Työsuojeluorganisaatio

Työsuojeluorganisaatio toimii asiantuntijana ja työnantajan apuna työhyvinvointiin ja työsuojelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa.

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta valitaan työpaikalle, jossa on vähintään 20 työntekijää. Toimikunnan toimikausi on kaksi tai neljä vuotta.

Toimikunnassa on neljä (4), kahdeksan (8) tai 12 jäsentä, joista

 • työntekijöitä ¾
 • työnantajan edustajia ¼
 • varsinaiset työsuojeluvaltuutetut aina jäseniä
 • muut henkilöstön edustajat valitaan vaalien yhteydessä
 • työsuojelupäällikkö osallistuu kokouksiin vaikkei olisi jäsen.

Työsuojelun yhteistoiminta voidaan järjestää myös moniportaisesti tai virasto-, laitos- tai sektorikohtaisesti.

Työsuojelutoimikunta ja yhteistoimintaelin voidaan yhdistää. Tällöin sama elin käsittelee sekä työsuojelun valvontalain ja työsuojelusopimusten sekä yhteistoimintalakien mukaiset asiat.

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Yhteistoiminnassa tulee käsitellä vähintään

 • Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset.
 • Riskien arvioinnin periaatteet, tulokset ja johtopäätökset.
 • Työterveyshuollon toiminta
  • työpaikkaselvitykset
  • toimenpide-ehdotukset niiden sen perusteella tehtävät toimenpiteet
  • toimintasuunnitelma
  • toiminnan raportit.
 • Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat kuten
  • työsuojelun toimintaohjelma
  • työsuojelutoimikunnan vuosittainen toimintasuunnitelma
  • työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma
  • hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt
  • ohjeet väkivallan uhan hallitsemiseksi
  • henkilöstön ikääntymisen vaikutukset
  • varhaisen välittämisen ja kuntoutukseen ohjaamisen menettelytavat
  • työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat, joilla on vaikutusta työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn
  • työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt.
 • Tilasto- ja seurantatiedot, jotka liittyvät työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan tai kuvaavat työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuten
  • henkilöstötilinpäätöksen tai vastaavan tiedot
  • sairauspoissaoloja ja työtapaturmia koskevat seurantatiedot.
 • Päihdeongelmien ennaltaehkäisyä ja päihteiden väärinkäyttöä koskevat menettelytavat ja hoitoonohjauksen mallit kuten
  • työpaikan päihdeohjelma.
 • Työsuojelua koskeva tiedotuksen tarve ja järjestelyt.
 • Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tarvitsema työsuojelukoulutus.
 • Edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.
 • Työntekijän omassa tai toisen kodissa tehtävään työhön liittyvät työsuojelukysymykset (kunta-alan työsuojelusopimus).

Aiheesta lisää:

Toiminta >  Aktiivinen jäsen > Työsuojeluvaltuutettu