Työterveyshuolto

Työterveyshuolto kaikille työntekijöille on lakisääteinen asia.

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille. Työnantaja voi halutessaan sisällyttää työterveyshuoltoon myös sairaanhoitopalveluja.

Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistoiminnassa työpaikan kanssa edistää

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
 • työyhteisön toimintaa.

Työterveyshuoltoa toteutetaan soveltuvin osin yhteistyössä johdon, linjaorganisaation, henkilöstöhallinnon ja yhteistoimintaorganisaatioiden kanssa.

Työterveyshuollon keinoja ovat

 • työpaikkaselvitykset
 • terveystarkastukset
 • työyhteisötyö
 • osallistuminen työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen
 • työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus
 • tietojen anto, neuvonta ja ohjaus
 • terveyskasvatus
 • seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen.

Työnantajan on työterveyshuollon asiantuntemuksen avulla arvioitava ja seurattava työolojen terveysvaikutuksia ja työyhteisön tilaa. Työpaikkaselvityksistä ja työpaikan riskinarvioinnista johdetaan tarpeelliset toimenpiteet työolojen parantamiseksi.

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään vuosittain

 • työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • työterveyshuollon toteutus
 • vaikutusten arviointi.

Työntekijöillä ja heidän edustajillaan on oikeus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon toiminnan kehittämiseksi. Ehdotuksia ja niiden johdosta tarpeellisia toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoiminnassa.

Työterveyshuollon osallistuminen työsuojelutoimikunnan kokouksiin edistää työpaikan ja työterveyshuollon vuoropuhelua ja käytännön yhteistoimintaa.

Salassapito

Työterveyshuolto voi antaa tietoja työntekijän terveydentilasta kolmannelle osapuolelle vain työntekijän nimenomaisella suostumuksella.

Työterveyshuolto voi tehdä yhteenvetoja, jotka kuvaavat yleisellä tasolla työpaikan työntekijöiden terveydentilaa, sen muutosta sekä kehittämistarpeita.

Lisää aiheesta:
Työterveyshuoltolaki
Työterveyshuolto – Kela
Työterveyslaitos – työterveyshuollosta
Sosiaali- ja terveysministeriö STM – työterveyshuolto