö saa esteettömästi poistua työpaikalta ruokatauon aikana, ei ruokataukoa lueta työaikaan.

Ellei työntekijällä ole mahdollisuutta poistua työpaikalta, on hänellä oikeus työaikana tapahtuvaan, vähintään 20 minuutin ruokataukoon.

Ruokatauko tulee järjestää ainakin niille työpäiville, joiden kesto on yli viisi tuntia.

Viikkolepo

Työviikko järjestetään keskimäärin enintään viisipäiväiseksi. Lepoajat pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan viikkolepopäivän yhteyteen, lähinnä lauantaiksi, elleivät työjärjestelyt muuta edellytä.

Työntekijälle annetaan vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikkolepo kunakin kalenteriviikkona. Viikkolepo voidaan järjestää tilapäisesti työnantajan ja työntekijän välillä sopimalla myös siten, että se tasoittuu keskimäärin 35 tunniksi kahden viikon aikana mutta tällöinkin kullakin viikolla tulee olla vähintään 30 tunnin viikkolepo.

Arkipyhät

Ylimääräisiä vapaapäiviä, jos ne voidaan tehtävän luonne huomioon ottaen järjestää vapaapäiviksi ovat:

  • pitkäperjantai
  • toinen pääsiäispäivä
  • juhannusaatto sekä
  • muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, helatorstai, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä.

Jolleivät nämä päivät ole vapaapäiviä, annetaan vastaava mittainen vapaapäivä saman viikon tai tasoittumisjakson kuluessa, ellei työnantajan ja työntekijän välillä antamisajankohdasta muuta sovita.

Kukin edellä luetelluista päivistä lyhentää viikon tai tasoittumisjakson säännöllistä työaikaa keskimääräisen päivittäisen tuntimäärän verran (viikkotyöaika/5).

Arkipyhälyhennykseen on oikeutettu kuukausi- ja tuntipalkkainen työntekijä, jonka työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa. Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhälyhennyskorvauksena arkipyhälyhennystä vastaava normaali tuntipalkka.