Rajavartio

Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäministeriön johdolla.

Rajavalvonta

Rajojen valvonnalla ylläpidetään rajajärjestystä ja rajaturvallisuutta, tarkoituksena ehkäistä ja selvittää luvattomia rajanylityksiä. Valvonta kohdistetaan etenkin Schengen-alueen ulkorajalle, jotta voitaisiin estää sen ylittäminen luvatta rajanylityspaikkojen välisellä alueella.

Maarajalla rajojen valvontaa toteutetaan partioimalla perinteisesti jalkaisin tai hiihtäen sekä tähystämällä rajalla ja sen läheisyydessä. Partioinnissa hyödynnetään myös Vartiolentolaivueen helikoptereita ja lentokoneita sekä maastoajoneuvoja, moottorikelkkoja ja -veneitä. Valvonnassa käytetään apuna jälkien ilmaisemiseen koulutettuja rajakoiria. Lisäksi käytetään teknisiä valvontajärjestelmiä.

Merirajalla valvonnan rungon muodostavat merivartioasemat tutka- ja kamerajärjestelmineen. Tätä kiinteää valvontaa täydennetään vartiolaivojen ja veneiden partioinnilla. Merirajoillakin Vartiolentolaivueen ilma-alukset partioivat säännöllisesti.

Rajatarkastukset

Rajavartiolaitos vastaa henkilöiden rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla.

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista. Rajatarkastus toimitetaan rajanylityspaikalla, tai liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi tai muusta perustellusta syystä julkiseen liikenteeseen käytettävässä kulkuneuvossa ja muussa paikassa.

Rikostorjunta

Yksi Rajavartiolaitoksen ydintoiminnoista on rajat ylittävän rikollisuuden torjunta. Törkeimpinä rajat ylittävän rikollisuuden muotoina voidaan pitää esimerkiksi ihmissalakuljetusta ja -kauppaa sekä laittoman maahantulon järjestämistä.

Rajavartiolaitoksella on valtuudet toimittaa esitutkinta, mikäli epäillään, että tehdyksi epäilty rikos kuuluu Rajavartiolaitoksen esitutkintavallan piiriin. Rajavartiolaitoksen tutkimia rikoksia ovat aiemmin mainittujen lisäksi muun muassa valtionrajarikokset, ratti- ja vesiliikennejuopumukset, väärennykset, kalastus- ja metsästysrikokset sekä luonnonsuojelurikokset

Meripelastus

Rajavartiolaitos on johtava meripelastaja sekä monialainen merellinen lainvalvontaviranomainen. Rajavartiolaitos vastaa meripelastuksesta silloin kun onnettomuudessa on vaarassa ihmishenkiä tai ympäristö. Meripelastusta johdetaan meripelastus- ja meripelastuslohkokeskuksista.

Meripelastukseen sisältyy esimerkiksi merihätään joutuneiden laivojen ja veneiden auttaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, kadonneiden etsintä ja sairaankuljetukset meri- ja saaristoalueilta.

Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluu myös merialueen ja vesiliikenteen valvonta sekä meriympäristövahinkojen torjunta.

Merialueella tehdään yhteistyötä Trafin, Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Maanpuolustus

Valtakunnan puolustaminen on aina ollut Rajavartiolaitokselle merkittävä tehtävä, joka hoidetaan yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Rajavalvonta eli partiointi maastorajalla ja merialueella on samalla alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Rajavartiolaitos myös kouluttaa asevelvollisia. Rajavartiolaitoksen varusmiesyksiköiden erikoisosaamista on tiedustelu- ja sissitoiminta.

Rajavartiolaitoksen rajajääkärikomppaniat sijaitsevat Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Onttolassa sekä Lapin rajavartiostossa Ivalossa. Erikoisrajajääkärikoulutus toteutetaan Raja- ja merivartiokoulussa Imatran Immolassa.