Vuokratyön ehdot

Vuokratyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin. Vuokratyössä vuokrayritys tekee työntekijän kanssa työsopimuksen ja on tämän työnantaja. Työ kuitenkin tehdään käyttäjäyritykselle.

Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan käyttäjäyritykseksi.

Vuokratyö on erotettava alihankinnasta ja aliurakoinnista. Niissä työn tilaajan ja alihankkijan tai aliurakoitsijan välillä on sopimussuhde tietyn lopputuloksen aikaansaamisesta.

Vuokratyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin. Vuokratyössä vuokrayritys tekee työntekijän kanssa työsopimuksen ja on tämän työnantaja, mutta työ tehdään käyttäjäyritykselle.

Mikä työehtosopimus, mitkä ehdot

Vuokratyöntekijän työsuhteen ehdot määräytyvät hänen työsopimuksensa ja siihen sovellettavan työehtosopimuksen perusteella.

Vuokratyönantaja on velvollinen pyydettäessä antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista vuokratyöntekijälle myös alle kuukauden jatkuvissa vuokratyösuhteissa.

Työsopimus ja työtehtävät

Vuokratyötä koskevassa työsopimuksessa työtehtävät voidaan määritellä koskemaan myös muita tehtäviä, kuin mitä vuokratyöntekijä tekee tietyssä käyttäjäyrityksessä.

Mitä laajemmin työtehtävät on määritelty, sitä laajempi velvollisuus vuokrayrityksellä on tarjota vuokratyöntekijälle työtä.

Vuokrayritys on työnantaja

Vuokratyöntekijä voi tehdä työtä vuokrayrityksen kautta eri käyttäjäyrityksille samanaikaisesti. Toiselle työnantajalle tehtävästä työstä on sitä vastoin sovittava oman työnantajan kanssa, jos kyse on vuokrayrityksen kanssa kilpailevasta työnantajasta.

Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin hänelle työnantajana kuuluvat velvoitteet.

Oikeus vapaisiin ja sairastamiseen

Vuokratyöntekijällä on sama oikeus sairauslomaan kuin muillakin työntekijöillä. Vuokratyöstä voi jäädä perhevapaalle työsuhteen ollessa voimassa samoin perustein kuin muistakin työsuhteista. Samoin vuokratyöntekijä voi jäädä tilapäiselle hoitovapaalle sairaan lapsen hoitamista varten. Palkkaus poissaoloajalta määräytyy sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Määräaikaisuuden lainmukaisuus

Vuokratyöntekijöiden työsuhteet ovat tyypillisesti osa-aikaisia ja määräaikaisia. Vuokratyöntekijöiden työsuhteiden määräaikaisuuden lainmukaisuus arvioidaan kokonaisarvioinnilla. Jos vuokrayritys voi tarjota vuokratyöntekijälle jatkuvasti työtilaisuuksia eri käyttäjäyrityksissä, tulisi työsuhteiden olla toistaiseksi voimassa olevia.

Työsopimuksen päättäminen

Käyttäjäyritys ei voi päättää vuokratyöntekijän työsopimusta tai lomauttaa, vaan päätöksen tekee vuokrayritys. Samoin vain vuokrayritys voi antaa työntekijälleen varoituksen, jos tämä rikkoo työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan.

Vuokrayrityksessä valittu henkilöstön edustaja (esimerkiksi luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu) edustaa vuokrayrityksen työntekijöitä.

Vuokratyöntekijä voi kuitenkin työturvallisuuskysymyksissä ottaa yhteyttä käyttäjäyrityksen työsuojeluvaltuutettuun. Vuokratyöntekijä voi myös valtuuttaa käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajan selvittämään palkkaan tai työsuhteeseen liittyvää erimielisyyttä.

Työhön perehdyttäminen

Käyttäjäyrityksen tehtävänä on perehdyttää, ohjata ja opastaa vuokratyöntekijä työhönsä. Vuokratyöntekijä on velvollinen noudattamaan käyttäjäyrityksen työn tekemiseen liittyviä määräyksiä ja työskentelemään käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. Käyttäjäyritys vastaa näin ollen vuokratyöntekijän työturvallisuudesta työpaikalla.

Työssä tarvittavien henkilösuojaimien ja työvaatetuksen tarpeesta ja niiden hankkimisesta tulisi sopia vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä, koska niistä tulee usein vuokratyössä epäselvyyksiä.