Vuokratyötä koskevat velvollisuudet

Työntekijöitä vuokraavalla yrityksellä, vuokratyöntekijöitä käyttävällä yrityksellä sekä vuokratyötä tekevällä henkilöllä on kaikilla omat velvoitteensa.

Vuokrayrityksen velvollisuudet

 • Vastaa työsopimuksen tekemisestä ja esimerkiksi määräaikaisuuden perusteiden lainmukaisuudesta.
 • Vastaa työsopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. (Palkka, tarjolla oleva työ)
 • Vastaa työaikakirjanpidon pitämisestä.
 • Huolehtii työlle asetettujen ammattitaitovaatimusten täyttymisestä ja siitä, että työ vastaa vuokratyöntekijän kokemusta ja on muutoinkin vuokratyöntekijälle sopivaa.
 • Huolehtii vuokratyöntekijöiden yleisestä opetuksesta ja ohjauksesta työtehtäviin.
 • Huolehtii teetettävän työn asianmukaisuudesta ja siitä, että käyttäjäyritys vastaa sille asetetuista velvollisuuksistaan.
 • Järjestää vuokratyöntekijälle työterveydenhuollon.
 • Vastaa työntekijän oikeudesta pitää vuosilomansa. Erikseen voidaan sopia, että käyttäjäyritys voi päättää työskentelyjaksoon ajoittuvan vuosiloman ajankohdasta.
 • Maksaa vuokratyösuhteen päättyessä pitämättömän loman rahana.
 • Antaa vuokratyöntekijälle työtodistuksen työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta työntekijän sitä pyytäessä.

Käyttäjäyrityksen velvollisuudet

 • Esittää ennen vuokratyön aloittamista vuokrayritykselle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet.
 • Tiedottaa vuokratyöstä yhteistoimintasäännösten mukaisesti.
 • Ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja työsuojeluvaltuutetulle.
 • Huolehtii vuokratyöntekijöille annettavista tiedoista työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä sekä työhön liittyvistä erityisvaaroista ja niihin kuuluvista terveystarkastuksista.
 • Perehdyttää työntekijä työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojelutoimenpiteisiin.
 • Huolehtii työnaikaisesta työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Vuokratyöntekijän velvollisuudet

 • Noudattaa käyttäjäyrityksen antamia määräyksiä työn tekemisestä.
 • Ilmoittaa poissaolostaan tarvittaessa sekä käyttäjäyritykselle että vuokrayritykselle.
 • Ottaa vastaan sopimuksen mukaista työtä.
 • Noudattaa työsopimuslain lojaalisuusvelvoitetta, eikä ilmaise tietoonsa saamiaan ammatti- tai liikesalaisuuksia.