Työvuoroluettelo

Työvuoroluettelo on laadittava kaikkeen työaikalain alaiseen työhön.  Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi viimeistään viikkoa ennen työvuoron alkamista.

Työvuoroluettelo on laadittava kaikkeen työaikalain alaiseen työhön.  Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi viimeistään viikkoa ennen työvuoron alkamista.

Työvuoroluettelo voidaan antaa myös sähköisesti tiedoksi, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Sähköinen tiedoksianto vastaa kirjallista tiedoksiantoa ja sen on täytettävä kaikki samat muotomääräykset kuin kirjallisenkin työvuoroluettelon.

Jos työnantaja aikoo ottaa sähköisen työvuoroluettelon käyttöön, on asia käsiteltävä yhteistoiminnassa ja toimintaperiaatteet tulee olla työyhteisön tiedossa.

Työntekijällä niin halutessaan on oikeus kuitenkin saada työvuoroluettelo kirjallisena.

Työntekijällä tulee tarvittaessa olla mahdollisuus käyttää työnantajan sähköisiä työvälineitä ottaakseen vastaan sähköisen työvuoroluettelon. Määräys koskee vain työvuoroluettelon tiedoksi antamista. Pääsääntö on, että työvuoroluettelo annetaan tiedoksi työntekijän/viranhaltijan työvuorossa ollessaan.

Työvuoroluettelon muuttamiseen liittyvät asiat on kuitenkin myös hyvä käydä lävitse riippuen siitä, millaisessa sähköisessä muodossa työvuoroluettelot annetaan.

Esimerkki:
WhatsApp:lla tiedoksi annettaessa ei työnantaja voi velvoittaa/olettaa työntekijän/viranhaltijan lukevan työviestejä vapaa-aikanaan.

Samoin, jos työntekijä/viranhaltija katsoo työnantajan viestin vapaa-aikanaan, ei työnantajalla ole automaattisesti oikeutta olettaa, että työvuoroluettelo on annettu tiedoksi.

Sama koskee työvuoroluettelon muutostilanteita.

Kaikki tähän liittyvä on käytävä työpaikalla lävitse ennen kuin sähköiseen maailmaan työvuoroluetteloiden osalta voidaan siirtyä.

Tiedoksianto sekä alkuperäisistä että muutetuista työvuoroluetteloista on aina työnantajan vastuulla.

Työvuoroluettelon muuttaminen

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä, joka on toiminnan kannalta välttämätön.  Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman varhain.

Perustellun syyn olemassaolo harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. Työtuntien muodostuminen ylityöksi tai  työtuntien alittuminen ei  ole perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa.

Katso tämä:

Työtuomioistuimen ratkaisu TT 2019:42 työvuoroluettelon muuttamisesta (KVTES) (pdf, 107 kt)

Katso myös:

Varhaiskasvatuksen ammattialasivuilla JHL:n tulkinta: Päivähoitoalaa koskeva työvuoroluettelon muuttaminen