Tulli

Tullin tehtäviin kuuluu tullivalvonta, -selvitykset, ja verotus. Tulli perus- ja jatkokouluttaa työntekijänsä itse Tullikoulussa.

Tullissa työskentelee noin 2000 tullialan ammattilaista. Teemme tullivalvontaa, tulliselvitystä, verotusta, mutta myös kehitämme lainsäädäntöä Suomessa ja EU:ssa sekä tuotamme tietojärjestelmiä sähköistyvän ulkomaankaupan sujuvoittamiseksi.

Tullin toimii koko Suomen alueella.  Työpaikkoja on useilla paikkakunnilla, eniten kuitenkin itärajalla ja pääkaupunkiseudulla.

Jos Tullista ei löydy avoinna olevaan tehtävään sopivaa henkilöä, selvitetään virkajärjestelyt-toiminnon (Valtiolle.fi -palvelu) kautta, löytyykö sopivaa osaamista ja henkilöä muualta valtionhallinnosta. Virkajärjestelyt-toiminnon kautta tehtäviin voivat ilmoittautua muutoksen kohteena tai irtisanomisuhan alaisena vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt. Avoimet tehtävät ilmoitetaan Valtiolle.fi -palvelun virkajärjestelyt-toiminnossa seitsemän (7) työpäivän ajaksi ennen avoimeksi julistamista.

Tulli perus- ja jatkokouluttaa itse kaikki ammattilaisensa Tullikoulussa. Jokainen tullilainen suorittaa Tullin ammatillisen peruskoulutuksen, jonka pituus riippuu työtehtävästä. Peruskoulutuksen jälkeen tullilaiset täydentävät osaamistaan Tullikoulussa työtehtäviä tukevilla, lyhytkestoisemmilla kursseilla.

Ammattinimikkeitä ja työtehtäviä Tullissa, tarvittava pohjakoulutus vaihtelee tehtävittäin:

  • Tullin asiantuntijatehtävässä toimiva ohjaa ja kehittää tullitoimintoja sekä osallistuu kansainväliseen tullauksen, verotuksen ja valvonnan yhteistyöhön niin lähialueilla kuin EU:ssa tai toimii muissa erityisasiantuntija- tai esittelijätehtävissä.
  • Tietojärjestelmien suunnittelutehtävissä tehdään tietojärjestelmiä Tullin eri sovellusaloille ja tullausketjun hoitamiseen. Työ sisältää määrittely-, suunnittelu-, toteutus ja ylläpitovaiheet. Myös Tullin käyttämien ohjelmistojen asiantuntijatehtävät ovat osa suunnittelutehtävistä.
  • Tietojärjestelmien käyttö- ja tukitehtävät huolehditaan siitä, että Tullin tietojärjestelmät ovat käytettävissä koko maassa. Tehtävät sisältävät sekä laitteiston, tietoverkon että varusohjelmien toimivuuden ja käytettävyyden valvontaa ja varmistamista sekä käyttäjien tukemista teknisissä ongelmissa.
  • Tullirikostorjuntatehtävissä keskitytään mm. huume-, vero- ja talousrikoksia ja alustavaan rikostutkintaan sekä suoritetaan rikostiedustelua rekisterien ja muiden tietokanavien avulla.
  • Tullirikostutkija suorittaa epäiltyjen tullirikosten esitutkintaa, kuten kuulusteluja ja kotietsintää. Tutkinta ulottuu usein Suomen rajojen ulkopuolelle. Tutkinnanjohtajat päättävät myös ns. pakkokeinojen, kuten pidättämisen, käytöstä ja osallistuvat kansainvälisten tutkintaryhmien toimintaan. Tullirikostorjunnan tärkein kohde on huumerikollisuuden, veropetosten ja muun talousrikollisuuden paljastaminen.
  • Yrityskastaja tarkastaa jälkikäteen tullauksen ja verotuksen oikeellisuuden. Työ tapahtuu osittain yrityksissä.
  • Alus-, matkustaja- ja rekkaselvitystehtävissä selvitetään lento-, laiva- ja rekkaliikenteen kuljetusten ja kuljetusasiakirjojen asianmukaisuus, valitaan matkustajia ja kulkuneuvoja tarkempaan kontrolliin riskianalyysin perusteella, tehdään tarkastuksia sekä paljastetaan salakuljetusyrityksiä.
  • Tullivalvonta- ja/tai tulliselvitystehtävä toimipaikalla tai liikkuvassa ryhmässä tai Sähköisessä palvelukeskuksessa työskentelevä hoitaa maahan tuodun tai maasta vietävän tavaran tullitoimenpiteitä. Tähän sisältyy ajoneuvojen valvonta- ja selvitystehtävät, ns. tullimenettelyyn hyväksyminen, tuonnin ja viennin tullauspäätösten tekeminen sekä asiakasneuvonta.