Palkkaus sosiaalialalla

Työntekijän palkkaryhmään vaikuttavat koulutus, kokemus sekä tehtävän vaativuus. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat on ryhmitelty kuuteen palkkaryhmään, ja palkkaryhmien sisällä on useita G-palkkaluokkia. Alan opiskelijan kanssa voidaan sopia palkallisesta, opintoihin kuuluvasta harjoitteluajasta.

Palkkaryhmät

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat on ryhmitelty kuuteen palkkaryhmään (A, B, C, D, E ja F). Palkkaryhmien sisällä on useita G-palkkaluokkia. Työehtosopimuksessa on määritelty kunkin palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokka.

Työntekijän palkkaryhmään vaikuttavat

  • koulutus
  • kokemus
  • tehtävän vaativuus.

Tehtävän vaativuus vaikuttaa myös palkkaluokkaan, joka valitaan palkkaryhmän sisällä.

Paikkakuntakalleusluokittelu

Työehtosopimuksessa on palkkataulukot pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) sekä muulle Suomelle (muut I ja II paikkakuntaluokan mukaiset kunnat).

Palveluslisät

Työntekijän työehtosopimuksen mukainen peruspalkka nousee palkkataulukon mukaisesti 5, 8 ja 11 palveluslisään oikeuttavan palvelusvuoden jälkeen.

Tarkista heti työsuhteesi alussa, oletko oikeutettu palveluslisään.

Työnantajan ja työntekijän tulee työsuhteen alussa työsopimusta tehtäessä käydä läpi työntekijän mahdollinen palveluslisään oikeuttava palvelusaika. Työntekijän on tällöin esitettävä tarvittavat palvelustiedot ennen lisän myöntämistä. Kun työsuhde jatkuu, työnantaja myöntää seuraavat palveluslisät. Oikeus palveluslisään alkaa oikeuden saavuttamista seuraavan kuukauden alusta.

Palveluslisään oikeuttavaa palvelua on sellainen työskentely oman työnantajan palveluksessa ja muu samankaltainen työ, joissa työaika on ollut keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa. Huomioon otetaan ne kalenterikuukaudet vähintään 14 työpäivää kestäneissä työsuhteissa, joilta työntekijä on ansainnut vuosilomaa.

Samankaltaisella työllä tarkoitetaan työtä, josta on olennaista hyötyä uudessa työssä. Tällaista on ainakin samalla ammattialalla tehty vähintään saman palkkaryhmän, tai yhtä palkkaryhmää alemman työn työkokemus.

Ammattialoilla tarkoitetaan esimerkiksi

  • sosiaali- ja terveyspalvelualan hoiva-, hoito- ja ohjaustyötä
  • varhaiskasvatusalan työtä
  • keittiötyötä
  • kiinteistötyötä
  • toimistotyötä.

1.2.2000 jälkeen tehtävä samankaltainen tai omalle työnantajalle tehty keskimäärin alle 19 tuntia viikossa oleva osa-aikatyö tai 14 työpäivää lyhyemmät työsuhteet tulee huomioida palveluslisään oikeuttavaksi siinä suhteessa kuin niiden työaika on täyteen työaikaan. Niiden vaikutusta huomioitaessa on riittävää, että työnantaja muodostaa oikeaa suuruusluokkaa olevan arvion siitä, monenko kuukauden täysiaikaista palveluslisäkertymää työntekijän osa-aika- ja tilapäistyöt vastaavat.

Saman periaatteen mukaisesti voidaan ottaa huomioon myös ennen 1.2.2000 tehty osa-aika- ja tilapäistyö.

Mikäli työntekijällä on muuta kuin samankaltaisen työn työkokemusta, voidaan se lukea palveluslisään oikeuttavaksi siltä osin kuin työnantaja arvioi sen kartuttavan työntekijän pätevyyttä työhön.

Opiskelijoiden palkkaus

Alan opiskelijan kanssa voidaan sopia harjoitteluajasta, jonka kuluessa palkka on vähintään 90 % kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta.

Oppisopimuskoulutuksessa olevan työntekijän kanssa voidaan vaihtoehtoisesti sopia palkasta siten, että se on ensimmäisenä oppisopimusvuotena 85 %, toisena 90 % ja kolmantena 95 % kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta.

Nykyisen työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittavan työntekijän palkka ei kuitenkaan voi nykyisessä työssä laskea.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot löydät  alan pääsivulta.