Turvallinen työympäristö

Riskinarviointi on työsuojelutoiminnan perusta. Arviointi on työnantajan velvollisuus.

Työympäristö tulee suunnitella niin, että se on mahdollisimman turvallinen, vaikka ihminen tekisi inhimillisiä virheitä. Vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida siten, että työntekijän terveys ei vaarannu. Vaaroja arvioidaan työpaikalla tehtävällä riskien arvioinnilla.

Riskien arviointi on työnantajan velvollisuus. Arvioinnissa selvitetään työoloissa havaittuja vaaroja ja haittoja ja niiden vakavuusastetta ja todennäköisyyttä. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon työolot, sattuneet tapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja ammattitaudit. Myös työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset on otettava huomioon.

Riskinarviointi on työsuojelutoiminnan perusta. Sen avulla työpaikalla saadaan selville, miten työturvallisuutta pitää parantaa, ja missä järjestyksessä parannuksia pitää tehdä. Arviointiin on olemassa valmiita malleja.

Miten työympäristön riskejä lähdetään korjaamaan?

  • Ensin korjataan asiat, jotka ovat korjattavissa heti.
  • Epäkohdista ilmoitetaan esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.
  • Epäkohdan korjaaminen on esimiehen vastuulla. Hänen on huolehdittava siitä, että epäkohta korjataan. On myös asioita, joita ei saada heti korjattua. Näistä ensimmäiseksi on lähdettävä korjaamaan ongelmaa, joka on arvioitu haitallisimmaksi.
  • Korjaukset täytyy aikatauluttaa, kiireellisin korjaus ensin.

Näkyvä vai näkymätön riski?

Työympäristön riskit voi luokitella näkyviin ja näkymättömiin. Näkyvä riski on esimerkiksi huono ergonomia. Näkymätön riski on taas vaikkapa yllättävä häiriötilanne, esimerkiksi laitteiden vikaantuminen.

Samanlainen näkymätön riski on ongelmatilanne, joka tulee ensi kertaa vastaan. Tällainen on esimerkiksi työntekijälle yllättäen tuleva vastuu, jota varten hänellä ei ole osaamista.

Vastuu on esimiehellä

Riskien arviointi on työnantajalle kuuluva lakisääteinen tehtävä. Arvioinnin pitää olla järjestelmällistä. Henkilöstön edustajina riskien arvioinnissa ovat työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluasiamiehet.