Ilmoita päiväkodin mitoituksesta poikkeamisesta

JHL on tehnyt ilmoituslomakkeen, jolla päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa työskentelevät JHL:n jäsenet voivat ilmoittaa varhaiskasvatuksesta annetun asetuksen 1-2 §:n sekä varhaiskasvatuslain 35 ja 38§:n säädöksistä poikkeamisista. Varhaiskasvatuksen alalta eniten liittoon tulee yhteydenottoja juuri suhdeluvusta ja sen ylittämisestä.

Lapsia leikkimässä hoitajan ohjauksessa päiväkodissaVarhaiskasvatuslain 35 §:n mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa 1 momentissa tarkoitettua henkilöä vastaava määrä lapsia.

Varhaiskasvatuksesta annetun asetuksen 1 §:n mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä päiväkodissa tulee olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13:a enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.

Varhaiskasvatuslain 38§:n mukaan perhepäiväkodissa tulee olla lasten määrään suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on perhepäivähoitajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksessa annetun asetuksen mukaan yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa neljä lasta, kahdella perhepäivähoitajalla kahdeksan lasta ja kolmella perhepäivähoitajalla 12 lasta.

JHL on tehnyt ilmoituslomakkeen, jolla päiväkodeissa työskentelevät JHL:n jäsenet voivat ilmoittaa varhaiskasvatuksesta annetun asetuksen 1-2 §:n sekä varhaiskasvatuslain 35 ja 38 §:n säädöksistä poikkeamisista.

Ilmoituslomake kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Lomake on tarkoitettu niin kunnallisten kuin yksityisten ja järjestöjen palveluksessa työskentelevien varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Varhaiskasvatuksen alalta eniten liittoon tulee yhteydenottoja juuri suhdeluvusta ja sen ylittämisestä.

Suhdeluvun asetuksen vastaiset ylittymiset ovat aina riskitilanne hoidossa olevien lasten kannalta ja kuormittavat työntekijöitä. Se on myös aina asetuksen rikkomus. (Katso, milloin mitoituksesta voidaan poiketa)

JHL haluaa nostaa tämän yleiseksi muodostuneen epäkohdan vahvasti esiin ja saada muutoksen aikaan päiväkotien resursoinnissa. Tässä sinä jäsenenä olet avainasemassa!

JHL:n jäsen, täytä, tallenna ja lähetä esim. sähköpostin liitteenä lomakkeessa ilmoitetuille tahoille, mikäli suhdeluvun noudattamisessa on työpaikallasi ongelmia.

Ilmoitus varhaiskasvatuslain ja asetuksen vastaisesta toiminnasta

Mitoituslaskuri

Kuntaliitto on toteuttanut yhteistyössä Vertikal oy:n kanssa laskurin, jolla voi arvioida päiväkodissa tai ryhmässä olevaa lapsimäärää suhteessa päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimiviin työntekijöihin. Laskurin käyttäminen on helppoa, yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät laskurin vierestä.

Mitoituslaskuriin pääset tästä

Varhaiskasvatuslain 36 §: Päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen (suhdeluku)

Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.

Lisäksi 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Henkilöstömitoituksesta poikkeamisen salliva säännös lyhyesti:
  • poikkeamat suhdeluvusta saavat asetuksen mukaan olla satunnaisia ja lyhytaikaisia sekä luonteeltaan tilapäisiä
    • poikkeama suhdeluvusta ei voi olla jatkuvaa, päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan
    • poikkeama sallittua tilanteissa, joissa lapsen hoitoajassa tapahtuu yllättävä muutos
  • henkilöstömitoitusta tulee noudattaa henkilöstön sairaus- ja vuosilomien, lomautusten tai muiden ennakkoon tiedossa olevien poissaolojen aikana (esim. koulutukseen tai kokoukseen osallistuminen)
  • toimintapäivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin tulee hankkia sijainen mahdollisimman pian
  • työajankäyttö tulee kohdentaa suhteessa lasten läsnäoloon.

(Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntatiedote, STM 9/2007 ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote varhaiskasvatuslain keskeisistä uudistuksista, 1.8.2015)