Palkkaan vaikuttaminen

Mitkä tekijät vaikuttavat palkkaan? Palkkaan liittyvissä asioissa kannattaa olle perillä perusasioista - miten palkka omalla sopimusalalla muodostuu. Toisaalta palkoista kannattaa pitää yllä keskustelua, sillä vain siten avoimuutta, palkkatasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta on mahdollista saada etenemään.

Mikä on olennaista

  • avoimuus palkoissa: palkkatilastot ja avoin keskustelu
  • oikeudenmukaisuus ja palkkatasa-arvo
  • palkkatietämys: mistä palkka muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa
  • palkan suhde työn vaativuuteen
  • oikea nimike
  • palkkaliite ja palkkausjärjestelmä

Palkkaus eri sopimusaloilla

Palkkaus perustuu työn vaativuuteen, jonka lisäksi palkassa voi olla mukana henkilökohtainen osuus ja työkokemukseen perustuva osuus sekä mahdollinen tulospalkkausosa ja erilaisia lisiä.

Kunta-alalla

KVTES:ssa palkka koostuu työn vaativuusosasta, henkilökohtaisesta osasta ja työkokemukseen perustuvasta osasta. Lisäksi voi olla sovittuna tulospalkkauksesta ja muista lisistä. Palkkausmääräysten soveltaminen perustuu palkkahinnoitteluun, joka koostuu palkkahinnoitteluliitteistä ja näiden sisällä olevista palkkahinnoittelukohdista, joihin eri tehtävät sijoitetaan. Sama tehtävänimike voi esiintyä usealla eri vaativuustasolla.

Työnantaja ratkaisee KVTES:n mukaan mihin palkkahinnoittelukohtaan kukin tehtävä sijoittuu. Palkkauksen osalta olennaista on tehtävien tosiasiallinen vastuu ja vaativuus.

Vaikka esimiehen vastuulla on määrittää tehtävän palkka oikealle tasolle, on myös työntekijän hyvä olla valppaana ja valmis ottamaan oma palkkansa aika ajoin puheeksi. Palkkahinnoittelukohdissa on annettu esimerkkejä nimikkeistä, joiden mukaiset tehtävät yleensä sijoittuvat tiettyyn palkkahinnoittelukohtaan.

Tehtävän sijoittuminen palkkahinnoittelukohtaan ratkeaa kuitenkin ensisijaisesti tehtävän sisällön sekä palkkahinnoittelukohdassa määrättyjen mahdollisten muiden soveltamisedellytysten mukaan, ei vain nimikkeen mukaan.

Jos tehtävä on palkkahinnoitteluliitteen ulkopuolinen, työnantaja toteaa sen ja arvioi tehtävän sovittujen kriteerien pohjalta.

Kirjastopalvelujen palkkahinnoittelu

Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät (02KIR050)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoammatilliset tehtävät, joissa vastataan asiakaspalvelun tai muun palvelukokonaisuuden tai sen osan toiminnasta.

Keskeisiä tehtäviä ovat asiakaspalvelu ja aineiston järjestely. Tehtäviin voi kuulua työnjohtotehtäviä.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista perustutkintoa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi erikoiskirjastovirkailija, kirjastovirkailija, kirjastosihteeri ja tietopalvelusihteeri.

Peruspalkka 1.4.2019: 2 163,87 €

Kirjastopalvelujen ammattitehtävät (02KIR060)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoammatilliset tehtävät. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu ja aineiston järjestely.

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voi kuulua esimerkiksi kirjastovirkailija.

Peruspalkka 1.4.2019: 2 062,42 €

KVTES palkkahinnoitteluliite 2 (linkki KT:n sivuille)

Valtiolla

Valtiosektorin palkoista päätetään virastokohtaisen sopimuksen mukaan. Palkka määräytyy työn vaativuuden ja siitä suoriutumisen mukaan, eli se jakautuu vaativuusluokan mukaiseen palkkaan sekä henkilökohtaiseen osuuteen. Palkka määritellään yhdessä sovitun järjestelmän mukaisesti. Järjestelmän soveltamisen tulee olla tasapuolista ja avointa.

Muilla aloilla

Yksityisellä sektorilla palkka sovitaan joko palkkausjärjestelmän tai sopimuksen mukaan ja sen tulee vastata vähintään alan yleistä palkkatasoa.

Selvitä:

Millainen palkkausjärjestelmä työpaikallasi on käytössä.
Miten oma palkkasi määräytyy.
Ota oma palkkasi ja sen perusteet puheeksi kehitys- tai palkkakeskustelussa.

Julkisen sektorin palkat ovat julkisia, joten saat ne tietoosi pyytämällä.

Lisäksi palkoista kannattaa puhua avoimesti, jotta palkkaeriarvoisuutta ei pääse työpaikan sisälle syntymään.

Kysy  palkastasi

Kysy luottamusmieheltä tai lähimmästä aluetoimistosta neuvoa, miten palkkasi kuuluisi määräytyä ja miten palkkaustasi voidaan omalla työpaikallasi edistää.

Palkkatilastoja löytyy mm. tilastokeskus.fi -sivulta.