Opintopolut

Turvallisuusalan eri ammateilla on omat, selkeät opintopolut. Esimerkiksi poliiseja ja pelastusalan ammattilaisia koulutetaan omissa oppilaitoksissa. Myös maanpuolustuksessa on omat opinahjonsa.

Poliisiala

Poliisi työskentelee turvallisuusalallaPoliisin tehtävänä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen yhteiskunnassa sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi on sekä valtion ja laillisen yhteiskunnan edustaja että kansalaisten palvelija ja suojelija. Poliisiin turvaudutaan erityisesti rikos-, vaara- ja onnettomuustilanteissa. Poliisi huolehtii myös useista turvallisuuteen liittyvistä lupahallinnon tehtävistä.

Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella voi suorittaa poliisi (AMK) -tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi.

Maanpuolustus

Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on Suomen valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen. Maanpuolustuksella pyritään turvaamaan myös kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Palkatun henkilöstön sotilaskoulutusta annetaan muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä maasotakoulssa, merisotakoulussa ja ilmasotakoulussa.

Erikoisupseerit ja siviilityöntekijät saavat peruskoulutuksensa siviilioppilaitoksissa ja heille järjestetään täydennyskoulutusta puolustusvoimien tehtäviin.

Rikosseuraamusala

Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa työskentelevät vartijat vastaavat vankiloissa ja avovankiloissa rangaistusten lainmukaisesta ja turvallisesta täytäntöönpanosta. Vartioinnin ja valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu ohjausta sekä kuntoutusta. Ammatissa tarvitaan vastuullisuuden ja vuorovaikutustaitojen lisäksi mm. turvallisuus- ja valvontatyön hallintaa, kuntoutuksen ja ohjauksen osaamista sekä alan lainsäädännön ja määräysten tuntemusta.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen oppilaitos, joka antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta. Rikosseuraamusalan tutkinto (entinen Vankeinhoidon perustutkinto) pätevöittää vankeinhoidon valvonnan ja ohjauksen tehtäviin, erityisesti vartijan tehtäviin.

Rajaturvallisuus

Rajavartiolaitos on turvallisuusviranomainen, jonka toiminnan tavoitteena on rajaturvallisuuden ylläpitäminen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa hoitaen rajavalvontaa, henkilöliikenteen rajatarkastuksia sekä pelastustoimintaa erityisesti merialueella. Rajavartioiden työtehtäviin kuuluu muun muassa valvonta- ja tarkastustehtäviä esimerkiksi rajanylityspaikoilla, maastorajoilla ja merialueilla.

Raja- ja merivartiokoulu Espoossa järjestää rajavartijakoulutusta, koulu toimii myös Imatralla. Rajavartijan peruskurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto eikä se vastaa yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Hakijalta vaaditaan suoritettu lukiokoulutus tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. Opinnot kestävät noin yhden vuoden. Lähiopetukseen on läsnäolovelvoite.

Rajavartiolaitos hakee vuosittain avoimiin upseerin ja rajavartijan virkoihin kymmeniä uusia työntekijöitä sekä rajavalvonta- että rajatarkastustehtäviin. Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa yhdessä puolustusvoimien upseerien kanssa. Raja- ja merivartijoille Rajavartiolaitoksella on oma koulutusjärjestelmä.

Rajavartiolaitos tarjoaa työtä myös sadoille siviilivirkamiehille. Siviilivirat julistetaan haettavaksi raja.fi sivustolla kohdassa avoimet työpaikat, sekä valtiolle.fi-palvelussa.

Pelastusala

ätäkeskuspäivystäjät ovat turvallisuusalan ammattilaisiaPelastusmiehistön pääasiallisena tehtävänä on pelastaa ihmisiä tulipaloissa ja onnettomuuksissa. Työnantajina ovat kunnalliset palo- ja pelastuslaitokset.

Pelastajat pitävät yllä toimintavalmiuttaan huoltamalla kalustoa, huolehtimalla omasta fyysisestä kunnostaan ja osallistumalla ammattitaitoa ylläpitäviin käytännön harjoituksiin. Työhön voi sisältyä myös tiedotus-, valistus- ja palotarkastustehtäviä.

Hätäkeskuksessa työskentelevät hätäkeskuspäivystäjät vastavata hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin. Päivystäjä antaa soittajalle tarvittaessa ensiapu-, alkusammutus- tai muita toimintaohjeita sekä tukee hälytettyjä poliisin tai pelastuslaitoksen yksiköitä tehtävässä.

Pelastustoimen miehistön ammatillinen peruskoulutus annetaan pelastajakurssilla, jolla suoritetaan pelastajan tutkinto. Koulutuksessa keskitytään onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan, ensihoitoon sekä väestönsuojeluun. Pelastajan tutkinto antaa kelpoisuuden esimerkiksi palomiehen, palomies-sairaankuljettajan ja pelastajan virkoihin. Pelastusopistolla voi suorittaa hätäkeskuspäivystäjän, pelastajan, alipäällystön sekä päällystötutkinnon.

Yksityinen turvallisuusala

Vartioiminen on ammattimaista turvallisuuspalvelua, jonka tavoitteena on asiakkaan omaisuuden tai henkilön koskemattomuuden suojaaminen. Alan yritystoiminta on luvanvaraista ja tarkoin laissa säädeltyä.

Lentoliikenteen turvatarkastustoiminnan tavoitteena on estää lentoliikennettä vaarantavia tekoja. Matkustajien sekä matkatavaran turvatarkastukset suoritetaan ilmailuviranomaisen määräysten sekä lain ja asetusten vaatimaa turvatasoa noudattaen. Turvatarkastuksia tehdään jonkin verran myös oikeuslaitoksissa. Yrityksen tai viraston vastaanottopisteessä tapahtuvan palvelun tarkoituksena on tuoda turvallisuutta kulunvalvonnan keinoin, kun ehkäistään asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin. Tehtäväalueisiin kuuluu myös vieraiden vastaanottoa ja opastamista sekä esimerkiksi ovien avaamista ja sulkemista, videovalvontaa, postin käsittelyä ja puhelinvaihteen hoitoa.

Vartijan peruskoulutuksen käytyään voi anoa poliisiviranomaiselta vartijakorttia, joka on edellytys vartijana työskentelylle. Vartijakoulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Alalla voi suorittaa näyttötutkintona vartijan ammattitutkinnon. Vartijan peruskoulutus on osa vartijan ammattitutkintoa, ja se luetaan hyväksi sitä suoritettaessa. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon. Tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Opinnoissa suoritetaan sekä vartijan että järjestyksenvalvojan peruskurssit. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena.

Vartijan ammattitutkinnosta opintopolku.fi -sivustolla
Turvallisuusalan perustutkinnosta opintopolku.fi -sivustolla