Vuosiloma kunta-alalla

Vuosilomaa ja säästövapaata voi siirtää, mikäli henkilö sairastuu tai muuten tulee työkyvyttömäksi juuri ennen loman alkamista tai loman aikana. KVTES 2020-2022:n myötä lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tulee mahdolliseksi ilman paikallista sopimusta. KVTES:n vuosiloman sopimusmääräyksiä sovelletaan myös kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä oleviin henkilöihin.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

KVTES 2020-2022:n mukaan lomarahan voi vaihtaa vapaaksi lomanmääräytymisvuodesta 2020-2021 lähtien.

Lomarahojen vapaaksi vaihto ei enää edellytä paikallista sopimusta. Yhteistoiminnassa on työnantajan kanssa kuitenkin tarpeen käydä keskustelu lomarahavapaiden vaikutuksista työpaikoilla.

  • Henkilöstön tasapuolinen kohtelu on otettava huomioon. Kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet lomarahan vaihtamiseen vapaaksi.
  • Lomarahan vaihtaminen vapaaksi ei saa lisätä työssä olevien työkuormitusta.
  • Pelkästään työnantajalle syntyvän säästön takia ei lomarahavapaasta pidä kenenkään mennä sopimaan. Työnantaja ei saa pakottaa vaihtamaan rahaa vapaaksi.

Katso tarkemmin lomarahan vapaaksi vaihtamisen ehdot.

Muuttuneet vuosilomamääräykset

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun määräyksiä on muutettu 1.4.2019 alkaen.

Muutokset perustuvat 1.4.2019 voimaan tulleisiin vuosilomalain muutoksiin. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräyksiä muutettiin siten, että työntekijällä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle edellämainitun määrän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi.

Lisäksi on muutettu työkyvyttömyyden vuoksi siirrettävän vuosiloman antamisaikaa koskevia määräyksiä. Siirretyn vuosiloman antamisaikaa on pidennetty vuodella.

KVTES vuosilomamuutokset (pdf, 434 kt)

Keihin KVTES:iä sovelletaan

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n vuosilomaa koskevia sopimusmääräyksiä sovelletaan myös kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä oleviin.

Kuntien tuntipalkkaisilla on omat vuosilomaa koskevat sopimusmääräykset, jotka löytyvät Kunnallisesta tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta.

Työntekijän kannattaa selvittää itselleen vuosilomaan liittyvät peruskäsitteet. Lisäksi aina kannattaa tarkistaa, että oma loma on laskettu oikein.

Vuosiloman tai säästövapaan siirto työkyvyttömyyden perusteella

KVTES:n vuosilomaluvun 11 §:n mukaan viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus siirtää
vuosilomaa tai säästövapaata sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheuttaman
työkyvyttömyyden vuoksi.

Mikäli työkyvyttömyysaika ei koske koko vahvistettua vuosilomajaksoa, viranhaltija tai työntekijä on vuosilomalla työkyvyttömyysajan ulkopuolisen ajan.

Toisin sanoen: jos olet vuosilomalla neljä viikkoa ja sairaana siitä ensimmäisen viikon, vain tuon ensimmäisen viikon vuosiloma siirtyy pidettäväksi myöhemmin.

Viranhaltijalla tai työntekijällä on oikeus vuosiloman tai säästövapaan siirtämiseen, jos tiedetään, että hän joutuu vuosiloman tai säästövapaan aikana sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jona aikana hän on työkyvytön (11 §:n 1 momentin soveltamisohje). Tällöinkin siirto-oikeus koskee työkyvyttömyysajalle sijoittuvia vuosiloma- tai säästövapaapäiviä.

Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi merkitsee sitä, että viranhaltijalle tai työntekijälle maksetaan työkyvyttömyysajalta palkka sairausajan palkkana sitä koskevien määräysten ja edellytysten mukaisesti.

Siirtoa pitää pyytää

Vuosiloman tai säästövapaan siirto edellyttää, että viranhaltija tai työntekijä pyytää siirtoa.

Lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen esittäminen katsotaan siirtämistä koskevaksi pyynnöksi.

Mikäli mahdollista, siirtopyyntö tulee esittää ennen loman alkamista. Muutoin pyyntö on esitettävät ilman aiheetonta viivytystä.

KVTES:n vuosilomaluvun 11 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan tai työntekijän tulee työnantajan pyynnöstä esittää työkyvyttömyydestään lääkärintodistus.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat harkintansa mukaan päättää myös siitä, että työkyvyttömyyden osoittamiseksi riittää terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antama todistus.

Siirretty vuosiloma annetaan 11 §:n 3–4 momenttien määräysten mukaisesti.

Lisää aiheesta:

Katso työelämä usein kysytyt kysymykset –  Vuosiloma